Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции

Законът за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции (ЗПИИАКОРНФС) урежда условията и реда за признаване, изпълнение и изпращане на влезли в сила решения за конфискация или отнемане и на решения за налагане на финансови санкции, издадени в държава - членка на Европейския съюз. Законът урежда също така и признаването, изпълнението и изпращането на влезли в сила актове за конфискация въз основа на Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация (OB, L 303/1 от 28 ноември 2018 г.). Предложените изменения в производствата по ЗПИИАКОРНФС са продиктувани от необходимостта съдебният състав да бъде съобразен с фактическата и правната сложност на разглежданите дела, които обичайно не се отличават с висока такава. По този начин ще се оптимизира съдебният процес и степента на индивидуалната натовареност на съдиите от окръжните съдилища. Това ще подобри баланса в правилното функциониране на окръжните съдилища, които са компетентният орган в Република България за признаване и постановяване изпълнението на решение за конфискация или отнемане, на решение за налагане на финансови санкции, издадени в друга държава - членка на ЕС и на акт за конфискация съгласно Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 г. относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация.


Дата на откриване: 2.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари