Обществени консултации

Закон за изменение на Закона за пощенските услуги

Сред основните приоритети на държавата в пощенския сектор е осигуряването на достъпна, надеждна и ефективна универсална пощенска услуга чрез прилагане на допустимите механизми за гарантиране на нейното предоставяне в дългосрочен план и подобряване на качеството й, което ще бъде от полза на потребителите на територията на цялата страна.

Основната концепция на универсалната пощенска услуга е да се гарантира качествено обслужване за всички потребители на достъпни цени. Универсална услуга е икономически, правен и бизнес термин, използван най-вече в регулирани сектори, който се позовава на практиката за предоставяне на услуги на базово ниво на всеки гражданин на страната. Универсалната пощенска услуга е услуга от общ икономически интерес. Услугите от общ икономически интерес са икономически дейности, даващи резултати от полза за цялото общество, които без публична намеса не биха били предоставени от пазара, или биха били предоставени при различни условия по отношение на обективното качество, безопасността, достъпността, равното третиране или универсалния достъп.

Извършването на универсалната пощенска услуга е възложено на „Български пощи“ ЕАД (§ 70 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (ДВ, бр. 102 от 2010 г.), за срок от 15 г.

Извършването на универсалната пощенска услуга представлява несправедлива финансова тежест за „Български пощи“ ЕАД, поради което към момента дружеството се компенсира от държавата при спазване на правилата на Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7/3 от 11 януари 2012 г.).

 

Целта на настоящия законопроект е навременната и справедлива компенсация на „Български пощи“ ЕАД.

Първата съществена стъпка за навременна и справедлива компенсация на дружеството беше направена с измененията и допълненията в Закона за пощенските услуги през 2019 г., в сила от 1 януари 2020 г. със създаването на нова ал. 6 в чл. 29, която предвиди средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от универсалната пощенска услуга да се предоставят авансово за текущата година от държавния бюджет.

Настоящото предложение прави следващата важна крачка в режима на навременно и справедливо компенсиране на дружеството, като се предлага да отпадне разпоредбата (чл. 29, ал 7, изречение първо), съгласно която размерът на авансово предоставените средства е равен на определения размер на компенсацията през предходната година. С отпадането на този текст размерът на компенсацията ще е равен на определения размер на компенсацията в одобрения бюджет за съответната година.

Втората промяна е отпадането на позоваването в чл. 29, ал. 5 на чл. 2, параграф 1, буква „а“ от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7/3 от 11 януари 2012 г.). Посоченото Решение на Комисията лимитира размера на компенсацията, която дружеството има право да получи до 15 млн. евро. Целта на изменителния текст е дружеството да има правото да получава пълен размер на компенсацията (включително когато размерът на нетните разходи от предоставяне на услугата надхвърля 15 млн. евро), като това отново се извършва при спазване на съответно приложимите правила за държавни помощи. 

Променените условия на пазара на пощенски услуги и икономическите процеси, свързани с нарастване на минималната работна заплата за страната и годишния индекс на инфлацията, поставят дружеството с наложени задължения за предоставяне на услуги от общ икономически интерес в неблагоприятно положение.

Авансово предоставените средства за компенсация на универсалната пощенска услуга са изчислени на база фактически разходи за две години назад. Авансовите средства следва да се индексират с коефициент на база процента на нарастване на минималната работна заплата за страната и годишния индекс на инфлацията, отчетени за периода между годината в която се изплащат и годината на одитирания доклад на базата на който са изчислени. По този начин авансовите средства ще съответстват на текущите разходи, които следва да се компенсират.

            С предложените промени ще продължат да се предлагат услуги, които подкрепят първостепенни цели от общ интерес, като осъществяване на социална комуникация, териториално сближаване и осигуряване на икономическа инфраструктура за всеки потребител, независимо от географското му местоположение и социален статус с определено качество и на достъпни цени, без това да води до недофинансиране на задълженото дружество, предоставящо на тези услуги.

            Законопроектът е в изпълнение на т. 16.2.1.1. Финансово стабилизиране на „Български пощи“ ЕАД и изготвяне на план за преструктуриране на дружеството от Програмата за управление на Република България юни 2023 г. – декември 2024 г.

            В допълнение с предложените изменения в чл. 48, ал. 6; чл. 48а, ал. 8 и чл. 59, ал. 4 се цели намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса. С предвидените промени се увеличават сроковете за отстраняване на непълноти и нередовности при заявление за прехвърляне на индивидуални лицензии или на предприятия на трети лица от страна на пощенските оператори, на които е издадена индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3, също така и при подаване на уведомление за извършване на неуниверсални пощенски услуги се предвижда увеличаване на срока за отстраняване на непълнотите от 7-дневен на 14-дневен.

Лице за контакт:
Илиана Карафизиева
Държавен експерт в дирекция „Съобщения“
Министерство на транспорта и съобщенията
Тел.: 02/940 94 77
ikarafizieva@mtitc.government.bg
 

 


Дата на откриване: 29.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 30.10.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 октомври 2023 г. 15:55:43 ч.
buenova

услуга за държавните институции

Моля да въведете разпоредба, съгласно която всички държавни институции да са задължени със закон да използват услугите само и единствено на Български пощи. Така няма да се прехвърлят средства от държавния бюджет в частни фирми и няма да се подписват корупционни договори с частни доставчици на пощенски услуги. 

Но най-големият проблем, който имаме е, че се сключват договори с напълно измислени куриерски фирми, които предлагат мизерно ниски цени и след това предлагат мизерно некачествени услуги.

Така преди време МВР беше сключил договор с Стар пост. Доставката на пратките беше мираж, а издирването на една пратка беше мисия невъзможна. Бях отъпкала пътека в офиса на Стар пост и нямам думи за качеството на обслужване. Доказателство за проблемите е фактът, че МВР НЕ поднови договора си и в момента отново използва услугите на Български пощи.

Проблем обаче имаме в момента например със Софийска районна прокуратура, която има склйчен договор с още по-неизвестна куриерска фирма, за която самите служителки на гише казват, че НИКОЙ не си получава пратките. А се касае за доставката на докумвенти с критични лични данни с особено голяма защита - данни за съдимостта на определени лица. Дори свързването с тази фирма по телефон и невъзможно.

Считам, че тази порочна практика трябва да спре и всички институции трябва да бъдат задължени да използват услугите САМО и ЕДИНСТЕВНО на Български пощи, чиято услуга е БЕЗПОГРЕШНА, а обслужването винаги е било на изключително високо ниво с огромен елемент на сигурност.