Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

С приемането на новата тарифа се постига съответствие на подзаконовата нормативна уредба, касаеща заплащането на дължимите държавни такси в системата на ДАМТН с действащата нормативна уредба и по специално с разпоредбата на чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, със Закона за автомобилните превози, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите по чл. 7 и по чл. 31, ал. 1 от него.


Дата на откриване: 21.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 20.1.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 декември 2023 г. 22:32:37 ч.
lslilova

Увеличение като цяло повече от два пъти на таксите и следва ли административна тежест от това

 1. В Административния регистър ДАМТН е вписала общо 15 административни услуги, от които 8 режима и 7 услуги. Считано след 2015 г. ДАМТН е вписала през 2017 г. една услуга и един режим и през 2019 г. един режим. Т.е. не са настъпили някакви непредвидени значителни инцидентни и промени за много дълъг период от време, налагащи нови режими, значителни промени в режимите и т.н. Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им за режимите  е  в сила от 01.01.2013 г. и до този момент не е претърпяла нито една промяна.

В Проектобюджета на МИИ за 2024 г. в програмен формат на страница 12 са посочени приходи от държавни такси за ДАМТН 5 896 000 лв. Сравнени с посочените приходи от държавни такси за 2023 г. от 2 500 000 лв.  също на стр. 12 в бюджета на МИИ в програмен формат имаме общо увеличение драстично на таксите с повече от 2 пъти.

Съществува много голяма по обем детайлизирана информация в Частичната предварителна оценка на въздействието и проекта на Доклад, съответно 19 стр. и 11 стр., но обобщено за мен възниква въпрос, на който не намерих отговор: Защо подзаконовата нормативна уредба, касаеща заплащането на дължимите държавни такси за режимите не е приведена досега в съответствие с чл. 7а от ЗОАРАКСД и защо постепенно през годините не са се извършвали необходимите промени за плавно увеличение на таксите.

 

2. Към проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за

таксите, които се събират в системата на ДАМТН е изготвена частична предварителна

оценка на въздействието съгласно чл. 30б от Устройствения правилник на Министерския

съвет и на неговата администрация, която е съгласувана без препоръки от Министерския съвет.

 

Не мога да не обърна внимание на написаното в частичната предварителна оценка на въздействието, че „Административната тежест не се променя“, както и за Въздействието върху малките и средни предприятия, за което е написано: „Така частните субекти, задължени по законите, които ДАМТН прилага, няма да получават услуга, частично покривана за сметка на бюджета, а ще заплащат действителния размер на таксите.“ , „ще започнат да заплащат предвидените в закона държавни такси, които ще съответстват напълно на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а ЗОАРАКСД.“, „Поради това, че таксата по чл. 89а, ал. 5 ще е дължима само в случаи, когато има промяна на обстоятелствата по чл. 89а, ал. 2 на Закона за автомобилните превози, каквито обстоятелства може и да не настъпят за регистрираните лица в рамките на тригодишния период на действие на регистрацията им, степента на въздействие върху тези лица не е значителна.“ , „Не е налице необходимост от извършване на оценка и измерване на действителното въздействие на акта, поради това, че МСП не са засегнати в значителна степен, защото не се променя съществуващият режим на регулация спрямо тях, не се въвежда нова разрешителна процедура и не се ограничава търговската и стопанска дейност на тези предприятия.“

Бих искала да се изяснят мотивите за направените изводи във връзка с Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието, прието с Решение № 728 на Министерския съвет от 05 декември 2019 г.  В таблицата на стр. 48 от Ръководството за  Видове разходи според типа на въздействие върху МСП са посочени  Административни тежести, като Административни разходи, които се пораждат от задължението за предоставяне на информация относно дейностите и продуктите на МСП  и като част от тези разходи са и Финансови административни разходи, свързани с заплащане на такси, включително държавни и общински. Допълнително ,на стр. 43 от Ръководството е посочено: При извършване на оценка на въздействието на малките и средни предприятия при всеки един от вариантите трябва да се отговори на следните въпроси и резултатите да се интегрират в анализа: Вариантът ще доведе ли до нови разходи по изпълняване на нормативни изисквания? 

Също така в Ръководството се предвижда и  Оценка на алтернативни варианти и мерки за намаляване на въздействието върху МСП, като например Намаляване на такси , когато тези такси са особено високи и/или представляват фиксирани разходи, които ще бъдат непропорционалноvпонесени от МСП