Обществени консултации

Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

С проекта на постановление се предлагат следните изменения и допълнения на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:

            С § 1, т. 1 и 2 относно чл. 16, ал. 1 и 2 от проекта се предлага наименованието на дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“ (ПНООПУП) да се промени на „Правна и обществени поръчки“ и от функциите на дирекцията да отпадне осъществяването на контрол по изпълнението на сключени договори. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ сключва основно два вида договори – договори по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и граждански договори с председатели на изпитни комисии за провеждане на теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства. С Вътрешни правила за прогнозиране, планиране, организиране, провеждане на обществени поръчки в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки по Закона за обществени поръчки, контролът по изпълнението на сключените договори по реда на ЗОП се осъществява от определен със заповед на изпълнителния директор служител от съответната дирекция заявител, който следи за изпълнението на договора и от служител на дирекция „Финансово-счетоводно обслужване и управление на собствеността“, който следи за наличието на основания за плащане по договора. Контролът по изпълнението на гражданските договори с председатели на изпитни комисии за провеждане на теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства е възложен на съответния директор на регионална дирекция „Автомобилна администрация“. При сключването на други договори, извън посочените два вида, дирекция „Финансово-счетоводно обслужване и управление на собствеността“ осъществява контрол за спазването на сроковете за изпълнение и наличието на основания за плащане и евентуално търсене на неустойки при не изпълнение в срок на сключените договори.

С § 1 от проекта относно чл. 16, ал. 4, т. 3 се предлага да отпадне от функциите на дирекция „Административно и информационно обслужване“ (АИО) дейността по разглеждането на сигналите и предложенията по същество. С § 9 относно чл. 22, ал. 2 от проекта се предлага тази дейност да се осъществява от директорите на дирекции.

С § 1 относно чл. 16, ал. 4, т. 9, където са регламентирани  задълженията на дирекция АИО се предлага да се заличи текста „извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния директор“. В правомощията на изпълнителния директор е да възлага извършването на допълнителни дейности на всички дирекции.

С § 2 относно чл. 17, § 3 относно чл. 18 и § 4 относно чл. 18а се предвижда разделянето на дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ в две дирекции – дирекция „Автомобилни превози“ и дирекция „Международна дейност и разрешителни“.

             На дирекция „Автомобилни превози и международна дейност“ са възложени специфични функции като:          

- разработването на републиканската и междуобластните транспортни схеми за обществен превоз на пътници и подготовката на предложения за тяхното изменение и допълнение;

- изготвянето на анализи, прогнози и предложения по разпределянето на средствата за субсидии и компенсации;

- предоставянето на административни услуги: подготовка за издаване на лицензи на Общността и лицензи за извършване на обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и изготвяне на удостоверения за обществен превоз за пътните превозни средства, с които се извършват превози на пътници и товари на територията на Република България.

            Наред с това на дирекцията са възложени и функции, свързани с проучването на законодателството на Европейския съюз, участието в работата на международни институции и организации, воденето на международна кореспонденция и подпомагането на изпълнителния директор при организирането и провеждането на международни срещи, прилагането на реда за заявяване, получаване, ползване и отчитане на чуждестранните разрешителни за извършване на международен автомобилен превоз от българските превозвачи, координирането и извършването на дейности, свързани с разработването и изпълнението на международни проекти за подпомагане на агенцията. Описаната международна дейност е строго специализирана и квалифицирана дейност, касаеща договарянето по време на смесени комисии по международни автомобилни превози на разрешителни режими за превоз на товари и пътници, в т.ч. договарянето и разпределянето на квоти за разрешителни, редът за тяхното издаване и предоставяне, поради което новата дирекция следва да бъде в структурата на специализираната администрация. И понастоящем в дирекцията е обособен отдел, ангажиран с осъществяването на международната дейност, но многобройността на функциите, които са възложени на дирекцията в цялост, сериозно затруднява ефективното изпълнение на тези специфични функции. Видно от гореизложеното, функциите, възложени на дирекцията, са от една страна много на брой, а от друга – напълно различни и изключително специфични, което затруднява ефективното администриране на процесите и изпълнението на задачите. С обособяването на две дирекции ще се постави акцент върху дейността и на двете административни звена, отчитайки спецификите, произтичащи от националното законодателство от една страна и от друга – от международните двустранни и многостранни договори в областта на автомобилния транспорт, по които Република България е страна.

С § 3 от проекта се предлага изменение на чл. 18, т. 3 от УПИААА като към функциите на дирекция „Автомобилни превози“ се добавя дейността по разработване на междуобластните транспортни схеми за обществен превоз на пътници в съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал. 1 и ал. 9 от Закона за автомобилните превози.  

С § 5 относно чл. 19, т. 13 се предвижда дирекция „Пътни превозни средства“ да извършва дейностите по подготовка за издаване на удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства, а не на удостоверения за одобряване типа на регистрирани пътни превозни средства, което е в съответствие с глава втора, раздел III от Наредба № Н-3 за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Наредба Н-3).

 С § 5 относно чл. 19, т. 15а се предлага функциите на дирекция „Пътни превозни средства“ да бъдат допълнени с дейности по индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, каквито дейности са възложени на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съгласно Наредба № Н-3.

С § 5 относно чл. 19, т. 30 се предлага дирекция „Пътни превозни средства“ да прави предложения до компетентния орган за отнемане на разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства. С редакцията на текста се цели постигане на съответствие с чл.148б, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, съгласно която министърът на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице отнема разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.

С § 6 относно чл. 19а, т. 15 се предлага от функциите на дирекция „Водачи на моторни превозни средства“ да отпадне дейността по оказване на методическо ръководство на изпитите за ръководителите на транспортната дейност на лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници. Промяната се налага поради отпадане на изискването за провеждане на посочените по-горе изпити с влизането в сила на изменението на чл. 12, ал. 3, т. 3 от Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.).

С § 6 относно чл. 19а, т. 29 се предлага към функциите на дирекция „Водачи на моторни превозни средства“ да се добави и извършването на дейността по поддържането на бази с данни за проведените изпити за придобиване на свидетелство на водач на превозно средство, превозващо опасни товари и за придобиване на удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил, каквато дейност дирекцията осъществява и понастоящем.

С § 7 от проекта се изменя чл. 20, като се предвижда създаването на главна дирекция „Автомобилна инспекция“, в състава на която се включват настоящите 27 областни отдела „Автомобилна администрация“ (ООАА). Предлаганите промени са с цел подобряване на ефективността от извършваната от агенцията контролна дейност. Понастоящем съществуват 8 регионални дирекции „Автомобилна администрация“ (РДАА), в чиито състав се включват по един отдел „Контрол“ и три до четири областни отдели „Автомобилна администрация“. По този начин контролната и административнонаказателната дейности и провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, издаването на ADR свидетелство за водач, превозващ опасни товари и удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил се осъществяват от различни структурни звена на агенцията, които са с една и съща териториална компетентност. Обединяването на няколко отделни областни отдела „Автомобилна администрация“ и отдел „Контрол“ под прякото ръководство на регионална дирекция създава още едно административно звено, което забавя вземането на решения, решаването на административнонаказателните и административните преписки и предоставянето на административни услуги. Понастоящем контролна дейност се осъществява само от служители на отдел „Контрол“, които са с определена щатна численост към всяка регионална дирекция. Същевременно в числеността на областните отдели „Автомобилна администрация“ има служители, заемащи длъжности с контролни функции (инспектор), които нямат вменени задължения за осъществяване на контролна дейност, което неминуемо води до неефективност и преграждане възможностите за използване в пълен обем на административния капацитет на административните звена.

Това води и до повишаване на административната тежест върху лицата, ползващи административни услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Когато в центровете за административно обслужване в ООАА следва да бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения (АУАН) на лица, служителите от ООАА нямат правомощия за съставянето на АУАН и се налага лицата да бъдат поканвани повторно да се явят, за да им бъде съставен АУАН. За съставянето на АУАН следва да бъдат командировани служители от отделите „Контрол“ към съответната РДАА за предприемане на действия по компетентност и съставяне на АУАН. Това води до промяна на планираните задачи на инспекторския състав от отделите „Контрол“ и до намаляване на ефективността при изпълнение на задачите, тъй като при пътуването до местата за извършване на контролни действия, времето за пътуване влиза в работното време на инспекторския състав. В повечето случаи това пътуване е с времетраене над два часа (пример: служители от отдел „Контрол“ при РДАА-Бургас, пътуват до ООАА-Ямбол за съставяне на АУАН).

Съществуващата структура води до командироването на инспекторите от отдел „Контрол“, чието работно място е в РДАА, на територията на 3 или 4 области за осъществяване на крайпътни проверки и проверки в предприятията (пример: служителите пътуват до местата за извършване на крайпътни проверки и проверки в предприятията на територията на три области в разстояние над 90 км и времетраене над 1 час в една посока). Това води до ограничен брой крайпътни проверки и проверки в предприятията. Освен ниска ефективност при организацията на работа се наблюдава и значително увеличаване на разходите за командировъчни, горива, висока амортизация и поддръжка на служебните автомобили, използвани за контролна дейност (пример: на годишна база при изпълнение на служебни задължения от служители с контролни функции на територията на една област, един служебен автомобил за една календарна година изминава близо 10 540 км., при изпълнение на служебни задължения от служители с контролни функции на територията на три области, един служебен автомобил за една календарна година изминава близо 33 397 км.; изплатени командировъчни разходи на годишна база при изпълнение на служебни задължения от служители с контролни функции на територията на една област – 5800 лв., а при изпълнение на служебни задължения от служители с контролни функции на територията на три области за срок от една година – 15 296 лв.).

С проекта се предвижда главната дирекция да изпълнява функциите по осъществяване на контролната, административнонаказателната дейност и дейностите по налагане на принудителни административни мерки, по провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, изпитите за придобиване на удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил и изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари. Също така ще осъществява функциите, свързани с анализа на контролната и административнонаказателната дейност, осъществявани от агенцията, предприемането на мерки за подобряването им и функции по превенция на риска и дейностите по осъществяването на антикорупционни процедури. С премахването на съществуващите осем регионални дирекции, в които към настоящия момент са структурирани всички 27 областни отдела „Автомобилна администрация“ и създаването на 27 отделни административни структури, ще бъде предоставена необходимата оперативна самостоятелност на ръководителите на областните отдели за вземане на решения в рамките на предоставените им правомощия, което ще подобри качеството на работата и осъществяването на функциите на агенцията по места. На областните отдели ще бъдат възложени контролните, административнонаказателните дейности и дейностите по налагане на принудителни административни мерки. Инспекторите с контролни функции в областните отдели ще предприемат действия по компетентност при установяване на допуснати административни нарушения, което ще допринесе за ограничаване на административната тежест, ще повиши ефективността на контрола по различни направления, като същевременно ще отпадне необходимостта от ежедневно командироване на служители с контролни функции на територията на други областни отдели. Областните отдели ще осъществяват и функции по административното обслужване на физически и юридически лица във връзка с регулаторните режими, администрирани от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и функциите по провеждането на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и изпитите за придобиване на удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил. Предлаганите промени дават възможност за по-голяма гъвкавост при вземането на решения и са предпоставка за по-качествено и своевременно осъществяване на контролната и административнонаказателната дейности в агенцията и чрез тях ще се постигне по-добра ефикасност и ефективност в дейността на администрацията.

С § 8 се предлага да се отмени чл. 20а, отнасящ се до регионалните дирекции „Автомобилна администрация“, което е продиктувано от предложените изменения в чл. 17 и 20.

С § 9 относно чл. 22, ал. 2, т. 14 се предлага организирането на извършването на проверки и изготвянето на становища и проекти на отговори по постъпили в агенцията сигнали и предложения да се осъществява от директорите на дирекции, а с § 10 относно чл. 22а се предлага да се определи редът за приемане и регистриране на сигналите и предложенията, в съответствие с чл. 110, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, където е посочено, че организацията на работата с предложенията и сигналите се определя в устройствените правилници на административните органи.

С § 11 относно чл. 24, ал. 3, изречение второ, се предлага да отпадне изискването за задължително установяване на сумирано изчисляване на работното време за служителите, работещи на смени. Заличаването на посочения текст не ограничава възможността на органа по назначаване, при необходимост, да въвежда сумирано изчисляване на работното време на основание чл. 49, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 142, ал. 2 от Кодекса на труда. Със същия параграф се предлага изменение на чл. 24, ал. 4, като се предвижда възможност за въвеждане на ненормиран работен ден и за служители, работещи на смени.

Приемането на постановлението няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, което е отразено в приложената финансова обосновка.

Проектът на постановление не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз, поради което не се прилага справка за съответствие с правото на Европейския съюз.

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на постановление, докладът, частичната предварителна оценка на въздействието, която е съгласувана с дирекция „Модернизация на администрацията“ към Администрацията на Министерския съвет, както и становището на дирекцията, са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет за срок от 30 дни. Резултатите от проведеното обществено обсъждане и становищата, постъпили в хода на съгласуването на проекта по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, са отразени в приложените към този доклад справки.

 

Лице за контакт:
Михаела Атанасова
Директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на
 проекти“
ИА „Автомобилна администрация“
Тел.: 02/930 88 29
E-mail: m.atanasova@rta.government.bg

 

 


Дата на откриване: 29.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 29.12.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари