Обществени консултации

Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерски съвет от 1998 г.

Предлаганите изменения и допълнения засягат наредбата в частта й за таксите за аеронавигационно обслужване.

I. Изменения, свързани със осреднената базова таксовата единица за аеронавигационно обслужване при прелитане и лихвата за просрочие.
В чл. 7, ал. 2 лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната  се променя от 11.57% на 10.89% и в чл. 18, ал. 3 стойността на осреднената базова таксова единица за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната се променя от 36.56 евро на 36.49 евро.
Предлага се промените да влязат в сила от 1 януари 2013 г.   
Съгласно Многостранното споразумение за пътните такси от 12 февруари 1981 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 1999 г.) и чл. 22 от наредбата, ежегодно се определят размерите на: а) осреднената базова таксова единица за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната и б) лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане във въздушното пространство на страната.
Таксовите единици на всички държави-членки на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) се определят в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO), Принципите за установяване на разходната база за пътни такси и за изчисляване на таксовите единици на Евроконтрол (наричани по-долу Принципите) и Регламент (ЕО) № 1794/2006 на Комисията от 6 декември 2006 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване.
За целта през месеците юни и ноември 2012 г. в централата на Евроконтрол са проведени изискваните ежегодни многостранни консултации и двустранна консултативна среща през м. юни 2012 г. с ползвателите на въздушното пространство относно размера на таксата за прелитане на Република България за 2013 г. Таксовата единица се определя на основа на прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените единици, генерирани в обслужваното въздушно пространство на Република България и разходите на Евроконтрол по обслужване на системата за събиране на аеронавигационните такси при прелитане.
В разходната база прелитане за втора поредна година е включена разходната база на националния надзорен орган съгласно чл. 16в от Закона за гражданското въздухоплаване. Същата е изготвена на основание Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 година за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване).
Таксовата единица „прелитане“ е в съответствие със заложените в Националния план за ефективност за първия референтен период 2012-14 г. разчети за установени разходи и прогнозни обслужени единици за 2013 г. В резултат на консултациите на проведената сесия на 21 и 22 ноември 2012 г. на Разширения комитет за пътни такси на Евроконтрол е съгласувана и приета базовата таксова единица „прелитане” на Република България в размер на 36.49 евро. В този размер на националната таксова единица е включен и компонент, отразяващ разходите на Бюрото за събиране на таксите за аеронавигационно обслужване към Евроконтрол, в размер на 0.15 евро.
Съгласно изискванията на Регламент 1794 на Комисията от 6 декември 2006 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване, националната разходна база се определя в национална валута, но с оглед на издаването на общи фактури за таксуване на аеронавигационното обслужване, таксовите единици „прелитане” на всички страни-членки на Евроконтрол се преизчисляват в евро. За целта, националната разходна база се преизчислява в евро, като съгласно Принципите и Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията на плащане на Евроконтрол се използва осредненият месечен кръстосан курс „купува” на еврото към българския лев, на Ройтерс, при затваряне за месец септември на текущата година (в случая за м. септември 2012 г.).
Базовата таксова единица за 2013 г. на Република България, определена от Разширения комитет на Евроконтрол, е обект на ежемесечно коригиране съгласно разпоредбите на чл. 7.2 от Условията за прилагане на системата за пътни такси и условията за плащане. Предвид режима на валутен борд, установен със Закона за Българската народна банка, колебанието в таксовата единица „прелитане” в някои месеци се очаква да бъде около 2-3 евроцентa спрямо базовата й стойност.
Страните-членки на Евроконтрол решиха също така за 2013 г. лихвеният процент за просрочено плащане на таксите за аеронавигационно обслужване при прелитане да бъде в размер на 10.89% на годишна база.
II. Изменения, свързани с привеждането в съответствие  на текстовете на наредбата с документите на Евроконтрол и Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) и Република България относно таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата, ратифицирано със закон (обн., ДВ, бр. 60 от 2012 г.)., (издадено от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 83 от 2012 г.).
 
 С оглед привеждането в съответствие на текстовете от наредбата с Условията за прилагането на системата за пътни такси на Евроконтрол (Doc No. YY.60.02) и Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) и Република България относно таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата, ратифицирано със закон (в сила от 1 ноември 2012 г.), се предлагат следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а)В ал. 3 след думата „Таксите“ се добавя „по ал. 1“;
б)Създава се ал. 4:
            (4) Задълженото лице за плащане на таксите по ал. 2 е операторът на въздухоплавателното средство по времето, когато е изпълняван полета. Обозначението по Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) или всяко друго признато обозначение при идентифициране на полета се използва за установяване на самоличността на оператора на въздухоплавателното средство. Ако самоличността на оператора е неизвестна собственикът на въздухоплавателното средство се счита за оператор, освен ако той не докаже кое друго лице е било оператор.. 
2. В чл. 4, думите „и ал. 2” се заличават.
3. В чл. 6, ал. 1 се изменя така:
            „(1) Във фактурата по чл. 5, ал. 1 се посочва и срокът за рекламация, който е:
1. 30 дни, считано от датата на издаване на фактурата за дължимите такси по чл. 3, ал. 1, и по чл. 3, ал. 2, т. 1 за въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло по-малко от 2,0 т.;
2. 60 дни, считано от датата на издаване на фактурата за дължимите такси по чл. 3, ал. 2, т. 1 за въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло равно или по-голямо от 2,0 т., както и по чл. 3, ал. 2, т. 2;“
4. В чл. 18:
а) Алинея 5 се изменя така:
„(5) Размерът на променливата за разстояние (d) се определя, като се раздели на сто (100) числото на километрите на ортодромическото разстояние между летището на излитане или точката на вход във въздушното пространство на Република България и първото летище на кацане или точката на изход от въздушното пространство на Република България. Указаните точки на вход и изход са точките, в които се пресичат хоризонталните граници на съответната зона за таксуване от маршрута, описан в полетния план. Този полетен план включва каквито и да е промени на първоначално подадения полетен план, направени от оператора, както и каквито и да е промени, одобрени от оператора, произтичащи от мерки за управление на потоците от въздушно движение.“
            б) Създават се ал. 6 и 7:
 „(6) За полети, завършващи на летището, от което въздухоплавателното средство е излетяло и по време на които не е правено междинно кацане (полети по кръга), е приложим размерът на променливата за разстояние съгласно ал. 5, освен за:
1. полет по кръга, изпълнен изключително в една зона за таксуване, променливата за разстояние се получава чрез разделяне на сто (100) на числото на километрите на ортодромическото разстояние между летището и най-отдалечената точка от него, умножено по две (2).
2. полет по кръга, изпълнен в повече от една зона за таксуване, е приложима ал. 5 освен в зоната за таксуване, съдържаща най-отдалечената точка от летището, където променливата за разстояние се получава чрез разделяне на сто (100) на числото на километрите на сумарното ортодромическо разстояние между точката на вход в тази зона за таксуване и най-отдалечената точка от летището, и от тази най-отдалечена точка до точката на изход от тази зона за таксуване.“
(7) Разстоянието, което се взема под внимание, определено съгласно ал.5 или ал. 6, се намалява с 20 км за всяко излитане и за всяко кацане на летище, разположено на територията на Република България“.
5. В чл. 21:
а) Алинея 1 се изменя така:
„(1) От такси по чл. 3, ал. 2, се освобождават:
1. полети, които се провеждат изцяло по правилата за визуални полети във въздушното пространство на страната и за смесени полети по правилата за визуални полети и по правилата за полети по прибори, ако се извършват изключително по правилата за визуални полети във въздушното пространство на страната, когато такса не се налага за полети по правилата за визуални полети;
2. полети, извършени изключително за транспортиране на официална мисия на властващ монарх и най-близките членове на неговото семейство, държавни глави, правителствени ръководители и министри, като във всички случаи това освобождаване трябва да бъде доказано с подходящ индикатор на статуса или забележка в полетния план;
3. полети за търсене и спасяване, за които има разрешение от съответния компетентен орган;
4. военни полети, извършвани от военни въздухоплавателни средства на всяка страна;
5. полети, извършвани специално за целите на проверка или тестване на оборудване, използвано или предназначено за използване като наземно средство за въздушна навигация, изключвайки позициониращите полети на тези въздухоплавателни средства;
6. хуманитарни полети, за които има разрешение от съответния компетентен орган;
7. митнически и полицейски полети.“
б) Алинея 2 се изменя така:
„(2) От такси по чл. 3, ал. 2, т. 2 се освобождават полети, извършени от въздухоплавателно средство, чието максимално излетно тегло е по-малко от 2,0 т.“.
Целта на предложението е да се хармонизира вътрешното законодателство с документа на Евроконтрол Условия за прилагане на системата за пътни такси и Условия за плащане (Doc. No. YY.60.02) и Регламент 1794/2006 на Европейската комисия, както следва:
1. определяне на задълженото лице, което следва за заплаща таксите за аеронавигационно обслужване.Тези такси се отделят от летищните такси, тъй като последните не са предмет на посочения документ на Евроконтрол и е възможно този въпрос да се регулира от определени национални разпоредби.
2. разделяне на режима за осовобождаване от заплащане на такси за аеронавигационно обслужване от този на летищните такси:В чл. 4, т. 5, 8 и 9 от заплащане на таксите по чл. 3, ал. 1 от наредбата са изброени специфични полети, които не са предвидени за освобождаване в Регламент 1794/2006 и в Doc. No. YY.60.02 на Евроконтрол. Предвижда се освобождаването от заплащане на такси за аеронавигационно обслужване да се обособи в чл. 21 на наредбата.
3. срок за подаване на рекламации: предложеното изменение на чл. 6 уеднаквява сроковете за рекламации, посочени в наредбата, по фактурите, издавани от Евроконтрол, с тези, предвидени в Doc. No. YY.60.02;
4. определяне на променливата за разстояние при прелитане, включително и в случаите, когато се изпълняват полети по кръга: Сегашната редакция на чл. 18, ал. 5 не предвижда определяне на променливата за разстояние при изпълняване на полети по кръга. Последното се извършва в съответствие в Doc. No. YY.60.02, но следва да се регламентира в националното законодателство;
5. хармонизиране на освобождаването от такси за аеронавигационно обслужване с Регламент 1794/2006 г.и Doc. No. YY.60.02 на Евроконтрол:
а) оказване на спешна медицинска помощ: освобождаване на тези полети от такси „прелитане“ не е предвидено в задължителния и незадължителния списък по чл. 8, съответно – ал. 1 и ал. 2, на Doc. No. YY.60.02, както и в задължителния и незадължителния списък по чл. 9., съответно – ал. 1 и ал. 2, на Регламент 1794/2006 г. Член 9, ал. 3 от този регламент дава възможност на страните-членки да освобождават полети от такси за АНО в зоните и районите на летищата изцяло по своя преценка, но същевременно с това ограничава всички възможности за освобождаване на полети от тези такси до изброените в чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Регламент 1794/2006. В тази връзка сегашната редакция на чл. 21, ал. 1, т. 2 от наредбата е в противоречие със законодателството на Европейския съюз, поради което предлагаме промяна. Налице са и допълнителни мотиви в посока на отпадането на тези полети от кръга на освободените полети за Република България, както следва: авиокомпаниите не извършват тези полети безплатно за крайните потребители на услугата и е разумно за тези полети да бъдат събирани такси за аеронавигационно обслужване, както за всеки друг полет по правилата по прибори; затруднено е идентифицирането и потвърждаването доколко тези полети са изпълнени фактически с цел спешна медицинска помощ;
б) полети, отпаднали от чл. 4, т. 5, 8 и 9, не се предвиждат за освобождаване в чл. 21. Поради това че освобождаване от такси „прелитане“ не е предвидено в задължителния и незадължителния списък по чл. 8, съответно – ал. 1 и ал. 2, на Doc. No. YY.60.02, както и в задължителния и незадължителния списък по чл. 9, съответно – ал. 1 и ал. 2 от Регламент 1794/2006 г., разпоредбите на чл. 4, т. 5, 8 и 9 от наредбата по отношение на таксите за аеронавигационно обслужване ще са в противоречие със законодателството на Европейския съюз, поради което предлагаме промяна.
 
Таксите, предмет на предлагания проект се събират от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, поради което проектът няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
 
Лице за контакти:
Красимира Стоянова;
Директор на дирекция "Правна";
Тел.: 02/9409 432;
Е-mail: krstoyanova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 1.2.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 14.2.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари