Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 7 ноември 2019 г. за приемане фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 7 ноември 2019 г. за приемане фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Нефрология“ обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на пациенти с бъбречни заболявания. Изискват се компетенции в областта на диагностика, консервативно лечение, заместващо артифициално лечение, органна трансплантация.

Настоящата промяна се налага поради необходимостта от актуализиране на фармако-терапевтичното ръководство във връзка с включване на нови терапевтични възможности за лечение на хроничното бъбречно заболяване (с албуминурия), свързано със захарен диабет тип 2 при възрастни пациенти. Актуализация се налага и поради добавяне на нови терапевтични показания на лекарствен продукт с INN Ceftalozane+tazobactam за лечение на усложнени интраабдоминални инфекции, остър пиелонефрит и усложнени инфекции на пикочните пътища. Добавяните терапевтични режими са с доказани терапевтични ползи по отношение на нефропротекция, като същите са одобрени и включени в Европейските правила за добра клинична практика.

Резултатите от прилагането на фармако-терапевтичното ръководство са свързани с постигане на най-важната цел – осигуряване на пациентите високо качество на лечение чрез прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за предписването и прилагането на лекарствени продукти в обхвата на медицинската специалност  „Нефрология“.

Адрес за изпращане на становища и предложения: office@ncpr.bg


Дата на откриване: 27.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 25.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари