Обществени консултации

Проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия

         Проектът на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия (проект на Методика) е приет от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) на основание новата редакция на чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за енергетиката (ЗЕ), извършена по силата на § 14, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ, бр. 27 от 2024 г.), съгласно която методиката за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия не следва да е част от правилата за търговия с електрическа енергия, а се приема като самостоятелен акт на Комисията.

         С проекта на Методика се цели регламентирането на по-ясни правила и по-справедлив механизъм за определяне на цените на балансираща енергия, които да отчитат интересите на всички участници в пазара. Наблюдаваните към момента значителни количества излишъци на електрическа енергия в електроенергийната система, които се очаква да се увеличат с наближаването на топлите месеци през годината, застрашават нейната сигурност, а така и националната сигурност на държавата. Също така, следва да се сведат до минимум продължаващите случаи на спекулативно поведение на търговски участници, които, възползвайки се от несъвършенствата на балансиращия пазар, умишлено избират позиция на делегиран излишък или недостиг още в „ден – 1“, като по този начин компрометират функционирането на пазара, ощетяват добросъвестните търговски участници и затрудняват регулирането на електроенергийната система до степен, че предизвикват смущения в други контролни зони и създават финансови и репутационни вреди за независимия преносен оператор (НПО). Проектът на Методика е съобразен с отмененото правомощие на КЕВР съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗЕ да определя ежегодно пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия, като отразява и последиците от предстоящото присъединяване на НПО към европейските платформи за балансиране съгласно Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийното балансиране.

         Предложеният проект на Методика гарантира определянето на цени на балансиращата енергия за регулиране нагоре или надолу изцяло на пазарен принцип и създава условия за разпределение на разходите за регулиране на системата чрез адекватни и справедливи цени за енергиен излишък и недостиг. Прилагането на Методиката ще доведе до чувствително намаляване на небалансите на търговските участници, тъй като същите ще бъдат стимулирани да прогнозират максимално точно графиците си поради на практика липсата на условия, позволяващи непазарно поведение – арбитражи с други пазари, затваряне на открити позиции по търговски сделки и др. Приемането на Методиката ще подобри осезаемо работата на балансиращия пазар и доверието на търговските участници в него, като едновременно с това ще доведе до по-ефективно регулиране и повишаване на сигурността на електроенергийната система на Република България.


Дата на откриване: 29.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 12.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари