Обществени консултации

НАРЕДБА № 17 за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища

Промените на наредбата са свързани с последните изменения и допълнения на Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) обнародвани в Държавен вестник бр.77 от октомври 2012 г. Промяната на кодекса цели доразвиване на разпоредбите свързани с превоза на товари по вътрешните водни пътища.

В тази връзка в чл. 6a, ал. 1 от КТК е заличена думата „лицензирани”. Премахването на лицензионния режим е във връзка с улесняване извършването на превоза на товари по вътрешни водни пътища. Изменението е в унисон с целите, които се постигат със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. На следващо място изменението на чл.6а, ал. 3 от КТК цели информираност на дружествата за това от кой момент имат право да извършват дейността по превоз на товари по вътрешните водни пътища.
 
С оглед на гореизложеното в проекта на нова Наредба№ 17 за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища се определя регистрационен режим за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища. Проектът на Наредба регламентира условията и реда за установяване и удостоверяване на изискванията за професионална компетентност, финансова стабилност и добра репутация на превозвачите за извършване на превози на товари по вътрешните водни пъти.
Наредбата се състои от пет раздела и четири приложения.
Раздел I – Общи разпоредби;
Раздел II – Изисквания за професионална компетентност на превозвача;
Раздел III – Изисквания за финансова стабилност;
Раздел IV – Изисквания за добра репутация;
Раздел V – Издаване на Свидетелство за професионална компетентност.
 
С новия проект на Наредба отпада издаването на лицензия за превоз на товари по вътрешни водни пътища от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него лице и се регламентира издаването на свидетелства за професионална компетентност за превоз на товари по вътрешните водни пътища от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” с мотивирана заповед. Свидетелството за професионална компетентност е безсрочно и не подлежи на преотстъпване и по утвърден образец.
 
Издадените Свидетелства за професионална компетентност се вписват в регистър воден в Изпълнителна агенция „Морска администрация” (Приложение № 4 към Наредбата). Регистърът съдържа информация за физическите или юридическите лица, регистрирани като търговци, отговарящи на изискванията по чл. 1 и лицата по чл. 5, ал. 1 от Наредбата, както и настъпили промени в тези обстоятелства.
 
Кандидатите за издаване на свидетелство за професионална компетентност за превоз на товари по вътрешните водни пътища, подават заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, чрез дирекция „Морска администрация – Лом” или  дирекция „Морска администрация – Русе”.
 
Към заявлението се прилагат:
1. извлечение от Търговския регистър;
2. удостоверение от компетентен орган, че лицето не в производство по несъстоятелност;
3. документите по чл. 6, 10 и 13;
4. документ за данъчна регистрация;
5. документ за платена такса съгласно Тарифа № 5.
 
След подаване на заявлението изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” издава свидетелство за професионална компетентност в срок от 30 дни от подаване на заявлението.
 
Лица за контакти:
Силвина Бакърджиева;
Старши експерт в дирекция „ЕСМОП”;
ИА „Морска администрация”;
Тел.: 02/930 0934; 02/930 0910;
 
Иван Игнатов;
Главен инспектор в дирекция „ИД”,
ИА „Морска администрация”;
Тел.: 028/930 0936; 02/930 0910;


Дата на откриване: 28.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.1.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари