Обществени консултации

Консултационен документ относно Последваща оценка за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г.

Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г. е приета с Решение № 696 на Министерския съвет от 24.08.2012 г. Териториалният обхват на НСРР включва територията на цялата страна.

НСРР представлява дългосрочен рамков документ, определящ целите и приоритетите на държавната политика за регионално развитие на страната в съответствието ѝ с другите структуроопределящи политики и в съответствие с предвижданията на Националната концепция за пространствено развитие.

Целите на последващата оценка за изпълнението на НСРР за периода 2012-2022 г.. включват:

·         оценка на резултатите, общото въздействие за периода 2012-2022 г. от изпълнението на НСРР, степента на постигане на поставените цели, постигнатото развитие и устойчивостта на резултатите към края на периода на действие на стратегията;

·         оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови ресурси за развитие на територията на страната;

·         осигуряване на информация и публичност относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г.

Целта на консултацията е получаване на мненията на заинтересованите страни - участници в процесите по изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. за степента на постигане на стратегическите цели и приоритетите на НСРР 2012-2022 г.; степента на осигуряване от страна на НСРР 2012-2022 г. на териториална насоченост на секторните стратегии и политики; принос на изпълнението на НСРР 2012-2022 г. към равномерното териториално разпределение на потенциала за създаване, разпространение и внедряване на иновации и на научноизследователската и развойната дейност; фактори, проблеми или въпроси следва да бъдат отчетени при разработването на националния стратегически документ за регионално развитие за периода след 2027 г.

Консултациите са насочени към:

  • Представители на институциите на национално, регионално и местно ниво, имащи отношение към формулирането, изпълнението и оценката на политиката за регионално развитие, вкл. изпълнението на НСРР 2012-2022 г.;
  • Представители на юридически лица с нестопанска цел;
  • Представители на икономическия сектор;
  • Представители на академичната общност;
  • Граждани.

Настоящата обществена консултация се организира от избрания от Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнител за изготвянето на последващата оценка - „Агенция СТРАТЕГМА“ ООД.

Срокът за провеждане на консултацията е 30 (тридесет) дни след публикуването на настоящия консултационен документ.

Консултационният документ е публикуван на Портала за обществени консултации. Всички заинтересовани страни могат да изразят мнението си по следните начини:

- чрез попълване на електронен въпросник, публикуван на https://lsrv3.gateway.bg/index.php/151881?lang=bg

- на Портала за обществени консултации (изисква се регистрация чрез имейл);

- по електронна поща на имейл: press@strategma.bg

Изпратените предложения ще бъдат разгледани и обсъдени при изготвянето на последващата оценка за изпълнението на НСРР 2012-2022 г.

Анализът и обобщението на становищата, изразени по време на консултацията, ще позволят да бъде извършена по-всеобхватна и пълна последваща оценка на изпълнението на разглеждания стратегически документ.


Дата на откриване: 8.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 8.5.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 април 2024 г. 18:10:03 ч.
bboy4

Предложение за промяна районите за планиране в България.

България от години не изпълнява техническите изисквания на Регламент 1059/2003 за икономическите си райони на ниво NUTS 2. През 2018 г. правителството за пореден път отказа да преначертае районите за планиране, което в комбинация с други лоши регионални политики в неизпълнение на кохезионните цели на ЕК, задълбочи още повече проблеми като иконимически и социални дисбаланси между София от една страна и останалата част на България от друга, и ускори демографската катастрофа в страната.

Към днешна дата България е единствена държава членка от присъединилите се през и след 2004 г., с над 2 млн. население, която все още не е обособила столицата си в самостоятелен регион на ниво NUTS 2.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/TGS00006/default/map?lang=en&category=na10.nama10.nama_10reg.nama_10r_gdp&fbclid=IwAR15S8sm0zq79aPUl_tRVgFs5GMdhK6_T2qsU2FAaNxdb-TifZbW9MkKslA

Предвид гореизложеното и поради това че NUTS 2 формират рамката, която страните членки използват за да прилагат регионални политики, предлагам промяна на границите на икономическите райони на ниво NUTS 2 в съответствие с Регламент 1059/2003 по следния начин:

  • Софийски район: области Софийска и София град.
  • Дунавски район: области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград и Силистра
  • Черноморски район: области Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол Сливен и Стара Загора.
  • Южен район: области Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Хасково, Кърджали, Смолян, Перник и Кюстендил.