Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 10 от 2018 г.; изм. бр. 27 и 92 от 2018 г., бр. 13 и 17 от 2019 г., и бр. 69 от 2020 г.)

Предлаганите изменения и допълнения на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) са резултат от задълбочен анализ и целят преодоляване на практически проблеми при прилагането му: - Обединяване на дейностите посочени в чл. 5, ал. 1, т. 2, т. 5 и т. 9 в една обща – т.2, тъй като същите се припокриват; - Добавяне на възможност юридическо лице да бъде „Възложител“ по договор за лична охрана; - Привеждане на нормите в съответствие със социално-икономическото развитие на обществото ни към настоящия момент; - Въвеждане на възможността за превъзлагане на дейности по договорите за охрана при определени условия, поради факта, че е трудно достижимо, търговец да има свои представители на цялата територия на Република България; - Посочване на конкретните обстоятелства, които следва да се установяват по служебен път при кандидатстване за издаване на лиценз; - Премахване на ограничението „реабилитирани лица“, да бъдат собственици на капитала или управители; - Включване на управителите на търговски дружества и юридически лица към категорията на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършване на частна охранителна дейност; - Разширяване кръга на лица, които могат да бъдат наети по трудови правоотношения, за извършването на охранителни дейности, като по този начин няма да бъде задължително трудовият договор да е „основен“ и ще се разшири кръга на лицата желаещи да работят допълнително. Образованието ще бъде свалено до „основно“ и по този начин ще се разшири кръга на лицата, които желаят да извършват този вид дейност; - Намаляване на административната тежест чрез предоставянето на възможност за използване на Портала за електронни административни услуги, съгласно Закона за електронното управление, за подаване на документи с уведомителен характер, чрез изменения в чл. 51, ал. 1 и чл. 52, ал. 3 от ЗЧОД; - Актуализиране размера на административните наказания и в частност на минималното в съответствие със социално-икономическото развитие на страната.


Дата на откриване: 18.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.11.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 ноември 2023 г. 16:21:45 ч.
Radoslav

Мнение на НАФТСО за допълнение на ЗИД на ЗЧОД

Мнение на Национална асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) за допълнение на ЗИД на ЗЧОД:

1.За удостоверенията, които се издават на дружествата регистрирани и получили лицензи по законодателството на страни членки на ЕС, също да се събира държавна такса, с което ще са равнопоставени с българските си колеги.

2. Лицензите на лицата по параграф 4, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на закона, които на са удостоверили дейността си в 9 месечен срок от влизането на закона в сила, да прекратят действието си.

Главен секретар на НАФТСО: Радослав Христов тел : 0879 49 66 00