Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система - отпаднала

Причини, които налагат приемането на нормативния акт:


Достъпът на всеки гражданин до неговото електронно здравно досие е негово право, гарантирано от Закона за здравето и от Наредба No Н-6 от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система. При сега действащата уредба този достъп може да се даде на всяко физическо лице, което притежава квалифициран електронен подпис (КЕП) или електронна идентификация по Закона за електронната идентификация.
Въпреки че това става безвъзмездно, изискванията за КЕП или електронна идентификация ограничават възможностите на огромната част от гражданите да достъпват своите електронни здравни записи. Тези изисквания важат и при реализиране на достъпа до досието чрез мобилното приложение еЗдраве (мобилен достъп).

В настоящия момент под 10% от гражданите в страната разполагат със сертификати за КЕП. Това лимитира възможностите за достъп до електронното здравно досие само до една малка част от населението, което от своя страна ограничава правата на по-голямата част от гражданите.
Освен потенциалното ограничаване на правата им, лишаването от достъп не дава възможност на гражданите да контролират характера и обема на изпълнените медицински дейности, които ги засягат лично. При невъзможност да бъдат проследявани и да бъдат достъпвани данните за предоставените им медицински услуги и издаваните медицински документи, гражданите са поставени в пасивна позиция и невъзможност да защитават ефективно своите права на пациенти. От друга страна контролът на гражданите върху тази информация е най-ефективното средство и за контрол на изразходването на обществените средства.
С настоящите предложения се създава възможност практически всеки гражданин, който притежава смартфон или таблет, да осъществява мобилен достъп до своето електронно здравно досие чрез активиране на специално потребителско мобилно приложение „еЗдраве“ за достъп до електронното си здравно досие (еднократно сдвояване на досието с мобилното приложение) на мобилното си устройство.

 

Адреси за изпращане на становища и предложения:

sslavov@mh.government.bg
aognianov@mh.government.bg


Дата на откриване: 13.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.4.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 март 2024 г. 13:55:37 ч.
Aziti

Становище на специалист по защита на личните данни и киберсигурност

В приложените документи липсва становище на специалист по защита на личните данни и киберсигурност. Моля да платите за такова и да го приложите към документацията!

12 март 2024 г. 14:17:12 ч.
Aziti

КЕП за всички?!

Моля да гарантирате, че например работодателите, които "използват" личните мобилни устройства  на своите служители за верификация и друг вид комуникация, нямат възможност през програми и апликации да копират, свалят и пренасочат данните от мобилно приложение „еЗдраве“ към друг сървър, облак итн.

Какви са предимствата на КЕП и в частност повишена ли е защитата на данните и защитата от изтичане на некодирани данни при използването му? 

Към момента персонален КЕП струва около десет лева на година. Ако нивото на сигурност на данните е по-висока при използването на КЕП, моля да предоставите безплатнен КЕП на всички, а да не намаляте умишлено нивото на сигурност на данните НИ. Ако някой иска сам да продаде срещу пари данните си за научни цели моля да го информирате за възможността и да му дадете възможност да направи САМ информиран избор.

 

Ако планината не дойде при Мохамед, Мохамед отива към планината...

...

Като знам колко струваха хиляда имена с телефонни номера преди двадесет години, мога да си представят колко биха стрували здравните досиета на служители в даден бранш... Дори данните да се използват за научни изследвания с прогнозна цел, както на  времето в професионалните болници се правиха навремето профили на типичните професионални болести. Не може ли данните да се доставят от застрахователите с допълнителни застрахователни пакети за фирмите?! Аха, те не са достатъчни или вече са продадени на добра цена и се вижда бизнес потенциал за реализация на нови печалби в ИТ сектора?! 

13 март 2024 г. 12:01:21 ч.
nedev

Предложението не е обмислено добре.

Предложението за промяна на чл.23 ал.2 т.3 не е обмислено добре. Ограничавате се само до мобилни устройства и две операционни системи, за които е създадено приложението. Това НЕ включва преносими устройства (таблет) с операционна система Windows. 

Предложението ми е да помислите дали не може да се разшири достъпа до самият портал като се допусне възможност за идентификация чрез ПИК на НАП или ПИК на НОИ. В момента се използва Системата за електронна идентификация към Министерство на електронното управление, като специално за "Моето пациентско досие" в  www.his.bg са изключени тези възможности за идентификация.  Така би било по-удобно за пациентите и би им дало възможност сами да "сдвояват" неограничен брой устройства. 

Т.е. предложението ми е да "пипнете" чл.23 ал.2 т.2 от Наредбата, ако ПИК на НАП или ПИК на НОИ не отговарят на условията за електронна идентификация по смисъла на Закона за електронната идентификация

13 март 2024 г. 14:20:21 ч.
jasent

Достъп да устройства на трета страна, дефиниция техническа възможност и задръстване на Лични лекари

Предложението за изменение в алинея 3, точка а, повдига важни въпроси относно въвеждането на допълнителни административни и технически натоварвания върху личните лекари. Разбира се, всяко добавяне на нови задължения изисква детайлен анализ на потенциалните последици, особено когато става въпрос за сектора на здравеопазването, където ефективността и достъпността на услугите са от критично значение.
Проблема е в изменението на текста : Алинея 3 : а при техническа възможност - и от избрания от лицето лекар в лечебно заведение за първична медицинска извънболнична помощ (личния лекар)
Проблеми и рискове, идентифицирани в предложението:
 
    Претоварване на лекарите: Въвеждането на задачи, които изискват технически умения или допълнително време за административна работа, може да отклони лекарите от тяхната основна дейност – лечение и грижа за пациентите.
 
    Липса на експертиза и неясна дефиниция за техническа възможност: Не всеки лекар може да притежава необходимите технически умения или ресурси, за да изпълни новите задачи. Освен това, ако терминът "техническа възможност" не е ясно дефиниран, това може да създаде правна несигурност и неравнопоставеност в предоставянето на услугите.
 
    Рискове за доказване на идентичност и собственост на устройството: Включването на личните лекари в процеса на верификация на устройства и идентификация на пациенти може да породи рискове свързани със сигурността на данните и личната информация.
 
    Задръстване на здравната система: Повишеното натоварване върху личните лекари и потенциалното увеличение на времето за изчакване за пациентите може да доведе до негативни последици за цялостната ефективност на здравната система.
 
    Предложение: тескта да отпадне или да се прецизира много ясно "техническа възможност", компетентност за педоставяне на услугата, както и след предоставяне на риска от грешки, забавяне, повреда на устройства и др.
    Действията трябва да бъдат ограничени и описани и не трябва да включват задачи свързани с устройства на третеи страни и досега до тях.