Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на ДП РВД

Предлаганият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството, функциите и дейността на ДП РВД е за определяне на заместник генерален директор при отсъствие на генералния директор на предприятието, който да изпълнява правомощията на заместващия в пълен обем, включително и  правомощията на възложител по смисъла на чл. 7, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Проектът на Правилник предвижда при отсъствие на генералния директор последния да се замества от заместник генералния директор по оперативната дейност, а в негово отсъствие – от заместник генерален директор по техническата дейност.

В тази връзка с предложената нова алинея 5 се определя редът за заместване на генералния директор при негово отсъствие от лицата, които по длъжност са негови заместници съответно по оперативната и техническата дейност. Също така е отчетено, че съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) в отсъствие на възложителя правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от лицето, което го замества съгласно нормативен, административен или друг акт, който определя представителството на възложителя.

 

Лице за контакт:
Любка Дицова,
Дирекция „ККДТДДП“,
Министерство на транспорта и съобщенията
Тел.: 02/94 09 593
E-mail: lditsova@mtc.government.bg

 


Дата на откриване: 22.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.4.2024 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари