Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-91 от 13.01.2017 г. за реда и организацията за осъществяване на превантивна дейност от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи

Съгласно чл. 30а, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, превантивната дейност е основна дейност в Министерството на вътрешните работи (МВР) по предотвратяване и пресичане на престъпления и други правонарушения, осъществявана чрез индивидуална и обща превенция, която е регламентирана в Инструкция № 8121з-91 от 13.01.2017 г. за реда и организацията за осъществяване на превантивна дейност от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи. Основната цел на изменението на Инструкция № 8121з-91 е прецизиране на текстовете, с оглед постигане на яснота и ефективност при прилагането им за повишаване резултатността на превантивната дейност в МВР. С приемането на промените в Инструкция № 8121з-91 се очаква да бъде постигната яснота и по-висока ефективност при опазването на обществения ред и сигурността на гражданите, подобряване на взаимодействието и координацията с местната власт, граждани и неправителствени организации.


Дата на откриване: 17.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.5.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 април 2024 г. 22:46:49 ч.
zainteresovan_grazhdanin

Предложените промените накърняват достойнството на български граждани и противорезат на Конституцият

Предложение: 

Да НЕ СЕ изменя на чл. 10 споредописано в т 6.:

В чл. 10 да  отпaднат следните изменения:

"1. Алинея 1 се изменя така: „Индивидуална превенция се осъществява спрямо лица, за които има достатъчно данни, от които може да се предположи, че ще извършат престъпление/я или други противоправни деяния, като спрямо тях се прилагат мерки за въздействие, с цел недопускане извършването им.“. 2. В ал. 3: а) в основния текст, запетаята и думите „т. 1“ се заличават. б) точки 3 и 4 се изменят така: „3. лица, привлечени като обвиняеми за извършени престъпления; 4. лица, имащи близки връзки с лицата по т. 1, 2 и 3, възникнали на основата на противообществени възгледи и убеждения;“ в) точка 5 се отменя. г) точки 6 и 7 се изменят така: „6. лица, извършили нарушения на обществения ред; 7. лица, зависими от алкохол, наркотични или други упойващи вещества;“ д) точка 10 се изменя така: „10. неправоспособни водачи и лица, лишени от право да управляват МПС;"

Мотиви:

1. Не са на лице достатъчно данн, че лицaта по Чл.10 непременно ще извършат престъпление.

2. Предложените промени:

  • Противоречат на чл.31 (3) от Конституцията на Република България,
  • Нарушават презумпцията за невнинност и накърняват достойнството и правата на гражданите
  • Налагат ненужна административна тежест върху потенциално широк кръг от лица без да са на лице данни за престъпление и необходимост от превантивени мерки.
  • Създават се предпоставки за залоупотреба с обществено полжение,

3. В мотивите липсва обосновка за това по какъв начин промените ще доведат до очакваните резултати.

4. Промените не разясняват тълкуването и прилагането на интрукцията, както е описано в мотивите, а целят да увеличат кръга от хора, върху които да се налагани преватнивни мерки.

Нека да не създаваме условия за нарушаване правата на българските граждани, гарантирани от Констритуцията на Р. България.

Призовавам всички будни граждани да наблюдават и да споделят обратна връзка за този закон. Нека не стоим безучастни.