Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения

Причините, които налагат приемането на нормативния акт:

В Министерство на здравеопазването постъпи писмо от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с искане да се актуализира „Методично указание за професионалния подбор на оператори на АЕЦ по психофизиологични и психологични качества“ № 1 от 25.06.1990 г. на Министерство на здравеопазването..

В Наредба № 11 от 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения, издадена от министъра на здравеопазването, се определят здравните норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения. Тази наредба се прилага за всички лица, които работят в среда на йонизиращи лъчения, включително и за операторите в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба № 11 от 2018 г. на кандидатите за оператори в атомни електроцентрали се извършват и психо-физиологични и психологични изследвания. Практически до момента психо-физиологични и психологични изследвания, предвидени в Наредба № 11 от 2018 г. са провеждани по реда на горецитираното Методично указание, което към настоящия момент се явява остаряло и несъответстващо на развилите се обществени отношения в тази връзка и в частност на регулацията, свързана с ядрената безопасност.

Законът за нормативните актове в чл. 18, ал. 1 дава възможност юридически лица да правят предложения за усъвършенстване на законодателството. В тази връзка в Министерство на здравеопазването като се взе предвид разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от Указ № 883 от 1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове, че актът по прилагането на закон следва да урежда изчерпателно материята, до която се отнася, се прецени, че разпоредбите, които уреждат психо-физиологични и психологични изследвания следва да са в един акт и това следва да бъде Наредба № 11 от 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения.

На следващо място Наредба № 11 от 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения е приета през 2018 г. и чрез нея са транспонирани в българското законодателство изискванията на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом. Петте години практическо приложение на наредбата показаха някои пропуски, които следва да бъдат коригирани.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения:

dzk@mh.government.bg


Дата на откриване: 14.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 12.4.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 април 2024 г. 21:25:57 ч.
Наталия Станчева

СТРУКТУРНО ЗВЕНО ПО ЧЛ. 64, АЛ. 3, ИЗРЕЧЕНИЕ ВТОРО ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

В „АЕЦ Козлодуй“ има създадено структурно звено по чл. 64, ал. 3, изречение второ от Закона за здравето. Служителите в него всеки ден биват „ДОПУСКАНИ ДО РАБОТА В ЯДРЕНАТА ЦЕНТРАЛА“ в среда на йонизиращи лъчения в „надзираваната“ зона на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на 7 (седем) часов работен ден и подлежат на задължително медицинско наблюдение по Наредба 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания ПРИ РАБОТА В СРЕДА НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ.

В проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения никъде не е записано КОЙ ЩЕ ИЗВЪРШВА МЕДИЦИНСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СЪЗДАДЕНОТО СТРУКТУРНО ЗВЕНО по чл. 64, ал. 3, изречение второ от Закона за здравето.

Напомням Ви, че в Конституционния съд на РБългария е образувано дело № 12 от 2024 г. с искане за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 16а от ЗБИЯЕ (обн. в ДВ, бр. 63 от 2002 г., посл. изм. дв, бр. 102 от 2023 г.) и на чл. 64, ал. 3, изречение второ от Закона за здравето (обн. в ДВ, бр. 70 от 2004 г., посл. изм. дв, бр. 102 от 2023 г.).

Не разбирам защо е това бързане да се измени Наредба 11 от 22 октомври 2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения, при положение, че е логично да се изчака решението на Конституционния съд на РБългария по дело № 12 от 2024 г.