Обществени консултации

проект на Постановление за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 309 на Министерския

В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) с Постановление № 309 на Министерския съвет  от 14 декември 2018 г. е приет Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Класификаторът на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия е в съответствие с действащата изградена организационна структура на въоръжените сили, но в него не са предвидени длъжности необходими за окомплектоване на реорганизиращи се военни формирования от състава на Военновъздушните и Военноморските сили през 2024 г., съгласно Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.

С настоящия проект на Постановление за изменение и допълнение на Класификатора, се предлагат промени във връзка с получаването на ново въоръжение от Военновъздушните и Военноморските сили (самолети F-16 Block 72 и Многофункционален модулен патрулен кораб), които обуславят реорганизация на съществуващите структурни звена и въвеждане на нови длъжности за осигуряване, обслужване и експлоатиране на новопридобитата техника.


Дата на откриване: 11.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 10.4.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 март 2024 г. 11:22:47 ч.
vma

Създаване на нова длъжност в длъжностно ниво 13

В длъжностно ниво 13 да се добави нов ред 2, длъжност „Главна медицинска сестра”, йерархическо ниво „ОН2”, код по длъжностно ниво „3313  4002”, професионална област „по6”.

Мотиви: Разкриването на нова длъжност с минимално изискване за образование „4 - образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” ще даде възможност за кадрово развитие на военнослужещите, заемащи длъжност „Медицинска сестра”, които са с голям професионален опит и квалификация, притежават военно звание „старшина” и са изпълнили изискванията на чл. 70 от Закона за лечебните заведение - „Главна медицинска сестра (акушерка, рехабилитатор) може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“.

Главната медицинска сестра е пряк началник на всички медицински специалисти по здравни грижи (медицински сестри, рехабилитатори, медицински лаборанти) в лечебното заведение.