Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбрана

  1. Причини, които налагат приемането на акта:

С Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. се определят условията и редът за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Предлаганите промени в Наредбата са свързани с потребността от привеждане в съответствие на текста на чл. 6а с актуалната редакция на Наредба Н-12/ 17.07.2014 г., предвид отмяната на чл. 9 (ДВ, бр. 4 от 13.01.2023 г.) и въвеждането на образец на мотивирано искане; отпадане на условието да не се разглеждат искания за предоставяне на финансова помощ от лица, чиито договорни отношения по Глава втора при предходно предоставяне на финансова помощ не са приключили (при действието на това условие, наличието на сключен договор за дейност, която ще се осъществява след 30.10 на съответната година, на практика се явяваше пречка да се разгледа искането на лицето по чл. 2 за включване в годишния план за следващата година, защото договорните му отношения не са приключили, въпреки че те се развиват законосъобразно); въвеждане на изискване за предварителен оглед на исканото помещение от лицата по чл. 2 предвид констатирани случаи, в които искани и предоставени помещения по реда на Наредбата не се използват, с мотив недобро фактическо състояние на обекта; прецизиране на текстове и промени от технически характер и във връзка с доклад рег. № 14-08-28/15.11.2023 г. на комисия от Инспектората на Министерството на отбраната.

С измененията и допълненията се запазва действащият към момента механизъм за подпомагане на лицата по чл. 2 от Наредбата, като се внася гореизложената конкретика.

1. Промени, произтичащи от практиката до момента:

- Предвижда отпадане на условието да не се разглеждат искания за предоставяне на финансова помощ от лица, чиито договорни отношения по Глава втора при предходно предоставяне на финансова помощ не са приключили регламентирано в чл. 12, ал.2, т. 2 от Наредбата и замяната му с условие лицето да е отчело разходването на предоставената финансова помощ, по отношение на дейностите, които са осъществени до момента на подаване на искането и срокът за отчитането им е изтекъл, като по  този начин се осигурява отчетност и проследимост на процесите.

При досега действащото условие, наличието на сключен договор за дейност, която ще се осъществява след 30.10 на съответната година, на практика се явяваше пречка за разглеждане на искането на лицето по чл. 2 за включване в годишния план за следващата година, защото договорните му отношения не са приключили, въпреки че те се развиват законосъобразно.

- Предвижда се въвеждане на изискване за предварителен оглед на исканото помещение от лицата по чл. 2 от Наредбата.

Отчитайки установените от практиката случаи се предлага допълнение към чл. 35 от Наредбата, с оглед констатирани случаи, в които искани и предоставени помещения по реда на Наредбата не се използват, с мотив недобро фактическо състояние на обекта. Създаването на нови ал. 2 и ал. 3  към чл. 35 ще позволи на отправилите мотивирани искания за предоставяне на  помещения лица по чл. 2 от Наредбата да се запознаят предварително със състоянието на помещенията.

- Предвижда се допълнение към текста на чл. 30, ал. 2 от Наредбата.

Допълнението на ал. 2 към чл. 30 от Наредбата е необходимо, с оглед констатирани нарушения от страна на ползватели на предоставени помещения, касаещи дейности, които не съответстват на целта, за която е предоставено помещението.

2. Промени от технически характер и прецизиране на текстове:

- Предвижда се привеждане в съответствие на текста на чл. 6а с актуалната редакция на Наредба Н-12/ 17.07.2014 г., предвид отмяната на чл. 9 (ДВ, бр. 4 от 13.01.2023 г.) и въвеждането на образец на мотивирано искане.

- Предвижда се привеждане в съответствие на текста на чл. 10, ал.1 и чл. 33, ал. 3 с регламентираното  задължение за предоставяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за липсата на непогасени публични задължения, издадено от съответната дирекция общински приходи не по-късно от един месец преди датата на внасяне на искането.

Създаването на нови т. 4 към чл. 10, ал. 1 и чл. 33, ал. 3 е във връзка с изискването за липса на публични задължения и неговото доказване.

- Предвижда се прецизиране на текста на чл. 12, ал. 2.

Създаването на нова т. 6 към чл. 12, ал. 2 се налага, с оглед изрично посочване наличието на непогасени публични задължения към държавата и общините, като пречка за разглеждане на исканията на лицата по чл. 2 от Наредбата.

- Предвижда се прецизиране на текста на чл. 29, ал. 2, с оглед необходимостта от пояснение, касаещо периода за който се отнася определената максимална сума в лева на предоставената материална помощ.

- Предвижда се привеждане в съответствие на текста на чл. 38, ал. 5 с текста на чл. 38, ал. 1.

- В ПЗР се предвижда промените в Наредбата да влязат в сила от деня на обнародването в Държавен вестник, а започналите и недовършени до влизането й в сила производства се довършват по досегашните условия и ред.

  1. Цели, които се поставят:

С предлаганите промени в Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. се цели:

1. По-добрата регулация на процесите за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;

2. Да се създадат необходимите условия за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ от правоимащите лица (лицата по чл. 2 от Наредбата), с които Министерството на отбраната има сключен договор за дейност, която следва да се осъществява след 30.10 на съответната година;

3. Да се повиши информираността и удовлетвореността на кандидатстващите лица, посредством предоставената възможност за предварително запознаване с фактическото състояние на помещенията.

4. Въвеждане на по - ясни и прозрачни механизми при предоставяне на помещения.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Издаването на проекта на Наредба не води до необходимост от допълнителни финансови средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането:

С актуализирането на текстовете на Наредбата се прецизират условията и реда за кандидатстване и контрол, като заявителите ще разполагат с ясна и достъпна информация при упражняване на правата си по чл. 226м от ЗОВСРБ.


Дата на откриване: 18.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари