Обществени консултации

Наредба № 22 за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на територията на Република България

Предлага се издаването на нова Наредба № 22 от  2023 г.  за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на територията на Република България (Наредба № 22), с която ще се отмени действащата Наредба № 22 от 21.07.1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България (обн., ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм. и доп., бр. 7 от 2014 г., доп., бр. 37 от 2023 г.). В наименованието на наредбата да се включи номер „№ 22“, защото по този начин новият нормативен акт ще се асоциира с действащата понастоящем Наредба № 22 от 21.07.1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България, която е разпознаваема сред заинтересованите страни.

Проектът на наредба е подготвен от междуведомствена работна група с участието на представители на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА), Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на външните работи (МВнР), Министерство на отбраната (МО) и Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД).

В процеса на прилагане на разпоредбите на действащата понастоящем Наредба № 22 от 21.07.1999 г. е установена необходимост от оптимизиране на процедурите, свързани с режима на разрешаване на полети. В рамките на периода от издаването й до сега в България започват да се прилагат принципите и нормите на европейското законодателство, някои от които имат пряко приложение. От друга страна, натрупаният опит в тази област идентифицира определени категории полети, за които липсват приложими разпоредби или съществуващите такива не са тълкувани еднозначно. В тази връзка междуведомствената работна група е подготвила проект на наредба, с който се обобщават и синхронизират предложенията, направени от посочените по-горе администрации. В резултат се очаква не само оптимизиране на взаимодействието между самите администрации, но и облекчаване и систематизиране на процедурите в интерес на заинтересованите лица, сред които са авиационни оператори и пилоти от авиацията с общо предназначение.

Основните различия с действащата понастоящем наредба са следните:

В Глава втора „Условия и правила за извършване на международни полети, за които се изисква разрешение“, Раздел I, сред основните промени е посоченото в чл. 5, че прелитащите полети за превоз на товари, изпълнявани от оператори на търговски въздушен транспорт от трети държави, подлежат на разрешение. Регулирането на тези полети се предлага на база на направените препоръки за прилагане на по-строг контрол върху товарните полети, с цел минимизиране на случаите на транспортиране на определени категории забранени/контролирани товари. По този начин се предоставя и механизъм за контрол на спазването на ограниченията, наложени от международното законодателство относно полети от/до санкционирани държави, забранени за превоз товари или такива, изискващи предоставяне на изключение, товари с двойна употреба и т.н.

След проведеното обсъждане с представителите на МВнР и МО се предлага нова разпоредба на чл. 6, дефинираща условията и реда за разрешаване на полети, попадащи в компетенциите на посочените две министерства.

В Раздел II „Условия и правила за извършване на международни полети, за които не се изисква разрешение“ са направени едни от основните промени. Съгласно разпоредбата на чл. 15, пар. 2 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността, държавите членки не подлагат предоставянето на вътрешнообщностни въздухоплавателни услуги от въздушен превозвач от Общността на изискване за разрешение. Проектът на новия подзаконов нормативен акт е съобразен с европейската разпоредба, като предложението по чл. 11, т. 1 от проекта е направено именно с оглед избягването на нееднозначно тълкуване на процедурата по разрешаване на вътрешнообщностни полети по смисъла на Регламент (ЕО) № 1008/2008. В чл. 11, т. 5 и чл. 15, т. 4 от проекта се предлага актуализиране на текстовете, свързани с други категории полети, а именно: нетърговски полети на авиацията за общо предназначение, за които също не се изисква предварително разрешение от ГД ГВА при определените в проекта случаи. Тези промени произлизат от желанието на въздухоплавателната администрация да въведе процедурни облекчения, които да са синхронизирани с установената практика в другите държави членки на Европейския съюз, които са освободили от разрешителен режим тези категории полети. Предложението отразява и направени препоръки от страна на Асоциацията на собствениците на въздухоплавателни средства и пилотите в България (АОПА). Независимо от отпадането на това изискване, за тези полети продължават да се прилагат всички други проверки и контрол, изискуеми съгласно приложимото национално законодателство.

В процеса на издаване на разрешения е установено, че значителна част от полетите, условно попадащи в категориите „business aviation“ или „air taxi“, са заявявани като частни (private или private non-commercial), като практика е и категориите „private“ и „general aviation“ да се припокриват. По презумпция „business aviation“ и „air taxi“ се причисляват към определението от ЗГВ за „търговски въздушен превоз“, а именно полети на въздухоплавателно средство за превоз на пътници, товари или поща срещу заплащане или друго възнаграждение. Изричното им обвързване с елемента на заплащане е обстоятелството, което разграничава полетите по чл. 5, т. 10 (полети въз основа на чартърни споразумения и/или полети с въздухоплавателни средства, наети за превоз на физически лица, попадащи извън обхвата на редовните или нередовните полети от/до летищата на Република България) от нетърговските полети на авиацията за общо предназначение по чл. 11, т. 5. На база на това ясно разграничение се очаква ГД ГВА да получи възможност по-стриктно да прилага контрол при изпълнението на международните полети, вкл. и в максимална степен да изпълнява задълженията, произтичащи от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

В Глава трета, Раздел I „Условия и правила за разрешаване на вътрешни полети, за които се изисква разрешение“, чл. 12, т. 1 и 2 изрично е посочено, че редовни или нередовни полети до/от летища на територията на Република България, изпълнявани от оператори на търговски въздушен транспорт от трети държави, подлежат на разрешение. Единият от мотивите за това предложение са разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета. Съгласно тях, въздухоплавателните средства на трети държави, които навлизат в Общността или я напускат, следва да подлежат на подходящ надзор. Именно процедурата по издаване на разрешение за полет представлява един от механизмите, с които ГД ГВА разполага за изпълнението на този надзор.

Включването на полетите, свързани с аерозаснемане и използване на различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност в чл. 12, т. 4, сред полетите, за които се изисква разрешение, се обуславя от вменените на ГД ГВА функции за тяхното съгласуване, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-16 от 5.08.2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

В Глава четвърта „Нередовни полети по 5-а и 7-ма свобода от летищата на територията на Република България“ е разширен обхватът на чл. 17 с включването на идентичната по същност седма свобода. Презумпцията в този случай, е че и двете свободи на въздуха предоставят възможност на превозвачи от трети страни да извършват трафик, който при наличие на идентичен капацитет на въздухоплавателните средства на първо място би се изпълнил от български превозвач.

В чл. 20, ал. 1 от Глава пета е включено изискването авиационните оператори от трети страни, изпълняващи търговски въздушен транспорт, да притежават разрешение да оперират от/до летища на територията на ЕС, издадено от Европейската агенция за авиационна безопасност (EААБ). Предложената разпоредба е съобразена с Регламент (ЕС) № 452/2014 на Комисията от 29 април 2014 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции на оператори от трети държави в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, текстове от който са публикувани вече в Сборник „Аеронавигационна информация и публикация на Република България“ (АИП), който се явява обобщения документ, използван от заинтересованите страни за запознаване с реда и условията за изпълнение на полети. Прецизират се и изискуемите документи при превоз на опасни товари, които следва да бъдат представени в ГДГВА за издаване на разрешение.

Разпоредбите, свързани със слот координацията в Глава шеста са съобразени с Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 година относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността.

Направено е предложение за отпадането от действащата наредба на разпоредбите, касаещи попълването на полетни планове, поради това, че Наредба № 2 от 10.03.1999 г. за правилата за полети (обн., ДВ. бр. 26 от 1999 г.) е подзаконовият нормативен акт, с който са определени правилата за провеждане на полети в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България, като в Раздел III „Полетни планове“ подробно са посочени изискванията за тяхното съдържане и представяне. На същото основание се предлага и отпадане на разпоредби в настоящия чл. 20, касаещи полети по правилата за визуални полети. Предлага се съкращаване на административните срокове при обработката на определени категории полети, както и регламентирането на възможността за служебна проверка на изискуемите документи, когато това е възможно.

Предложеният проект на наредбата не оказва пряко/или косвено въздействие върху държавния бюджет и не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

Предложеният проект на наредба не е свързан с въвеждане на нови изисквания на актове на правото на Европейския съюз, поради което не е изготвена таблица за съответствието с правото на Европейския съюз.

Проектът на наредбата се публикува за провеждане на обществени консултации на електронната страница на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за срок от 30 дни.

 

Лице за контакт:
Катерина Чушева
Главен експерт
Отдел „Международно сътрудничество“
ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Е-mail: kchusheva@caa.bg
Телефон: 02/937 1008
 

 


Дата на откриване: 13.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 13.11.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари