Обществени консултации

Наредба за студентските стажове в държавната администрация

Целта на наредбата е да създаде условия за  провеждането на студентски стажове в държавната администрация и да осигури възможности за професионално ориентиране, придобиване на практически опит, знания и умения, които допълват теоретичното обучение на студентите.

Предлага се продължителността на стажа в държавната администрация да е от 10 до 45 работни дни, а студентските стажове в държавната администрация в периода 1 юли – 30 септември да се провеждат само централизирано чрез Портала за студентските стажове в държавната администрация.
 


Дата на откриване: 5.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 22.2.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 февруари 2013 г. 16:00:27 ч.
slugitel

обхват на наредбата

Необходимо е да се уточни обхватът на студентите за които се отнася наредбата - за български студенти в чужди ВУЗ,всички студенти, или само за тези, които учат в български ВУЗ, както и дали се отнася за чуждестранни студенти, учещи в български ВУЗ. При положение, че граждани на страни, които не членуват в ЕС и Кралство Швейцария не могат да бъдат държавни служители, дали е целесъобразно същите да бъдат "професионално ориентиране" Считам, че е наложително да се регламентира краен срок за одобряване на кандидатите за стаж, не по-късно от 15.06. на текущата година, за да се осигури достатъчно време за изработване на допълнителното споразумение и програма на стажанта и да стартира стажа на 01.07. След първоначалната регистрация на кандидатите за стаж по чл. 10 е необходимо да се извърши преценка дали те отговарят на изискванията на чл. 9, като това трябва да стане преди следващия етап на подбора, която е от компетентността на висшите учебни заведения и Министерство на образование

05 февруари 2013 г. 16:17:46 ч.
slugitel

Задължения на администрацията и на стажанта

С допълнителното споразумение трябва да се регламентира задължението на администрацията да инструктира стажата по ЗЗБУТ, да определи началото и края на работния ден /във връзка с чл. 18 ал.2 от Наредбата/ . Считам че чл.8 трябва изцяло да бъде променен, тъй като достъп до класифицирана информация имат само лица с ниво на достъп до нея. За сметка на това повечето администрации боравят със служебна информация, която трябва да бъде опазвана по силата на специален закон или по ЗЗЛД, което трябва да бъде регламентирано като задължение на стажанта и съответните му отговорности при нарушаване на това задължение.В тази връзка "Всяка вътрешнослужебна информация, която администрацията има интерес да не бъде разкривана" трябва да бъде запознат стажанта с нарочно записан текст, специфичен за всяка администрация съобразно нейната служебна информация, т.е. да се предостави право на администрацията да изпише коя информация счита, че не трябва да бъде разкривана.

05 февруари 2013 г. 16:21:21 ч.
slugitel

Нива на провеждане на стажантските практики

Считам, че изрично трябва да бъдат изключени от провеждане на стажантски практики онези звена на администрацията, които касаят звената "Вътрешна сигурност" , "Инспекторат" и др. подобни

06 февруари 2013 г. 11:02:59 ч.
slugitel

Участие на Министерство на образованието

Правото на стаж трябва да е закрепено в Закона за висшето образование и да се отнася само за студенти на АКРЕДИТИРАНИ висши учебни заведения и да се отнася само за ВУЗО-ве, които са направили заявка чрез Министерство на образованието за текущата година за направленията и специалностите, по които ще се провежда такъв стаж. Окончателния списък на направленията и стециалностите на акредитираните ВУЗ да бъде достъпен на Портала за студетските стажове преди старта на процедурата. Също така при одобряване на учебните планове за дадена специалност може да се залагат съответните стажове, за които МОН да предоставя информация във връзка с организиране на същите

07 февруари 2013 г. 17:31:54 ч.
d.dimitrova

Портал за стажове в държавната администрация

Смятам, че порталът е много полезен. Ето го и линка: http://www.staj.government.bg/

07 февруари 2013 г. 17:51:40 ч.

Портал

Смятам, че порталът ще даде добра възможност за реализация на младите хора.

16 февруари 2013 г. 13:24:51 ч.
ndimitrov

Преглед

Считам, че така представената наредба представлява една добра стъпка към отваряне на администрацията към гражданското общество и младите хора. Участието на една от най-активните групи в обществото - студентите, в работата на администрациите на централно ниво и по места означава:
1. Повишаване на професионалните умения на студентите в избраната от тях област на развитие.
2. Повишаване на прозрачността, по отношение на работата на администрациите.

По отношение на участието на МОМН, което бе убословено по-долу, смятам, че то е неоправдано, с оглед на това, че тези стажове не са задължителни за придобиване на образователно-квалификационна степен. В този смисъл участието на МОМН ще затрудни координацията и организацията на стажовете. Затова считам участието на МОМН в тези дейности за нецелесъобразно, и смятам, че въпросът по организацията, координирането и провеждането на стажовете, трябва да бъде оставено така както е в наредбата.