Обществени консултации

проекта на Наредба за изменениe и допълнениe на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

във връзка с промените в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 

С предлаганите промени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат изискванията за провеждането и документирането на инструктаж по безопасност и здраве чрез използването на информационни и телекомуникационни технологии.

 


Дата на откриване: 1.4.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 2.5.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 
02 април 2024 г. 06:52:01 ч.
deyanailieva

Конкретизация на химичните агенти, при работа с които се изисква ежедневен инструктаж

Предлагам в чл. 15, ал. 1 думите "химически вещества и препарати" да се заменят с "химични агенти, класифицирани като остро токсични кат. 1-3, канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията кат. 1А и 1В, корозивни за кожата кат. 1, сериозно увреждане на очите кат 1, респираторна или кожна сенсибилизация, експлозивни, оксидиращи или запалими кат. 1А и 1B".
 
Мотиви:
Същите са посочени като химични агенти с висок и много висок риск в "Таблица за избор при прилагане на правилото за заместване на опасно с по-малко опасно" в "Практически насоки с необвързващ характер относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рисковете, свързани с химични агенти по време на работа" при прилагане на Директива 98/24/ЕИО за защита на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, издание на Европейската комисия.
 
При настоящия предложен текст, обхванатите от изискването за ежедневен лица са и такива, които работят с химични агенти, за които в ръководството на Европейската комисия е посочен "среден", "нисък" или "незначителен риск". Например голяма част от битовите препарати имат класификация за опасност, което означава задължение за въвеждане на ежедневен инструктаж за хигиенисти в офиси. 
 
Също така, със замяната на "химически вещества и препарати" с "химични агенти" без предложената конкретизация се разширява обхватът на лицата, които ще подлежат на ежедневен инструктаж, което ще доведе до повишени разходи за работодателите поради необходимостта от отделяне на работещите от производствения процес за провеждане на инструктажа.
 
Например ще е необходим ежедневен инструктаж и за работещи по поддръжка или автомонтьори поради работа с масла, които нямат класификация, но в информационния лист за безопасност има предупреждение, че могат да доведат до сухота, напукване на кожата и дерматити при неправилна употреба и хигиена и риск от хидравлично инжектиране. За химични агенти, които не се класифицират като опасни, в цитираната по-горе таблица е посочен като риск "незначителен". Въвеждането на ежедневен инструктаж в този случай създава риск от формализиране на инструктажа като цяло и подценяване на неговата съществена роля за намаляване на инцидентите.
 

15 април 2024 г. 17:01:49 ч.
psnedev

Няколко мнения и препоръки към отделни текстове

1. В новата ал. 4 към чл. 10 се предвижда присъствена и дистанционна форма на провеждане за всички видове инструктажи. Как на практика ще се извърши дистанционен начален инструктаж, който се провежда в деня на постъпване на работа (чл. 12, ал. 2 от същата наредба)? В първия си работен ден работещият отива във фирмата, работодателят го запознава с правилата за дистанционно провеждане на инструктаж, след това работещият отива в мястото за работа от разстояние и получава дистанционен начален инструктаж? Според мен началният инструктаж трябва да се провежда само присъствено предвид обема и съдържанието му, регламентирани подробно в чл. 12, ал. 2, т. 1, 2, 3 от наредбата.

2. Същият въпрос възниква и при инструктажа на работното място, който по определение (чл. 13, ал. 1) е „практическо запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност и се провежда на работното място...“. Как тези изисквания могат да се реализират дистанционно?

3. Въведен е нов чл. 11а, (3) „Работодателят е длъжен да запознае работещия с правилата по ал. 2 преди провеждане на инструктажа“. Така формулиран, текстът позволява тълкуване - запознаването трябва да се извърши еднократно, или преди всяко провеждане на инструктаж?

4. Предлагам да се допълни ал. 4 към чл. 11а, въвеждаща запознаване с тези правила и на лицата, провеждащи инструктажи (например чрез обучение).

5. В т. 5 от Допълнителните разпоредби (ДР) на наредбата би трябвало да се осъвремени определението за „Работно място“ (в момента това е основно „място на територията на предприятието...“).

6. В чл. 16, ал. 1, т. 3 да се прецизира текстът, съгласно който извънреден инструктаж се провежда „при промяна на работното място“. Тъй като в ДР няма определение на понятието „промяна на работното място“, има случаи на тълкуване, че ако работник премине от едно работно място на друго, за него това е промяна на работното му място и трябва да му се проведе извънреден инструктаж, а не инструктаж на (новото) работно място с допускане до самостоятелна работа.

7. Присъединявам се към мнението на deyanailieva относно необходимостта от конкретизиране на химичните агенти, при работа с които наистина е реално необходимо провеждане на ежедневен инструктаж.