Обществени консултации

Постановление на МС за определяне на възложителите, които са задължени да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки

Проектът на постановление има за цел да въведе изисквания на Директива (ЕС) 2019/1161 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. за изменение на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (ОВ, L 188, 12.07.2019 г.) (Директива (ЕС) 2019/1161), в частта, в която държавите членки следва да определят кръга от възложители, които са длъжни да прилагат изискванията за чисти превозни средства, както и относно дела на чистите превозни средства, които възложителите следва да постигнат през различните периоди. Част от изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 са въведени в националното законодателство с обнародвания в бр. 88 на „Държавен вестник“ от 20 октомври 2023 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Съгласно чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки по предложение на министъра на транспорта и съобщенията с акт на Министерския съвет следва да се определят възложителите, които са длъжни да възлагат обществени поръчки при спазване на изискванията по чл. 47, ал. 5 и делът на чистите превозни средства, спрямо общия брой на превозните средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услугите по чл. 47, ал. 5, за отделните възложители. Съгласно § 98 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията следва да определи възложителите и дела на чистите превозни средства съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП в двумесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.

В чл. 1 от проекта на постановление е определен минималният дял на чистите превозни средства спрямо общия дял на превозните средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услугите по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки съгласно приложението. В приложението към чл. 1 от проекта минималният дял е определен като процент за различните категории превозни средства и е приложим за два референтни периода – до 31 декември 2025 г. и съответно от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г.

В чл. 2 от проекта на постановление е посочено, че  минималният дял по чл. 1 е задължителен за всички възложители при възлагане на обществени поръчки за доставка на пътни превозни средства от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и при възлагане на обществени поръчки за извършване на услуги по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. Също така са определени случаите, при които възложителите на обществените поръчки нямат задължение да постигат минималния дял на чистите превозни средства спрямо общия дял на превозните средства, които са предмет на доставка или се използват за извършване на услугите по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. 

Приемането на проекта на постановление не оказва въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена и приложена одобрена финансова обосновка, съгласно Приложение № 2.2 на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

За проекта е изготвена частична предварителна оценка на въздействието на проекта на акт, която е съгласувана с дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет.

С приемането на проекта на Постановление ще бъде изпълнена мярка 16.2.2.19 от Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. – декември 2024 г., приета с Решение № 506 на Министерския съвет от 2023 г.

С проекта на акт се въвеждат изисквания на Директива (ЕС) 2019/1161, поради което е изготвена таблица за съответствието с правото на Европейския съюз и проектът на постановление е съгласуван на основание чл. 3, ал. 4, т. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика”. Приемането на промените e необходимо, тъй като за нетранспониране в срок на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1161 Европейската комисия е стартирала наказателна процедура срещу Република България № 2021/0378. На 26 юли 2023 г. Европейската комисия е завела искова молба в секретариата на Съда на Европейския съюз и делото е вписано в регистъра на Съда под номер С-480/23. Молбата е предявена на основание чл. 258, алинея втора и чл. 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Исковата молба се отнася до неизпълнение от страна на Република България на задължението ѝ да приеме необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобрази с Директива (ЕС) 2019/1161.

Гореизложеното обосновава и необходимостта проектът на постановление да бъде публикуван за обществено обсъждане в съкратен срок, за 14 дни, на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

 

Лице за контакти
Михаела Атанасова
Директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и
 управление на проекти“
ИА „Автомобилна администрация“
Тел.: 02/930 88 29
E-mail: m.atanasova@rta.government.bg
 


Дата на откриване: 1.12.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 15.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари