Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със Закона за електронното управление

На 19.09.2023 г. влязоха сила приетите от Народното събрание на Република България изменения и допълнения на Закона за електронното управление (ЗИД на ЗЕУ, ДВ бр. 80 от 19.09.2023 г.), чрез които:

•          беше въведено изрично задължение административните органи да водят регистрите, възложени им със закон, в електронна форма;

•           бяха въведени общи правила за водене на регистри;

•           беше въведен общ ред за вписване, заличаване и удостоверяване.

Съгласно § 40 от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗЕУ привеждането на всички регистри на административните органи в съответствие със ЗЕУ следва да се реализира не по-късно от 31 март 2025 г. съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет, в срок до 31 октомври 2023 г.

За подготовката на графика съгласно § 40 от Заключителните разпоредби на ЗИД на ЗЕУ, Министерството на електронното управление (МЕУ) извърши анализ и изготви списък на регистрите, поддържани от първичните разпоредители с бюджет и подчинените им структури, които не разполагат със специализирана информационна система и които следва да се поддържат съобразно законовите разпоредби. Изготвеният списък беше изпратен до всички административни органи за верифициране на включените в него регистри. След обработката на получената информация беше установено, че общият брой регистри, които непосредствено следва да бъдат приведени в съответствие със ЗЕУ, е 416. От тях 60 бр. са регистри, които са общи за всички общински администрации.

С предложения проект на Постановление на Министерския съвет се приема график за привеждане на регистрите на административните органи в съответствие със ЗЕУ чрез използването на Информационната система за централизирано изграждане и поддържане на регистри, изграждана и поддържана от Министерство на електронното управление. Това ще даде възможност поетапно всички включени в графика регистри да бъдат приведени в съответствие с изискванията за сигурност, надеждност и оперативна съвместимост, да се водят изцяло в електронен вид чрез съвременна информационна система и да позволяват автоматизиран обмен на данни и електронни документи.

Поради изключително  краткия срок за приемане на Постановлението на МС, предвиден от законодателя в § 40 от Заключителните разпоредби на Закона за електронното управление, настоящата консултация се провежда в намален срок по реда на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.

Лица за контакт:

Стефан Иванов, тел. 02 949 22 79, ел. поща s.ivanov@egov.government. bg

Славена Русева, тел. 02 404 96 14, ел. поща s.ruseva@egov.government.bg

 

 


Дата на откриване: 23.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 6.11.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 октомври 2023 г. 09:45:22 ч.
Секретар на община

Предложение

Здравейте!

В предложения проект се говори за електронни и публични регистри. Публичните регистри, ако се публикуват в сайтовете на общините, ще имали формат как ще изглеждат, как ще се водят? С така наречената платформа Портал за отворени данни ще се изисква ли публичност на  тези регистри-60 на брой и ако там те се водят по образец, ще намери ли това отражение в приложимите по закона нормативни актове? До този момент се констатира изисквания по ЗЕУ, но трябва и необходимост за сверка и с другите закони, по които кметовете на общини имат задължения.

06 ноември 2023 г. 22:10:15 ч.
rakovv

Предложение за включване на допълнителен регистър в графика към настоящия проект на ПМС

Здравейте,

Предлагам Ви в графика към настоящия проектт на ПМС да бъде включен и регистърът на издадените, отнетите или прекратените разрешения за достъп до класифицирана информация (РДКИ), на отказите за издаването или прекратяването на такива, поддържан от Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), със срок 2-ро  тримесечие на 2024 г.

Мотиви:

1. Регистърът на издадените, отнетите или прекратените РДКИ, на отказите за издаването или прекратяването на такива,  попада в предметното поле на чл. 51б от ЗЕУ, тъй като поддържането му е регламентирано в чл. 9а, т. 12 и чл. 11, ал. 2, т. 1 от ЗЗКИ, по реда на чл. 48 от Правилника за прилагане на закона за ДАНС. Към настоящият момент повечето РДКИ на служителите от държавната администрация и на търговските субекти се издават от ДАНС и има уникален номер, който явно е уникален регистрационен номер от регистър на ДАНС.

2. Законът за защита на класифицираната информация регламентира органите, които издават разрешения за достъп до класифицирана информация и там освен Държавна комисия за сигурност на информацията (ДКСИ) фигурира и ДАНС.

След като "Регистрите на издадените, отнетите или прекратените разрешения, удостоверения, сертификати и потвърждения, на отказите за издаването или прекратяването на такива" (ред 47 от графика), поддържани от ДКСИ, са включени в графика и ще бъдат приведени в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление през 2-ро тримесечие на 2024 г., логично е по същия начин да бъде подходено и към аналогични регистри, поддържани от ДАНС.

3. Включването в графика на регистъра на издадените, отнетите или прекратените РДКИ, на отказите за издаването или прекратяването на такива, поддържан от ДАНС, ще улесни и ускори дейността на административните органи в дейностите по управление на човешките ресурси, провеждането на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност, и осигуряването на достъп до локации, в които се достъпва класифицирана информация.

В момента при необходимост се изискват копия на РДКИ и се извършва проверката за валидността им чрез писмена кореспонденция между нуждаещата се от информация администрация и ДКСИ/ДАНС, което отнема 10-15 дни.

При привеждане на регистрите на ДКСИ и ДАНС в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление ще може нужната информация да се събира служебно, в много по-кратки срокове, по примера на:

  • "Справка за актуално състояние" в търговския регистър на Агенция по вписванията - генерира се на момента;
  • "Електронно Свидетелство на съдимост" в портала на Министерство на правосъдието - до 3 дни от подаване на заявлението.