Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието

 

С проекта се цели привеждане на Правилника за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието в съответствие с действащата нормативна уредба.

Другите цели са свързани с осигуряване на достъпни и ориентирани към потребностите на земеделските стопани съветнически услуги, ефективно изпълнение на функциите на Териториалните областни офиси и на функциите на Мобилните общински офиси като част от специализираната администрация на Националната служба за съвети в земеделието, ускорен трансфер на знания и иновации и укрепването на всички съветнически услуги в селското стопанство чрез планиране, основано на анализи и сътрудничество.

 

 

 Отговорна структура:

 Национална служба за съвети в земеделието,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 office@naas.government.bg

 

 


Дата на откриване: 8.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 март 2024 г. 19:50:02 ч.
DIV

Предложения по проекта на доклад и промени на правилника

1. По проекта на доклада с мотивите за промяна на Правилника за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието

  •     В доклада е логично да се посочи как в рамките на специализираната администрация ще се организира координацията между териториалните областни офиси и мобилните общински офиси и как ще се гарантира допълняемост на тяхната дейност, а не припокриване на дейностите между тях. Мобилните общински офиси работят в същия териториален обхват, където работят и областните офиси и дейностите между тях трябва да се координират за да се постигне по-голяма ефективност и по-пълноценно обслужване на земеделските стопани. Координация, която до момента се е извършвала на ниво Главна дирекция „Съвети в земеделието“ и която е логично да се извършва от оставащата на централно ниво нова дирекция „Анализиране, планиране и информационно осигуряване“. Подобно на Главна дирекция "Земеделие и регионална политика", която подпомага прилагането на ОСП на ЕС чрез координация на дейността на областните дирекции "Земеделие" (ОДЗ);
  •     В доклада е логично  да се посочи по-какъв начин се разпределят между новите три дирекции дейностите на досегашната Главна дирекция „Съвети в земеделието. Например дейността „организиране и извършване обучение на земеделски стопани“.
  •     В доклада е логично да се посочи по какъв начин и кои нови дирекции ще са отговорни за подготовка на изпълнението на възложените на НССЗ дейности посочени в т. 8 “Модернизация: AKIS и цифровизация” на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. (СПРЗСР 2023 – 2027 г.) свързани с изграждането и функционирането на Системата за знания и иновации в селското стопанство (СЗИСС/AKIS).
  •     В доклада е логично да се посочи коя дирекция ще координира дейностите на НССЗ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.) и на интервенция II.И.1. „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ от СПРЗСР 2023 – 2027 г.
  •     В доклада е логично да се посочи по какъв начин и кои нови дирекции ще са отговорни за изготвяне на заявките за плащане до Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.) и на интервенция II.И.1. „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ от СПРЗСР 2023 – 2027 г.

21 март 2024 г. 19:50:56 ч.
DIV

По проекта на Правилник

2. По проекта на Правилник за изменение и допълнение наа Правилника за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието

А. Да се обмисли да се добави нова дейност за дирекция „Анализиране, планиране и информационно осигуряване“:

„подпомага изпълнителния директор на НССЗ при изпълнение на функциите му чрез координация на дейностите на териториалните областни офиси и мобилните общински офиси“;

Мотиви:  Не е посочено как в рамките на специализираната администрация ще се организира координацията между териториалните областни офиси и мобилните общински офиси и как ще се гарантира допълняемост на тяхната дейност, а не припокриване на дейностите между тях. Мобилните общински офиси работят в същия териториален обхват, където работят и областните офиси и дейностите между тях трябва да се координират за да се постигне по-голяма ефективност и по-пълноценно обслужване на земеделските стопани. Координация, която до момента се е извършвала на ниво Главна дирекция „Съвети в земеделието“ и която е логично да се извършва от оставащата на централно ниво нова дирекция „Анализиране, планиране и информационно осигуряване“. Подобно на Главна дирекция "Земеделие и регионална политика", която подпомага прилагането на ОСП на ЕС чрез координация на дейността на областните дирекции "Земеделие" (ОДЗ);

Б. Да се обмисли да се добави нова дейност за дирекция „Анализиране, планиране и информационно осигуряване“:

„координира и подпомага подготовка на изпълнението на възложените на НССЗ дейности определение в т. 8 “Модернизация: AKIS и цифровизация” на СПРЗСР 2023 – 2027 г. свързани с функционирането на Системата за знания и иновации в селското стопанство“;

Мотиви:  Не е определено в Правилника за дейността на НССЗ, коя дирекция в Специализираната администрация ще е отговорна и ще координира дейностите на НССЗ свързани с изпълнението на възложените на Службата дейности определение в т. 8 “Модернизация: AKIS и цифровизация” на СПРЗСР 2023 – 2027 г. свързани с функционирането на Системата за знания и иновации в селското стопанство

В. Да се обмисли да се добави нова дейност за дирекция „Анализиране, планиране и информационно осигуряване“:

„координира дейностите на НССЗ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.) и на интервенция II.И.1. „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ от СПРЗСР 2023 – 2027 г“;

 

Мотиви:  Не е определено в Правилника за дейността на НССЗ, коя дирекция в Специализираната администрация ще е отговорна и ще координира горепосочените дейности, тъй като те не са в обсега и компетенциите на само една от новите три дирекции.

Г. Да се определи коя от трите специализирани дирекции ще изпълнява следната дейност:

„Изготвяне на заявките за плащане до Държавен фонд „Земеделие“ по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014 – 2020 г. и на интервенция II.И.1. „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ от СПРЗСР 2023 – 2027 г.“

Мотиви: Извършването на тези дейност е с важна дейност в дейностите на специализираната администрация и отнема човешки ресурс и време , като не е посочено коя дирекция ще е отговорна за тази задача