Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

1. Проектът на наредба има за цел въвеждането на изискванията относно превозите на опасни товари по шосе на Делегирана директива (ЕС) 2022/2407 на Комисията от 20 септември 2022 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел отчитане на научно-техническия прогрес (OB L 317, 9.12.2022 г.) (Директивата).

            С чл. 1 от Директивата е направено изменение в приложение І, раздел І.1 от Директива 2008/68/ЕО, като е уточнено, че в Приложения А и Б на ADR, приложими към 1 януари 2023 г., думите „договаряща страна“ се заменят с „държава – членка“. Понастоящем в § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 40 е предвидено, че терминът „договаряща страна“ в приложения А и Б на ADR, приложими от 1 януари 2021 г., трябва да се разбира като „държава – член на Европейския съюз“. В тази връзка с § 5 от проекта на наредба се предвижда текстът на § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на наредбата да бъде приведен в съответствие с цитираното изменение на директивата, като числото „2021“ се замени с „2023“.

            В посочения параграф е предложено и допълнение, с което се пояснява, че терминът „държава – член на Европейския съюз“ следва да се използва само тогава, когато приложения А и Б на ADR са като приложение I, раздел I.1 на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари.

            2. В чл. 4, ал. 2 от Наредба № 40 се съдържа препратка към Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и към Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 25.VIII.1999 г. Посочените нормативни актове са отменени и в тази връзка с § 1 от проекта на наредба се предвижда актуализиране на препратката към действащия понастоящем Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Аналогични са промените в чл. 42, ал. 2 от Наредба № 40, предложени с § 4 от проекта на наредба. В цитираната разпоредба се съдържа препратка към Закона за управление на отпадъците, който е отменен през 2012 г. и в тази връзка е актуализирана препратката към действащия понастоящем нормативен акт.

3. С § 2 в чл. 7, ал. 3, т. 13 от наредбата се актуализира наименованието на специализираната структура на Министерството на вътрешните работи, на която е възложено осигуряването на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации

С § 3 се предлагат изменения в чл. 8б, с които се прецизират изискванията към пожарогасителите, с които следва да бъдат оборудвани превозните средства, като се посочва, че същите следва да са преминали изискващото се обслужване, удостоверено със стикер или маркировка, указващи датата на следващото обслужване. Предложените текстове са в съответствие с изискванията на т. 8.1.4.4. от част 8 на Приложение Б на ADR.

С § 5 се предлага изменение в Приложение № 9 към чл. 45, ал. 2, с което се предвижда неспазването на горното изискване да се квалифицира като нарушение от II-ра рискова категория. При констатиране на такова нарушение длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ имат право да прилагат принудителните административни мерки, предвидени в чл. 106, ал. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози.

4. С § 7 от проекта на наредба се актуализира наименованието на дирекцията, която след изменението и допълнението на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (обн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.) извършва дейностите по подготовка за издаване на разрешения за обучение на водачи, извършващи превоз на опасни товари, и на консултанти по безопасността при превоза на опасни товари и прави предложения до министъра на транспорта и съобщенията или до оправомощено от него длъжностно лице за издаване на разрешенията или за отказ за издаването им; поддържа база с данни за издадените и отнетите разрешения; организира и провежда изпитите за придобиване на удостоверения за консултанти по безопасността при превоза на опасни товари и удължаване на срока на удостоверенията; прави предложения за издаване на удостоверения на консултантите по безопасността при превоза на опасни товари; поддържа база с данни за проведените изпити за водачи на моторни превозни средства за превоз на опасни товари, за придобиване на удостоверения за консултанти по безопасността при превоза на опасни товари и удължаване на срока на удостоверенията, както и за издадените свидетелства и удостоверения; прави предложение до изпълнителния директор за одобряване на масивите от изпитните въпроси за изготвянето на тестовете за провеждане на обучение на водачи, извършващи превоз на опасни товари, и на консултанти по безопасността при превоза на опасни товари и организира издаването на свидетелство на водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, а именно дирекция „Водачи на моторни превозни средства“.

5. Предложените промени в § 8 от проекта на наредба произтичат от настоящата структура на Министерския съвет и преобразуването на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в Министерство на транспорта и съобщенията.

           

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на новата уредба няма да бъдат необходими финансови и други средства, като приемането й не оказва въздействие върху държавния бюджет.

 

Очаквани резултати от прилагането на акта:

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари ще се постигне съответствие с правото на Европейския съюз, като с предложените промени ще се въведат изискванията на директивата относно превозите на опасни товари по шосе.

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

С проекта на наредба се въвеждат в националното законодателство изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2022/2407 на Комисията от 20 септември 2022 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел отчитане на научно-техническия прогрес по отношение на превозите на опасни товари по шосе, поради което е приложена таблица на съответствието с правото на Европейския съюз. Проектът на наредба е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“ към Съвета по европейски въпроси.

 

Информация за проведените обществени консултации:

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на наредба е публикуван за обществено обсъждане за срок от 14 дни на интернет страниците на Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водите, както и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Мотивите за определяне на съкратен срок за провеждане на обществени консултации в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове са следните:

  • проектът на наредба включва разпоредби, които имат технически характер и чрез тях в националното законодателство се въвежда чл. 1, параграф 1 от Делегирана директива (ЕС) 2022/2407 на Комисията от 20 септември 2022 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел отчитане на научно-техническия прогрес, който регламентира редакцията „2023“ на Приложения А и Б на ADR, които са в сила от 1 януари 2023 г. Посочената редакция е в сила за Република България от същата дата и по силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе, към която държавата ни е договаряща – страна;
  • Европейската комисия е стартирала процедура за нарушение № 2023/0117 по чл. 258 от Договора за функциониране на Европейския съюз, поради неуведомяване на Комисията в срок относно мерките за транспониране на Делегирана директива (ЕС) 2022/2407.

 

Лице за контакт:
Катерина Синапова
Главен експерт в дирекция „Пътни превозни средства“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация
Тел.: 02/ 930 88 93
E-mail: ksinapova@rta.government.bg
 

 


Дата на откриване: 31.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 14.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари