Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на Национална аптечна карта

С Националната аптечна карта се определят областите, общините и населените места с недостиг на открити аптеки чрез извършване на анализ на достъпа на населението до аптеки, които осъществяват дейности по:

1. отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК при условията и по реда на чл. 45, ал. 17 от Закона за здравното осигуряване;

2. приготвяне на лекарствени продукти;

3. отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по смисъла на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

4. отпускане на лекарствени продукти на ветерани от войните;

5. отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали;

6. отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание, които не се заплащат с публични средства;

7. отпускане на лекарствени продукти без лекарско предписание

Разпоредбата на чл. 227б, ал. 1 от ЗЛПХМ предвижда Националната аптечна карта да се изработва въз основа на областни аптечни карти.

Всяка Областната аптечна карта се изработва по образец и по ред, определени с методика, утвърдена от министъра на здравеопазването (чл. 227б, ал. 5 от ЗЛПХМ), като със заповед беше утвърдена Методика за изработване на Областна аптечна карта.

 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 16.11.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 29.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари