Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Целта на изготвения законопроект е да създаде правна основа за развитие на информационната система на кадастъра чрез внедряване на функционалности, с които да бъдат усъвършенствани работните процеси при поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние и при предоставяне на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Цели се също така намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса (намаляване на времето, разходите и броя на взаимодействия с администрацията от гледна точка на потребителите), посредством  електронни услуги с кадастрални и специализирани данни и услуги от Геокартфонда, като се регламентира безвъзмездното им предоставяне  на административните и съдебните органи, на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги, като вътрешни електронни административни услуги. Гражданите и организациите ще престанат да бъдат „куриери“ на документи между административните органи. Документите, които са необходими на други административни органи, на съдебните органи, на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги, за изпълнение на законовите им правомощия, ще бъдат предоставяни от АГКК като ВЕАУ.

С предложените изменения на Закона за геодезията и картографията (ЗГК), Закона за камарите на инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) и Закона за устройство на територията се определят дейностите, които могат да извършват инженерите по геодезия с придобита правоспособност по реда на ЗКАИИП, в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. С измененията в ЗГК и ЗКАИИП се цели ясно разграничаване на професионалната компетентност при изпълнение на специализираните геодезически дейности. Предвид дейността на експертните съвети по устройство на територията, участието на специалисти със задълбочени познания и опит в областта на кадастъра в състава им, каквито са инженерите по геодезия, ще допринесе за по-добри решения в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране и ще повиши в значителна степен качеството на работа на експертните съвети.

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани и на:

E-mail: press@mrrb.government.bg


Дата на откриване: 20.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 19.1.2024 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 декември 2023 г. 19:41:57 ч.
b.bozhanov

Редакции

1. В чл. 19, ал. 4 думите "приемат удостоверяването на обстоятелствата и данните с писмено посочване в съответното

искане и/или заявление, уведомление, декларация или друг документ, с който

започва съответното производство, без да изискват от заявителите и/или подателите

представяне на доказателства за вписани в регистъра обстоятелства и данни" са трудночетими. Следва да бъдат редактирани, напр. по следния начин "удостоверяват необходимите данните и обстоятелства чрез вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление"

 

2.  Предложение за нов параграф: В чл. 49а, ал. 7 след думата “уведомява” се добавят думите “по електронен път по реда на Закона за електронното управление”, а думите “службата по вписванията по местонахождение на имота” се заменят с думите “изпълнителния директор на Агенция по вписванията”.

3. В Параграф 29 относно чл. 77, в ал. 2, т. 1 думите “скица от кадастралната карта, а за самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура - схема;“ се заличават.

Мотиви: действащото изискване за предсдтавяне на скици следва да отпадне и да бъде заменено с вътрешна електронна административна услуга.

4. В Чл. 86 се правят следните изменения:

1. Ал. 1 се изменя така: “(1) Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията уведомява служебно, автоматизирано по електронен път Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за новообразуваните партиди и извършеното вписване.”

2. В ал. 2 думите “образците на документите” се заменят с думите “формализираните описания на данните”, а накрая се добавят думите “съгласувано с Министъра на електронното управление”.

3. Създава се ал. 3:

(3) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър служебно и автоматизирано вписва получената информация по ал. 1 в кадастралния регистър на недвижимите имоти” 

09 януари 2024 г. 14:11:22 ч.
antoan01

Промяна в Закона за местните данъци и такси !!!

Здравейте, като правите промяна в редица закони предлагам да се направи и промяна в Закона за местните данъци и такси. За снабдяване с данъчна оценка на имот, да не се изисква скица, а органа по приходите по служебен път да си я набавя, като ВЕАУ.

Лек и успешен ден!!!

Антон Дачев

10 януари 2024 г. 16:05:01 ч.
urbanico

Становище арх. Кирев

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се правят изменение и в други нормативни актове, а именно ЗГК, ЗУТ и ЗКАИИП.

Промяната на тези нормативни актове, е направено непрецизно и противоречиво.

Тези промени не са свързани с предмета на регулиране на основния акт – в случая ЗКИР, каквото е изискването на чл.48, ал.1 от Указ №883 за прилагане на ЗНА.

Предложените промени не отговарят на основните принципи, с които трябва да се съобразява дейността по разработване на нормативни актове.

Предметът на правно регулиране на ЗКАИИП е прокламиран в чл.1 и определя, че  закона урежда условията и реда за придобиване, признаване и изгубване на проектантска правоспособност за упражняване на професиите "архитект" и "инженер" в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, както и устройството и организацията на дейността на професионалните им организации.

По силата на нормата на чл.230, ал.2 с ЗКАИИП се определят допустимите дейности, които могат да извършват лицата, притежаващи ограничена правоспособност.

От гореизложеното, може да се направи обоснован извод, че предмета на правно регулиране на ЗКИИП се разпростира само върху условията и реда за придобиване, признаване и изгубване на проектантска правоспособност, устройството и организацията на дейността на КАБ и КИИП, както и допустимите дейности,  извършвани от лица, притежаващи ограничена проектантска правоспособност.

Именно затова, предложеното изменение на чл.7, ал 7 ЗКАИИП е извън предмета на правно регулиране на закона и противоречи на принципа на кохерентност на нормативния акт, състоящ се в ограничаване предмета на регулиране само до материята, за която е предвиден да бъде издаден.

 Новия текст на чл.7, ал.3, т. 1 ЗКАИИП, определя дейностите, които могат да извършват инженерите по геодезия с ограничена проектантска правоспособност в областта на устройственото планиране.

Така конструираната правна норма не урежда всички правни отношения, които възникват при определяне на дейностите в устройственото планиране, които могат да извършват инженерите с ОПП, като цяло. 

Направен е опит да се кодифицират едностранно дейностите в устройственото планиране, извършвани само от инженерите по геодезия.

Буди недоумение, защо дейността по изработването на планове за регулация, планове за улична регулация и парцеларни планове е регулирана с два нормативни акта от едно и също йерархично ниво, а именно, чрез изменение на чл.4, ал.1, т. 2 ЗГК и изменение на чл.7, ал.3, т. 1 ЗКАИИП.

По този начин законопроекта противоречи на принципа на изчерпателност и стабилност, залегнал в чл.10 ЗНА, чиято норма, определя, че  обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен и тези обществени отношения, когато спадат спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен.

Предложения законопроект в частта, която изменя ЗКАИИП, противоречи на принципа на откритост и съгласуваност, който изрично е посочен в чл.26, ал.1 ЗНА. Правилата за поведение, предложени с това изменение, касаещи основните адреси на акта – КАБ и КИИП не са обсъдени с тях.

Задължение на авторите на законопроекта е неговото изпращане и съгласуване с органите, чиито правомощия са свързани с предмета на регулиране на предлагания акт или тези, които са задължени да го прилагат.

Досега такива действия от страна на автора на законопроекта не са извършвани.

Имайки предвид горното, както и противоречието на предлагания законопроект с основните принципи, залегнали в ЗНА, предлагам на министъра на регионалното развитие да прецизира измененията на Закона за кадастъра и имотния регистър, като изключи от тях измененията на ЗКАИИП, ЗГК и ЗУТ.

След извършване на оценка на въздействието на ЗКАИИП от КАБ и КИИП и идентифициране на реални проблеми, които създава нормативния акт да бъдат изработен законопроект за неговото изменение а активното участие на двете камари.

19 януари 2024 г. 13:57:40 ч.
Йоан Каратерзиян

Относно възражение на КАБ

Моля да се има предвид, че възражението на КАБ НЕ Е по отношение на т. 2 от § 36, а само по отношение на т. 1 от този параграф!

19 януари 2024 г. 20:08:32 ч.
Galin_Todorov

Относно Становището - възражение на КАБ.

По повод становището - възражение на КАБ и предвид последния момент, моля само да се има предвид от хората които ще решават съдбата на този законопроект следното:

Читав (качествен) ПУП, не може да се направи нито "само от геодезист", нито "само от архитект" било то и урбанист, още по малко от ланшафтен арх.. Нека така да се правят законите, че да не се прескачат специалистите по всяка от частите на ПУП-а.