Обществени консултации

Проект на Наредба за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване скоростта на движение и на изискванията към тях

Разработването на нова наредба се налага по следните причини: оценена необходимост от цялостна експертна преценка и осъвременяване на техническите изисквания за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение, за привеждането им в съответствие с европейски технически спецификации и добри практики.

Предвижда се изискванията на наредбата да се прилагат за пътищата, отворени за обществено ползване, както за републиканските пътища от първи до трети клас и за местните пътища, така и за улиците от първостепенната и второстепенната улични мрежи, с изключение на улиците първи клас. По републиканските пътища извън населените места не се допуска изграждане или монтиране на изкуствени неравности на платното за движение.

Изискванията на наредбата ще се прилагат при основен ремонт и реконструкция на съществуващи пътища и улици, при разработването на самостоятелен проект за ограничаване на скоростта на движение на МПС, както и при проектиране на ново пътно строителство.

Проектът на наредба има за цел да се създадат условия за успокояване на движението, за повишаване на безопасността на движение по пътищата, отворени за обществено ползване, за намаляване на броя и тежестта на пътнотранспортните произшествия. Посочената цел на разработения нормативен акт ще има принос към повишаването на безопасността на движение по пътищата, отворени за обществено ползване, за всички участници в движението.

Срок на общественото обсъждане: 08.04.2024 г.

Становища и коментари могат да бъдат изпращани на електронния адрес на Центъра за административно обслужване на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg.


Дата на откриване: 7.3.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 8.4.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 март 2024 г. 12:49:06 ч.
Stefsto

Нещо положително

Най-ми харесва:

§ 2. (1) Съществуващите изкуствени неравности и другите средства за ограничаване на скоростта на движението се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба, както следва:

  1. в рамките на населените места – след изготвяне на съответния план или проект, предвидени в чл. 3, ал. 2, т. 1 в съответствие с ГПОД или след негова актуализация по реда на наредбата по чл. 3, ал. 3 от ЗДвП;
  2. извън рамките на населените места – след изготвяне на ПОБД или актуализация на съществуващия ПОБД по реда на наредбата по т. 1.

 (2) Съществуващите изкуствени неравности и другите средства за ограничаване на скоростта на движението, които не могат да бъдат приведени в съответствие с изискванията на тази наредба, се отстраняват.

 

След приемането на тази наредба би трябвало кабарите, които започнаха масово да се монтират в София да се премахнат?

22 март 2024 г. 08:45:19 ч.
Йоан Каратерзиян

Добавяне на срок за привеждане на изградените и поставените изкуствени неравности в съответствие с н

Моля да се добавят следните текстове в ПЗР:
 
 
  1. В § 2, ал. 1 от ПЗР, след думата "наредба", се добавя следния текст: "в срок от две години от влизането ѝ в сила".
  2. В § 2, ал. 2 от ПЗР, в края на изречението, се добавя следния текст: "в срок от две години от влизането на наредбата в сила".
Консолидиран текст:
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание на чл. 24а, ал. 2 от ЗДвП и отменя Наредба № РД-02-20-10 от 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване скоростта на движение и изискванията към тях (обн., ДВ, бр. 56 от 2012 г., изм., бр. 32 от 2015 г.).
§ 2. (1) Съществуващите изкуствени неравности и другите средства за ограничаване на скоростта на движението се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба в срок от две години от влизането ѝ в сила, както следва: 
в рамките на населените места – след изготвяне на съответния план или проект, предвидени в чл. 3, ал. 2, т. 1 в съответствие с ГПОД или след негова актуализация по реда на наредбата по чл. 3, ал. 3 от ЗДвП; 
извън рамките на населените места – след изготвяне на ПОБД или актуализация на съществуващия ПОБД по реда на наредбата по т. 1.
 (2) Съществуващите изкуствени неравности и другите средства за ограничаване на скоростта на движението, които не могат да бъдат приведени в съответствие с изискванията на тази наредба, се отстраняват в срок от две години от влизането на наредбата в сила.
 
Мотиви:
Преди влизането в сила на отменената наредба и след влизането ѝ в сила, в населените места и извън тях се изградиха много изкуствени неравности. При влизането в сила на настоящия проект, почти всички от тях ще се окаже, че не отговарят на новите параметри. Ако не се постави срок за привеждането им съответствие с новите изисквания и премахването на тези, които не могат да бъдат приведени в съответствие с нея, както и подмяната на вертикалната маркировка, ще се даде възможност на собствениците на пътищата и улиците да отлагат неограничено напред във времето строително-ремонтните дейности.
В същото време, за възлагане на последните е необходимо да се заделят средства в бюджетите на държавата и общините, а в някои случаи да се проведат и обществени поръчки. В този смисъл е необходимо да се помисли и за изградената инфраструктура с европейски средства, която е в срока по договорите.

26 март 2024 г. 15:24:14 ч.
draghetto

Предложения за изменения и допълнения

Поздравления за подхода и ясно разписаните цели.Предложения за допъления:1. Да се разпише нова глава "АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ" в която ясно да се разпише както кой е контролния орган, така и санкции за неспазването на текстовете от страна на стопаните на пътищата. Санкциите да бъдат адекватни и възпиращи всяко евентуално желание за бездействие по прилагането ѝ от страна на стопаните на пътища. Следва да се разпишат и санкции за бездействие по прилагането на контрол от страна на контролния орган, както и орган, който следва да ги наложи.2. чл. 43 ал. 5 да се допълни както следва: ", с цел постигане на целите по настоящата наредба."3. чл. 44 думите "която включва база данни" да се заменят както следва: "която включва обществено достъпна през интернат сайта на стопоанина на пътя база данни"

 

04 април 2024 г. 09:53:59 ч.
joro112

профилактика

Организацията на движнието не трябва да позволява нарушения. Стесненията на лентите, шикан са много по-ефективни от радари, камери, патрулки.Предотвратяват нощни и дневни гонки, опасното поведение на любители на болката и  унижението.Проблемите с натрошени колчета по осовата линия , най-много извън населениет места ще намалеят , когато водачите са предупредени навреме с кабъри или други светлоотразителни елементи.