Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на ЗДДС) е изготвен във връзка с необходимостта от отстраняване на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз (ЕС) и привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз (СЕС), както и от прецизиране на разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.

С оглед принципите на правна сигурност, пропорционалност и неутралност на ДДС, са уредени по нов начин случаите, при които данъчно задължено лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация по закона.

С измененията в закона се цели още да бъдат допълнени и конкретизирани съществуващи и въведени правила в действащата система на ДДС, свързани с внасянето на данък при внос.

Предложени са и промени в закона, които имат за цел уреждане на възникнали затруднения при практическото му прилагане.

 

 

 


Дата на откриване: 26.9.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.10.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 септември 2023 г. 21:21:19 ч.
i_rig

Разминаване межди закона и подзаконов нормативен акт (Наредба Н-18)

Без да претендирам за особенно задълбочени познания в областта на ЗДДС, бих искал да отбележа противоречие (или неяснота) по отношение на текстовете с изречение трето към чл. 118.
 
В настоящият чл. 118 текстът гласи:
 
"Чл. 118. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) (1) Всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта."
 
С добавянето на текста: "§ 7. В чл. 118 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 се създава изречение трето: „Когато лицето не издаде документ по изречение първо, получателят има право да не заплати стойността на доставката/продажбата.“"
 
Така добавените текстове налагат издаването на фискален бон дори и в случайте, в които се допускат изключения с подзаконов акт,  Наредбата по ал. 4, в която чл. 3 гласи:
 
"чл. 3 (1)(....бр. 68 от 2020 г., в сила от 31.07.2020 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8."
 
 
Според мен предвидените текстове допускат, че клиентът има правото да не заплати стоката/услугата ако търговеца се позове на изключенията за издаване на ФБ в случайте посочени в Наредба Н-18 чл. 3
 
 
 
Моля, да бъде внесено уточнение в текстовете на закона, така че изключенията посочени в Наредба Н-18 да бъдат отчетени и да не се стига до спорове между търговец и клиент в случайте на  заплащане на стоки чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8.
 
Все пак е необходимо да се има предвид, че Наредбата по чл. 118 ал. 4 допуска на търговците с електронни магазини да използват алтернативен режим на работа вместо да издават ФБ:
 
"чл. 3 (17) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита тези продажби вместо с фискален или системен бон чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от ФУ или ИАСУТД, когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта и при условие че:......
 
Чл. 52о. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2020 г.) (1) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно да регистрира и отчита продажбата на стоки или услуги при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта чрез издаване на документ за регистриране на продажбата, който трябва да бъде четим и да съдържа най-малко следните реквизити:...."
 
Моля да бъде внесено разяснение (или редакция на текстовете от ЗИД) в случайте когато търговец, извършващ продажби чрез електронен магазин и използващ алтернативен режим на отчитане съгласно Наредба Н-18 към ЗДДС чл. 3 ал. 17, извърши услуга или предостави стока на клиент, който откаже да заплати полученото и се позове на изречение трето от чл. 118 ал. от ЗДДС (липса на издаден фискален бон)
 

26 септември 2023 г. 22:42:21 ч.
i_rig

Необходима редакция и на Наредба Н-18 съгласно промените в чл. 118 ал. 21

Изцяло подкрепям новите текстове на чл. 118 ал. 21, но бих искал да отбележа че в Наредба Н-18 чл. 25 ал. 8 се определя, че такъв бон може да се издава от "лице по чл. 3, ал. 1 извършва продажби на стоки чрез електронен магазин"
 
"чл. 25 ал. (8) Когато лице по чл. 3, ал. 1 извършва продажби на стоки чрез електронен магазин
, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, бонът се издава и предоставя на клиента най-късно към момента, в който стоката напусне обекта, от който се доставя. 
В случаите на предоставяне на услуги бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при плащане на услугата."
 
както и в Наредба Н-18
"VІб. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Специфични функционални изисквания към фискални устройства за отчитане на продажби и чрез електронен магазин
1. Фискално устройство за електронен магазин трябва да регистрира и отчита всяка продажба чрез отпечатване на фискален бон или чрез генериране на фискален бон в електронен вид.
2. Генерираният фискален бон в електронен вид трябва да отговаря на изискванията на наредбата за издаване на фискален бон на хартиен носител с изключение на изискването за отпечатване.
3. Фискално устройство за електронен магазин трябва да осигурява запис в КЛЕН и на генериран в електронен вид фискален бон. 
Тази функционалност е разрешена само за фискални устройства за регистриране и отчитане на продажби чрез електронен магазин."
 
 
Според така цитираните тексове в Наредбата става ясно, че Наредба Н-18 разрешава издаването на ФБ в електронен вид, но само за електронни магазини.
А съгласно дефиницията в закона чрез :
"Допълнителни разпоредби
§ 1. За целите на този закон:
......
87. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) "Електронен магазин" е софтуер, достъпът до който се осъществява през интернет при използване на уеб-браузер или мобилно приложение, и чрез който се извършва продажба на стоки/услуги посредством сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите, като се предоставя възможност за избор от клиента на стоки/услуги чрез потребителска кошница или по друг начин, както и за предоставяне на информация за контакт с купувача, адреса на доставка и метода за плащане.".
 
Смятам, че е необходима корекция на текстовете на наредбата по ал. 4 от закона, с което да се допусне издаването на ФБ в електронен вид и във физически обекти, и да се коригират изискванията към фискалните устройства издаващи фискален бон в електронен вид, такак че те да могат да се изпозлват и във физически обекти.
 

24 октомври 2023 г. 14:19:00 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/uploads/files/positions/2023-10-25-BIA_ZDDS.pdf