Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2022 г

<p>Приемането на проекта на постановление на Министерския съвет се налага с оглед констатирания нееднозначен подход при определяне размера на изменението на цената на основни стоки и материали, формиращи стойността на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация. Цели се постигане преодоляване на различията при прилагането на методиката във връзка с последиците от увеличение на разходите за основни стоки и материали, формиращи стойността на договор за обществена поръчка или рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация. Настоящото изменение има за цел постигане на яснота при прилагане на методиката. Приемането на дейностите по съответния договор като критерии за определяне на приложимия индекс за тримесечието на индексация изкривява действителното положение на облигационните отношения предвид обстоятелството, че в сключените договори за обществени поръчки се съдържат различни клаузи, уреждащи приемането на извършената работа. Правната възможност извършената работа да бъде приемана през различни периоди от време води до изкривяване на обезщетителния характер на индексацията, както и до неоснователно обогатяване в някои случаи. Поради тази причина с настоящото изменение критерият се променя, като за нуждите на индексацията се прилага индексът към тримесечието, в което дейностите по съответния договор са фактически извършени.</p><p>Предвижда се методиката да не бъде прилагана в хипотеза на забава на изпълнителя по договора, дължаща се на негово на виновно поведение. Това е обусловено отново от възможността да бъде изменян моментът на изпълнение на задълженията по договора по начин, който да облагодетелства една от страните по облигационната връзка.</p><p>&nbsp;</p>


Дата на откриване: 6.10.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 6.11.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 октомври 2023 г. 11:27:53 ч.
_Georgieva

Методика за изменение на цената в резултат на инфлация или Методика за санкциониране за забава?

Добавената в Чл. 1, ал.3 гласи: "Методиката не се прилага по отношение на строително-монтажни работи и доставки, извършени след като изпълнителят на договора или рамковото споразумение е изпаднал в забава поради причини, за които отговаря."

Методиката е разработена за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, а не за оценка на срока на извършваните работи. Последиците от неизпълнените в срок строително-монтажни дейности се уреждат в условията на договора и лишаването на част от изпълнителите от правото им да компенсират увеличението на разходите за основни стоки и материали е в противоречие с целта на приетата от министерски съвет методика. Търсения ефект на Методиката за преодоляване на инфлационната криза се превръща в инструмент за санкциониране на изпълнителите. 

 

В Чл. 4 във формулата Kn = [(In - Io)/Io]*100*Tn,   Io е стойността на индекса към 31.12.2020.за за оферти, подадени преди 31.12.2020 г. или датата на съответното тримесечие, в което е подадена офертата. ......Добавения текст "В случай на удължаване на срока на валидност на офертата, Io е стойността на индекса към датата на удължаване на валидността на офертата." трябва да отпаде. 

До удължаване на валидността на офертата се стига основно поради обжалване на обществени поръчки, процедири по изменение на ПУП, неприключили отчуждителни процедури, липса на финансиране и др., които не са отговорност на изпълнителя. При случай на необходимост от удължаване на валидността, изпълнителя няма право да промени своята оферта, а само да декларира същите за нов период от време или да оттегли офертата си. Абсолютно недобросъвестно обстоятелствата, поради които е необходимо удължаване, се прехвърлят като негативи към изпълнителя, лишавайки го от правото на корекционен коефициент за периода от датата на подаване на оферта до датата на удължаването й. 

06 ноември 2023 г. 15:54:12 ч.
Lazar

От "Геострой" АД:

Съгласно текста на новата ал. 2 на чл. 1 „Изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение цели да компенсира съществено увеличение на разходите за основни стоки и материали, формиращи стойността на договор или рамково споразумение, в резултат на инфлация, към момента на фактическото им извършване“.

Считаме, че така фиксираният момент на изменение цената на съответния договор би създал определени практически пречки и затруднения. По-конкретно, предложеният Проект не създава механизъм за определяне и установяване на конкретните стойности на извършените разходи за стоки и материали. Нещо повече, в Проекта съществува вътрешно противоречие, доколкото ал. 2 на новосъздадения чл. 4а предвижда, че „Към отчета по ал. 1 се прилагат съставените актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., както и други доказателства съгласно договора или рамковото споразумение, удостоверяващи извършване на дейностите“. Актовете по Наредба № 3 се съставят по повод не само извършването, но преди всичко приемането на вече изпълнените работи, т.е. именно удостоверяването и приемането на извършените СМР позволява и установяване размера на съответните разходи. (В допълнение, визираните актове включват като приложение количествени сметки/отчети, позволяващи точното измерване обема на изпълнените дейности, вкл. обема на вложените стоки и материали). От казаното следва, че именно момента на приемане на работите е меродавен относно определянето на извършените разходи за основни стоки и материали, формиращи стойността на договора.

Наред с горното следва да се отбележи, че към момента на фактическо извършване на работите липсва яснота дали те ще бъдат одобрени и приети от страна на Възложителя, както и в какъв обем – оттук и самата индексация няма как да бъде практически приложена или нейното прилагане би било крайно затруднено и потенциално опорочено.

Въз основа на гореизложеното, предлагаме текстът на чл. 1, ал. 2 от Методиката да придобие следната редакция: „Изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение цели да компенсира съществено увеличение на разходите за основни стоки и материали, формиращи стойността на договор или рамково споразумение, в резултат на инфлация, към момента на приемането им“.

По-нататък, във връзка с разпоредбата на чл. 4а, ал. 1 (нова) от Проекта, съобразно която: „В 30-дневен срок от изтичане на съответното календарно тримесечие, страните по договор за обществена поръчка или рамково споразумение съставят междинен тримесечен отчет за нуждите на индексацията, в който се посочват видът, количеството и стойността на извършените през тримесечието строително-монтажни работи.“, следва да се има предвид, че в действащото законодателство не се съдържат разпоредби, задължаващи Възложителите на обществени поръчки да разглеждат и приемат работите, изпълнени от изпълнителите в определен срок, нито се предвиждат законови санкции за Възложителите в подобни случаи. Свидетели сме на случаи, при които приемането на работите се извършва в срок до 60 дни, например. В този случай, ако работите са изпълнени в м. март, на основание чл. 4а от Проекта, страните следва до края на м. април да съставят междинен тримесечен отчет за нуждите на индексацията, в който да посочат видът, количеството и стойността на извършените дейности и тогава ще се поради въпросът – съставяйки този отчет, налице ли ще бъде приемане на работите от възложителя или не и дали няма да станем свидетели на откази на възложители да подписват подобни отчети?!?! С оглед на тези съображения, предлагам разпоредбата на чл.4а, ал.1 (нова) от Проекта да отпадне.

Не на последно място, недоумение буди и разпоредбата на чл. 1, ал. 3 (нова) от Проекта, съобразно която: „(3) Методиката не се прилага по отношение на строително-монтажни работи и доставки, извършени след като изпълнителят на договора или рамковото споразумение е изпаднал в забава поради причини, за които отговаря.“

Считаме, че цитираният текст е незаконосъобразен, доколкото въвежда ограничения, които не се съдържат в Закона за обществените поръчки. Допълнително, всеки един договор съдържа клаузи за санкциониране на Изпълнител при забава в изпълнението на възложените му работи. Разглежданата разпоредба от Проекта на практика съставлява втора санкция за изпълнителя за едно и също деяние, което е недопустимо, поради което предлагам клаузата да отпадне.

06 ноември 2023 г. 17:04:50 ч.
есо

От ЕСО ЕАД

Във връзка с предложените изменения и допълнения на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г. (обн. ДВ, бр. 78 от 2022г., изм. бр.19 от 2023г.), възразяваме следното:

В предложената нова алинея 2 на чл. 1 текстът променя момента на изменение на цената на договора или рамковото споразумение и той става момента на „фактическо извършване“ на разходите за основни стоки и материали“. В този смисъл е и промяната на чл. 4, където е формулата. Kn се нарича вече корекционен коефициент, и формулировката за подлежащите на изменение стойности на СМР са тези, които са изпълнени през съответното тримесечие. In е стойността на индекса за тримесечието в което са изпълнени дейностите по договора, докато предишния текст гласеше тримесечието, в което са приети дейностите по договора. Въвежда се и междинен тримесечен отчет по чл. 4а., в който се посочват вид, количество и стойност на извършените през тримесечието строително-монтажно работи.

Мотиви: Недопустимо е с предложените изменения да се преуреждат договорни отношения, тъй като договорните клаузи уреждат срокове за приемане и актуване на извършените строителни дейности съгласно изискванията на Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ към ЗУТ.

Относно изложените мотиви в Доклада на МРРБ, че „правната възможност извършената работа да бъде приемана през различни периоди от време води до изкривяване на обезщетителния характер на индексацията, както и до неоснователно обогатяване в някои случаи“, подобни хипотези няма да съществуват за напред, тъй като Инфлацията[1] от началото на годината (септември 2023 г. спрямо декември 2022 г.) е 3.6%, а средногодишната инфлация за периода октомври 2022 - септември 2023 г. спрямо периода октомври 2021 - септември 2022 г. е 12.4%. Относно индексът на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали[2] за Q4 2022 и Q1 2023 г. са с най-високи стойности и в следващото тримесечие отчитат спад. Отчетните данни сочат понижаване на инфлационния индекс, а прогнозите са аналогични, предвид провежданата фискална политика на ЕЦБ, и няма да са налице условия за умишлено забавяне в изпълнението на строително-монтажните дейности.

Предложените текстове за промяна в чл.1, ал.2, отнасящи се до момента  на изменение на цената на договора или рамковото споразумение към „фактическото извършване“ на разходите, са приложими единствено към договори с поетапно изпълнение на строително монтажните дейности  с междинно фактуриране на същите.