Обществени консултации

Проект на Стратегия за корпоративна социална отговорност (КСО) за периода 2024 – 2027 година

Приемането на Стратегията за корпоративната социална отговорност за периода 2024 – 2027 година е залегнало в Програмата за управление на правителството на Република България за 2023-2024 година. Предлаганият проект на Стратегия е в изпълнение на този ангажимент.


Дата на откриване: 8.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 22.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 март 2024 г. 15:11:02 ч.
Aziti

Социално отговорни практики

Моля прецизирайте и конкретизирайте принципа „Прави добро“  в контекста на крилата фраза "Пътят към ада е постлан с добри намерения" и фразата "Мечешка услуга"

 

....

Моля да анализирате как се отразява "доброто" в една пазарна икономика и при наличието на конкурентна среда. Например може да разграничите сфера, в/към която е насочено "доброто" - споделяне на инфраструктура, на произведена стока, на отпадъчна стока, на неквалифицирана работна ръка, на квалифицирана работна ръка/eкспертиза, на финансов ресурс, на ...

Като помощ може да вземете изредедните неблагоприятни въздействия и да ги разгледате като отражение върху веригите на стойността. Или с други думи казано, дефинирайте каква е "файдата" на предприемача да се включи и покаже отговорност към обществото, околната среда, етиката, потреблението, човешките права. Моля направете за избрани, наградени добри практики една оценка според гореспоменатите фактори, както групирате предприятията според вида производство и големината на населеното място.

 

....

 

Допълнително може да се запозанете с Реждио педагогиката и да се опитате да определите ролята на училищата, в частност защитените училища, като двигател за провеждане на социално отговорна политика за и с родителите/прародителите, в ролята им на работодатели и или работещи в бизнеса и в общинската администрация и в ролята им на потребители на обществени и социални блага. Вижте например добрите практики, споделени по новините през последните дни от Испания, например за соларни панели за производство на ел. енергия, ел. автомобил на общността и други 

 

...

Моля препрочетете критично цялата политика от гледна точка на родител на деца, допълнете и преработете части от нея. Моля разграничете формите на принудителен, доброволчески, безвъзмезден и детски труд от развиването на безопасни, здравословни и хигиенични трудови навици и навици за работа в екип, с цел опит за осветляване на веригите на стойността и определяне на личния принос или вреда.