Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална карта на социалните услуги

Със Закона за социалните услуги (ЗСУ) за първи път се въведе планиране на национално ниво на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, чрез разработване на Национална карта на социалните услуги (Картата). По този начин държавата е поела ангажимент за създаване на пълна мрежа от социални услуги в цялата страна в дългосрочен план. Националното планиране е от особено значение, тъй като то е основанието за определяне на пакета от социални услуги на ниво община и област, за които следва да се осигури изцяло или частично финансиране от държавния бюджет. Планирането на социалните услуги на национално ниво чрез Националната карта цели да осигури равен достъп до социални услуги на територията на цялата страна. В нея са включени всички социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет, както и максималният брой на потребителите на тези услуги. Всички социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и са включени в Картата, са услуги, които съответстват на приоритетите на държавната политика в областта на социалните услуги. Съгласно Закона за социалните услуги всички услуги по Картата следва да бъдат създадени до 2035 г.

Националната карта на социалните услуги е разработена съгласно чл. 35 от ЗСУ и Наредбата за планирането на социалните услуги. Картата се базира на извършените от общините анализи относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и на разработените на тяхна основа предложения за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво.

Приемането от Министерския съвет и влизането в сила на Картата ще създаде възможност да се балансират съществуващите значителни териториални различия и диспропорции в разпределението на социалните услуги в съответствие с потребностите на населението и неговата структура. Чрез Картата в центъра на процеса на планиране се поставят реалните нужди на населението, като водеща е ролята на общините за осигуряване на минимален пакет от услуги на областно и общинско ниво, което ще допринесе за подобряване на ефективността на предоставяните социални услуги за уязвимите групи и ще подпомогне тяхното социално включване.


Дата на откриване: 13.2.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 14.3.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 февруари 2024 г. 13:43:35 ч.
didis82

Техническа грешка

1. Във файл Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги на страница 286 отдясно на фигурата има техническа грешка (ОБЩОНА ДОЛНИ ЧИФЛИК).

2. Във файл Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги на страница 693 отдясно на фигурата има техническа грешка (ОБЩОНА СМОЛЯН).

19 февруари 2024 г. 21:12:42 ч.
Aziti

Техническа грешка 2.1.1

Може ли да проверите дали не лиспват нули или да броите десет нуждаещи се за един

При 543 жители с трайни увреждания само 23ма да се нуждаят от асистентска подкрепа, а в другите инситуции да получават 10-15 човека подкрепа звучи нелогично. Или диагнозите "трайни увреждания" са фалшиви или предложената подкрепа е на такова ниво, че всеки се спасява някак си сам, или подкрепата се предлага само на "наши" хора, пишещи грамотно и били до някаква степен част от общинската администрация.

Моля да преразгледате всички данни и да опишите реалната картина, за да могат да се правят и реални прогнози за предлагане на адекватна помощ според нуждите и даденостите, като семейна среда. Никъде не пише колко са самотните хора, колко живеят в домашна среда, където увреждания има не само един член в семейството, а няколко. Не виждам дали на хората с увреждания някой идва периодично да им почства домовете, да ги къпе и да им върши домашната работа... или са оставени 101 човека мръсни, болни, да гладуват, да студуват в домашна среда?!

19 февруари 2024 г. 21:37:33 ч.
Aziti

Грешна методология или грешни сметки

Множества се учат май в осми клас...

Стойността на Критерий 28 > = Стойността на Критерий 29

Kъде живеят хората Критерий 28 - хората Критерий 29, като не живеят в домашна среда?

Критерий 20 и Критерий 24 да се дефинират по-конкретно. Деменцията е или не е увреждане, трябва ли да се диагностицирана от лекар, достатъчно ли е близките да твърдят, че пълнолетният има деменция или нещо подобно?!

 

итн итн

19 февруари 2024 г. 21:57:26 ч.
Aziti

Разминаване на данните - стр. 21

Моля да върнете данните обратно на общините и да ги помолите най-учтиво отново да си направят сметките, може накрая да ги поканите лично да ви ги презентират в сто.лицата и да им дадете повод и възможност да си пуснат едно командировачно с преспиване на общинска сметка.

Как Ви хрумна да публикувате грешни данни?! Това да не е опит за демонстрация на функционална неграмотност на административно-общинско ниво?!

Моля да се вземете в ръце и при нужда да разтворите учебниците, да обучите общинските служители как се смята и да подготвите данните във такава форма, от която дори и разговорливите, обичащи да дискутират и да се аргументират, могат да направят едно чисто софистично умозаключение.

21 февруари 2024 г. 18:20:46 ч.
iremairena

Заместваща грижа кога?

Защо никъде не се споменава за заместваща грижа?

24 февруари 2024 г. 18:15:47 ч.
mms79

Малък брой места за превенция

Много малко бройки за превенция - общодостъпните услуги и мобилната социална работа са изключително важни, а бройките са много ограничени.

07 март 2024 г. 17:29:14 ч.
Lingorski

Становище на Коалиция "Детство 2025"

От името на Коалиция „Детство 2025“, състояща се от 15 граждански организации, изразяваме нашето огромно притеснение относно броя на планираните в Картата на социалните услуги 47 интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. Тази бройка включва съществуващите 8 ЦНСТДМУ–ПМГ, изградени 2015 г., което означава, че е планирано изграждането на 39 нови. Картата не отчита построените 6 нови такива центъра под ръководството на МЗ, които все още не са започнали да функционират. МЗ трябваше да построи 20 центъра още през 2020 г., което е показателно за преценката на потребностите, направена в Актуализирания План за действие 2016 г. Картата на социалните услуги предвижда 423 деца с тежки увреждания и потребност от постоянна медицинска грижа да бъдат обхванати от тези услуги. Това според нас не почива на никакъв задълбочен анализ на потребности, а само на формулата, която е на демографски принцип. Наличието на толкова висока бройка услуги за постоянна медицинска грижа създава реална опасност те да бъдат запълнени (за да е запълнен капацитета) с деца, които нямат потребност от специализирана медицинска грижа. 

Анализите, които сме направили през 2022 и 2023 г., на базата на оценките на децата, настанени в последните 4 ДМСГД и децата в съществуващите 8 ЦНСТДМУ–ПМГ, както и потока на постъпили и напуснали, показва, че има потребност от още най-много 7 услуги за постоянна медицинска грижа, при това в Северна България, за да могат да бъдат закрити ДМСГД Варна и Плевен. Смятаме, че старите 8 ЦНСТДМУ–ПМГ + новите 6, построени от МЗ в Южна България, както и изграждането на още 7 в Северна България, ще могат да покрият нуждите на децата с тежки увреждания с потребност от постоянни медицински грижи от цялата страна. Анализът на функционирането на старите 8 ЦНСТДМУ-ПМГ показа, че те успешно обслужват няколко съседни териториални области, когато децата се извеждат своевременно след преодоляване на медицинския риск, изискващ постоянна медицинска грижа. 

Също така,  трябва да се имат предвид и негативните демографски тенденции. 

Настояваме да получим информация за начина на планиране на интегрираните здравно-социални  услуги  за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

Настояваме броят на интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, планирани в Националната карта, да се ревизира още на този етап.

https://www.childhood2025.org/

childhood2025@gmail.com

10 март 2024 г. 12:11:59 ч.
csri1

Силно са ограничени бройките за общодостъпни услуги

Няма яснота дали посочените бройки в таблицата са за сега действащите услуги или тази бройка трябва да се разкрие в следващите 10 години, колкото е обхвата на Националната карта?

Няма яснота защо толкова малко са бройките за общодостъпните услуги - информиране и консултиране и Мобилна превантивна общностна работа ? Това води до основно насочване през общини и ДСП и ограничава формата за ползване на услуги без насочване! Защо въобще ги има тогава тези услуги в Закона, като картата силно ограничава тяхното предоставяне?

Защо се прилагат само препоръчителните проценти по формулите на АСП, а не се взима предвид оценката, анализите и препоръките на общината/ите?

Къде е приемната грижа в Националната карта ?

Защо не са отразени предложенията на общината/ните - вече 2 години се изискват от услугите и общините анализи, предложения, становища, стратегии, програми за качество  и какво ли не - и нищо от това не е залегнало в проекта за Национална карта.

10 март 2024 г. 12:23:45 ч.
coppd

Да се вземат предвид общинските предложения и тези на социалните услуги

По такап представения проект за Национална карта не става ясно какъв е капацитетътна наличните СУ към момента на приемането й? В една утвърдена карта е необходимо да информация /конкретни бройки/ за наличните услуги към дата на приемането и, и съответно  информация/ диференциация  и определяне на бройките които предстои да се разкрият, създадат и финансират до 2035г.?Това е от съществено значение, тъй като годината следваща приемането на Националната карта ще се разкрият и финансират само наличните услуги към момента на приемането и, съгласно чл. 54, ал.1, т.1 от ЗСУ

Важно е да се отбележи, че през 2023г. общините направиха анализи на наличните услуги и съответно потребности от нови услуги; приеха се решения на Общинските съвети  и се направиха обсъждания на общинско и областно ниво на проект на НК. Всичко се изпрати на АСП, ведно със становища, предложения, менния и препоръки. До момента няма отговор от АСП по направените предложения и становища. Ако не се приемат - липсва мотивиран отказ. Към момента отново се качва за обсъждане проектк на национална карта без да са отразени забележките и предложенията на общиниете и социалните услуги , за да може колегията да има различни гледни точки при разглеждане на предложението за НК.

Силно впечатлениеи прави че услугата "Информиране и консултиране и обучение за релазиране на социални права и за развиване на умения " ОБЩОДОСТЪПНА  УСЛУГА

10 март 2024 г. 12:36:13 ч.
coppd

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

в огромна част от общините е 0 /нула/. Същото е в пълен противовес с философията  и духа на ЗСУ. по този начин отново лицата ще ползват основно услуги с насочване  и им се ограничава правото да ползват общодостъпна услуга - просто не е планирана да я има като брой/капацитет в този проект на НК!? Също така има и разминаване между нормативната уредба  и всички писма и указания на АСП - дава се САМО  пример как се декомпозират услугите с проценти /препоръчителни според писмо на министър Лазаров/ , но това не е приложимо правило, поради факта, че НИКЪДЕ в НКСУ, Наредбата за планиране на СУ, в ЗСУ или в ППЗСУ - няма посочени проценти съставляващи СУ по чл. 15 от ЗСУ в момента действащите услуги. Щом процентите са препоръчителни, защо не са отразени общинските мнения и предложения с разлрични проценти, а се взимат само тези от формулата на АСП? Предвид това считаме, че е важно АСП да се съобрази с изготвените анализи на потребностите и предложението за планиране, което всяка община е изпратила през 2023г.. То е съобразно реалните нужди на населението, отразява наличния брой места във всяка услуга. Отново липсва информация и план какво се случва с така наречената Заместваща грижа и с Приемната грижа - те ЛИПСВАТ в проекта за Национална карта. Съответно следва ли да разбираме, че държавата и в следващите 10 години ще предоставя Приемната грижа на проектен принцип?

13 март 2024 г. 09:03:15 ч.
Национален алианс за социална отговорност

Национална карта на социалните услуги

Уважаеми госпожи и господа,

От името на Национален алианс за социална отговорност, представяме следните мнения и коментари по проект на Национална карта на социалните услуги:

По така представения проект на Национална карта не става ясно какъв е капацитетът на наличните СУ към момента на приемането й. В една утвърдена карта е необходимо да има информация за наличните услуги към приемането й, освен тези, които ще се създадат и финансират до 2035 г. Това е от съществено значение, тъй като годината следваща приемането на НК ще се разкрият и финансират само наличните услуги към моментна на приемането й, съгласно чл.54, ал.1, т.1 от ЗСУ.

През 2023 г. общините направиха анализи на наличните услуги и потребността от нови такива, приеха се с решения на общински съвети, след което се направи общинско и областно обсъждане на проект на Национална карта и отново се изпратиха към АСП мнения, предложения и становища, на които не се получиха мотивирани отговори дали са приети или причина за не приемането. Сега отново се предлага на нашето внимание Проект на карта, който както казахме не носи достатъчно информация и не отразява становищата на заинтересованите страни.

Прави впечатление, че услугата „Информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения /общодостъпна услуга/ в голяма част от общините е със стойност 0 /нула/, което е в противовес на духа и философията на ЗСУ.

Във всички твърдения, писма и указания, АСП дава само пример как се декомпозират услугите /препоръчителни проценти/, но това не е приложимо правило, поради факта, че в Наредбата за планиране на СУ, НКСУ, ЗСУ и ППЗСУ, няма посочени проценти съставляващи СУ по чл.15 от ЗСУ в момента действащите услуги.

Считаме, че Анализът на потребностите и предложението за планиране, което всяка община е изпратила през 2023 г., е съобразено с нуждите на населението и наличния брой места във всяка социална услуга и това трябва коректно да бъде отразено в проекта на Национална карта на социалните услуги.