Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 88 на МС от 1.06.2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства

С изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Обн. ДВ, бр. 108 от 2023 г., в сила от 1.01.2024 г.) беше отменена разпоредбата на чл. 23а, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ЗЗРК, която регламентираше, че средствата, които включва базовият компонент се предоставят за приходи от билети в размер до 20 лв. средна цена от продадени билети за съответния спектакъл или концерт, при спазване изискванията на букви чл. 23а, ал. 3, т. 1, букви „б“ и „в“ от ЗЗРК.

С новосъздадена разпоредба на чл. 23а, ал. 4 от ЗЗРК се предвижда, че с акта на Министерския съвет по чл. 23а, ал. 3, т. 1 от ЗЗРК, по предложение на министъра на културата, се определя ред за преизчисление на средствата от държавния бюджет и техния размер, както и на средна цена от продаден билет за спектакъл или концерт.

С оглед на влезлите в сила изменения и допълнения на закона, предлагаме проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 88 на МС от 1.06.2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, с който се определя средна цена на билета в размер до 30 лв., в съответствие с разпоредбата на чл. 23а, ал. 4 от ЗЗРК.

Увеличението на средната цена на билета е предпоставено на първо място от повишаването на размера на базовия компонент за отделните групи държавни културни институти през 2023 г., което е средно с 60%. Формирането на цените на билетите зависи от много фактори, към които трябва да се отнесе всичко, което е необходимо за създаването на културния продукт. Анализите показват необходимост от промяна в размера на средната цена на билета в посока на повишение с 50 %, като аргументите за последното са свързани с:

  • последиците от високото ниво на инфлационните процеси в страната през 2021 – 2023 г. и на по- високо ниво на годишна инфлация за януари 2024 г. спрямо 2023 г.,  съгласно данните на Националния статистически институт за инфлация и индекси на дейности в областта на културата;
  • повишаване на разходите за изработването на самия културен продукт, наличието на гастролиращи изпълнители – артисти с голям международен авторитет и състави на творчески екипи, повишаване на възнагражденията за заплащане на авторски права на съвременни автори, а също с увеличението на дневните пари за командировка в страната и в чужбина и поскъпване на консумативите за издръжка на сградите.

С повишението се цели и предотвратяване и неравностойната конкурентната среда, в която са поставени културните институти в областта на сценичните изкуства. Особено тази неравнопоставеност се отчита в големите градове на страната, където има висока концентрация на културни събития. 

С предложеното увеличение на средната цена на билета се очаква да се постигне повишаване на субсидираните приходи, което от своя страна ще повлияе на качеството на творческия продукт - повече заглавия в афиша в областта на класическите жанрове, повече международни колаборации, по-добри условия на труд за артистичните и творческите екипи на институтите. По този начин ще се създадат повече предпоставки за изпълнение на основната им задача, съгласно държавната политика в областта на културата - да възпитава и формира вкус у публиката, представяйки ѝ качествени класически и нови съвременни произведения, автори и артисти, ще се увеличи и възможността за осъществяване на международни гастроли за популяризиране на българското изпълнителско изкуство в чужбина.

След отмяната на разпоредбата на чл. 23а, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ЗЗРК, считано от 1.01.2024 г. до настоящия момент не е регулирана средната цена на билета за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства. В тази връзка в проекта на постановление се предлага преходна разпоредба, с която се урежда завареното положение, като се предлага за периода от 1 януари 2024 до влизане в сила на настоящото постановление да се прилага средна цена на билет в размер до 30 лв.

 


Дата на откриване: 8.5.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 8.6.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари