Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат урежда размера и начина на определяне на командировъчните средства за времето на задграничния мандат на служителите в задграничните представителства на Р България, дългосрочно командировани при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба. Предлаганите изменения са свързани с определянето на по-високи базисни размери на дневните командировъчни пари във валута, които служителите получават при дългосрочно командироване в чужбина, съгласно приложение №1 от наредбата, които имат отношение и към средствата за покриване на учебните такси, наеми на жилища, медицинско обслужване и здравно осигуряване и допълнителните командировъчни средства за възникнала заплаха за живота и сигурността на дългосрочно командированите служители.


Дата на откриване: 18.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 август 2023 г. 15:46:09 ч.
alexandrov_ak@yahoo.com

Редно е

Предложението е правилно и много закъсняло. Не бива български представител, без значение цивилен или военен, да се чувства унизен съпоставимо с колегите си от други страни. 

12 септември 2023 г. 13:03:07 ч.
ivanivanovvvvvv

Увеличаване базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за НФУКМД

КОМЕНТАР: През месец април 2022 г. беше иницииран проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за приемане на Наредба за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от МО, структурите на пряко подчинение  на министъра на отбраната и българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната (НФУКМД). Част от получени предложения по време на обсъждането бяха отхвърлени с мотива, че целта на наредбата е изравняване на финансовите условия при командироване на служители на МО на международна длъжност в чужбина, с тези командировани в националните представителства на Р България по условията на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат (НКСЗМ).  

В предложения за обсъждане проект на ПМС за изменение на НКСЗМ са заложени по-високи базисни размери на дневните командировъчни пари във валута, които служителите и семействата им получават при дългосрочно командироване в задграничните представителства. Промените са насочени към повишаване стандарта им на живот, но в същото време отново ще възникне дисбаланс по отношение на лицата командировани по условията на НФУКМД, които следва да живеят при същите условия, но с по-малко средства.

Към момента няма стартирана обществена консултация относно усъвременяване на дневните командировъчни пари във валута и за служителите командировани на международни длъжности, извън територията на страната. Не осигуряване адекватно на съвременните условия финансиране на командированите лица по НФУКМД ги поставя в неравностойно положение спрямо тези командировани по НКСЗМ. Необходимо е намиране на цялостно и всеобхватно решение за всички дългосрочно командировани лица.

ПРЕДЛАГАМ: НФУКМД също да бъде осъвременена в частта касаеща базисния размер на дневните командировъчни пари във валута (Приложение 1). 

15 септември 2023 г. 15:23:43 ч.
malcolmx

Логична стъпка, но не за всички

Стъпка в правилната посока. Има суми за дневни командировъчни в района на Близкия изток и Северна Африка, които не са логични с оглед на стандарта на живот в съответните държави. Защо размерът на командировъчните в Ливан да е най-високият за региона, при положение, че в страната има икономическа криза и политическата обстановка е нестабилна? Сегашният стандарт на живот там е по-нисък от този в ССПЗ. Ако включите отделно "военен риск" за страната, както беше преди няколко години там, би било много по-обосновано, но например Кувейт (114), а Ливан (132) е подигравка за хората, които пребивават в дестинации, в които животът е значително по-уреден.

15 септември 2023 г. 16:03:46 ч.
Asen

Неадекватната и неясна методология за изчисление на базисните размери

Липсва ясно дефиниран прозрачен механизъм за определяне на командировъчните средства при задграничен мандат.

Напълно необосновано и нелогично е настоящият подход  да се различава значително от този, приложен при определяне на командировъчните средства в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКЦЧ), при положение че целта на настоящите промени са идентични с тези в НСКЦЧ, а именно сумите да са диференцирани спрямо стандарта на живот и да отразяват различните нива на разходите за издръжка в отделните държави.

В доклада към проекта на ПМС за изменение на НСКЦЧ е видно, че предложената методика за използване на индекса на ООН за цените на дребно не е възприета, а МФ е предложило друг подход за определяне на командировъчните средства, а именно „единна методология, чрез която на базата на релевантни статистически данни да се отчетата разликите в стандарта на живот по държави и по този начин да се постигне относимост в размера на командировъчните средства спрямо местоназначението“.

Използването на различни методологии за определяне на размера на командировъчните средства при краткосрочно командироване и задграничен мандат води до следните парадокси:

  1. Размерът на дневните средства при краткосрочна командировка на месечна база да е почти идентичен с този, определен на основание чл. 6, ал. 1 от НКСЗМ, при задграничен мандат. При положение, че дългосрочно командированият служител заплаща и комунални разходи, като електроенергия, отопление, вода, интернет и други, които не се заплащат при краткосрочна командировка.                                             
  2. Парадоксално е предложеното увеличение от 8 евро на ден на командировъчните средства за Турция при положение, че официалната инфлация за последните две години в страната е най-високата от четвърт век насам и на моменти достигаше почти 80% на годишна база.                                                                                                                         
  3. Фрапиращ е случаят и с Великобритания, за която се предлага ставка по-малка, или подобна на тази в държави като Косово, Гърция, Словакия, Ливан, Алжир, Етиопия. Подобно е положението и със средства за Испания и Италия.

Тези примери са доказателство за неадекватната и неясна методология за изчисление на базисните размери, която очевидно не е базирана на реалната ситуация с разходите на живот в отделните държави.

 

15 септември 2023 г. 16:44:11 ч.
Kolleva

Нелогични размери!

Фрапиращо е наистина предлаганото увеличение от 8 евро на ден за Великобритания.

Вероятно е някакво недоразумение предвид факта, че използваният в методологията за изчисляване на командировъчните средства Индекс на цените на дребно на ООН (без включване на квартирните разходи), определя Обединеното кралство като съпоставимо или по-скъпо място за живот от Австрия, където предложения базов размер е 129 евро на ден, Германия - предложен размер 129 евро, Нидерландия -129 евро, Франция -125 евро, Швеция -128 евро.

16 септември 2023 г. 12:35:07 ч.
млад дипломат

Поредно закъсняло, но за сметка на това неадекватно предложение

Актуализирането на НКСЗМ е крайно наложително и закъсняло предвид неизпълненото задължение, произтичащо от чл. 6, ал. 4 размерът на командировъчните средства да се актуализира на всеки две години.

В същото време, предложените базисни размери на командировъчните средства при задграничен мандат следва да бъдат основно преразгледани, тъй като в настоящия си вид те не отразяват реалните инфлационни процеси в държавите по местоназначение.

Няма никакво правно основание за актуализацията на средствата да се взима предвид единствено периодът от 2017 до 2022 г. Както изрично е посочено в Доклада от заместник министър-председателя и министър на външните работи, Наредбата не е актуализирана от 2008 г. Освен това, от 2017 г. за редица държави (САЩ, Великобритания, Швейцария, Япония) средствата започват да се изплащат в евро, вместо в местна валута, което води до тяхното реално намаляване, което предвид силно волатилните обменни курсове през последните години доведе до допълнителна финансова тежест за командированите служители и намаляване на техните разполагаеми средства.

Няма логика и в решението като краен период за отчитане на инфлацията да бъде взет декември 2022 г. Както е известно, инфлационните процеси през 2023 г. запазиха високия си темп и ако те не бъдат отчетени, то със самото си приемане, актуализираните размери вече няма да са актуални и служителите в дипломатическата служба отново ще изпаднат в състояние на неадекватно заплащане съгласно реалностите.Това прави наложително базисният размер на командировъчните средства да бъде актуализиран в най-лошия случай поне с инфлацията за периода от приемането на Наредбата през 2008 г. до юли 2023 г.

16 септември 2023 г. 13:10:00 ч.
млад дипломат

Пълна анархия

Както е видно и от коментарите на други граждани по-горе, очевидна е анархията, която цари в държавната администрация по отношение на условията на командироване. Съществуват редица наредби, които регулират командироването - НКСЗМ, НФУКМД, НСКЦЧ, НДКЧ. Всяка от тях използва различна методология и в крайна сметка винаги потърпевши са командированите служители. 

Използването на различни методологии за определяне на размера на командировъчните средства при краткосрочно командироване и задграничен мандат води до тотално необясними несъответствия, като:

39 евро при краткосрочна командировка в Унгария и 59 евро във Великобритания - 20 евро разлика в двете суми или разлика от 40,82% в полза на Великобритания;

Същевременно с това 123 евро при задграничен мандат в Унгария и 120 евро във Великобритания - 3 евро разлика между двете суми или разлика от 2,47% в полза на Унгария.

"Times New Roman"">Една и съща ставка от 39 евро "Times New Roman"">при краткосрочна командировка в Унгария и в Турция, а при задграничен мандат в Унгария 123 евро и 108 евро в Турция (15 евро разлика или 16.95% по-висок размер, определен за Унгария).

Дали инфлационните процеси при разходите за комуналните услуги в Унгария са по-високи от тези във Великобритания и Турция например?

Това са само малка част от неадекватните предложения за дневния размер на командировъчните средства в НКСЗМ. Тук няма място да се изброят всички.

С оглед на постигане на адекватни размери на командировъчните средства при задграничен мандат, отново предлагам пълна ревизия на всички предложени ставки, като се отчете  и становището на съответните задгранични представителства за реално необходимите нива на дневните средства.

Единствено по този начин ще бъдат решени дълбоките наслоени проблеми, коректно изброени в Доклада на г-жа Габриел. Следва да се отчита, че именно тази политика на системно недофинансиране е довела дипломатическата служба до тежкото положение, в което тя се намира.