Обществени консултации

Проект на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

В резултат на подобрените и актуализирани изисквания в новата Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи ще се допринесе за подобряване на инвестиционния процес по проектиране и строителство, тъй като в основната си част предложените промени са в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство, европейски стандарти, добрите инженерни практики и в отговор на установени проблеми при прилагането на Наредба № 2 от 2005 г. в практиката.  

 


Дата на откриване: 5.1.2024 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 5.2.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 февруари 2024 г. 13:17:07 ч.
kiip

Коментар и предложение на Национална професионална секция "Водно строителство" на КИИП:

1. Установихме че мерните единици за налягане в „Наредбата” са различни. В по-голямата час налягането е дадено в „Ра, KPa, MPa”, а в Приложение 1 са в „bar”. В ЕN налягането е дадено в „Ра, KPa, MPa”. По наше виждане в една наредба мерните единици за дадена величина трябва

да са в едно измерване то да е „Ра, KPa, MPa”.2. В Приложение 11, табл.1 за тръби РЕ е дадено, че е позволено засипване в зоната около тръбите да е от натрошен материал с едрина на частицата до 11мм. По наше виждане за тръби РЕ не трябва да се допуска засипване в зоната около тръбите да е от натрошен материал, или ако се допусне то едрината да е 0-4мм, което се води каменно брашно.3. В Чл.281 (1) е записано „Нов водопровод, както и водопровод след основен ремонт, преустройство или реконструкция се промива и / или дезинфекцира преди въвеждането в експлоатация”. По наше виждане задължително при нови водопроводи, както и при водопроводи след основен ремонт, преустройство или реконструкция трябва да се прави дезинфекция. От опит сме установили, че при вземане на проби при не дезинфекцирани водопроводи, микробиологичния анализ не излиза. Т.е. предлагаме да се премахне думата "или".

4. В чл.285 (2) е написано „След дезинфекция и промиване водопроводът се напълва с питейна вода, като се вземат проби за микробиологичен и химичен анализ”. За да е точно и да няма двусмислие, нашето предложение е чл.285 (2) да се промени както следва:

Чл.285 (2) „След дезинфекция и промиване водопроводът се напълва с питейна вода, като се вземат проби по показателите от група А съгласно Чл.7 ал.1 от „Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели”5. чл.17 (5) Коефициентът на денонощна неравномерност се определя след извършване на проучванията по ал. 1. Когато няма актуални данни и/или не са извършени подробни измервания, той е в границите от 1,5 за урбанизирани територии с повече от 10 000 жители до над 2 за урбанизирани територии с по-малко от 2000 жители. Ако е до 2 е ясно за 10 000 жители (от 1,5 до 2). Ако остане и „над 2“, въпросът е колко „над“ - 3, 5, 10….???? за 2 000 ж.