Обществени консултации

проект на Наредба за изм. Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цив.сл.от МО, БА

С проекта на Наредбата се прецизират разпоредбите за:

1. Точното и ясно прилагане на чл. 35 с цел определяне характера на възнаграждението от Наредбата по смисъла на § 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в съответствие с чл. 9, ал. 1 и във връзка с чл. 46 и чл. 51 от Закона за нормативните актове.

2. Въвеждане на еднакви базисни ограничаващи условия, приложими към всички допълнителни възнаграждения, определени по реда на Наредбата.

3. Отпадане на ограниченията за изплащане на допълнителни възнаграждения за времето на курсовете, с цел повишаване на мотивацията на военнослужещите и цивилните служители за придобиване на по-висока квалификация.


Дата на откриване: 17.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 август 2023 г. 02:13:17 ч.
ivanmihalev

Коментар

Отмяната на чл. 24, ал. 1, в частта си по т. 2.д, създава предпоставки за нарушение на чл. 217 от ЗОВСРБ.

Такъв е например случаят в хипотезата по чл. 158, ал. 1, от ЗОВСРБ. При прилагане на тази разпоредба, военнослужещият не трябва да получава възнаграждение, но по силата на отпадането на чл. 24, ал. 1, ще трябва да му се изплаща възнаграждение по чл. 23 от Наредбата.

Изменянето на чл. 35, ал. 5, очевидно има смисъл, ако съответното лице е например в отпуск, на обучение или друго подобно. В случаите обаче, в които съответното лице преминава на длъжност извън посочените в ал. 1 - 4 (например от 2-ро число на месеца и да не говорим за дисциплинарно уволнение), изплащането на възнаграждение за цял месец, е най-малкото неуместно.

24 август 2023 г. 17:47:00 ч.
No one

Браво!

Чл. 4 ал. 1 определя условията за изплащане на възнагражденията по Наредбата, което се покрива с чл. 24 ал. 1. Да не подведете правоимащите по чл. 23. 😊

28 август 2023 г. 09:57:28 ч.
norma23

предложение

Принципът за равно заплащане за равен труд задължава да се прецени дали служителите са в сравнимо положение по отношение на стойността на труда въз основа на обективни критерии, като: умение, усилия, отговорности, условия на труд и др.

С премахването на чл.4 ал.1 т.5 и т.8 от Наредба Н-15/27.04.2010г. служителите ще се поставят в неравностойно положение по отношение на труда положен при специфични условия и получаване на допълнителни възнаграждения без основание.

В преобладаващата си част курсовете с откъсване от работа са с продължителност, която не надвишава посочения в Наредбата гратисен период от два месеца. В аналогичната нормативна уредба на други ведомства /МВР/ този период е един месец.

Проблемът с мотивацията на служителите за участие в курсове с откъсване от работа се състои в липсата на нормативно разписано финансово осигуряване на курсистите за времето на курса. Това в най-голяма степен е валидно за тези, които се обучават в населено място различно от това по местоживеенето им.

За да се компенсира неудобството на курсистите от други гарнизони, много по-ефективно по отношение на мотивацията ще бъде поемането на разходите за транспорт, битово настаняване и продоволствие, които в момента са изцяло за тяхна сметка.

За минимизиране на разходите за храна, вместо дневни пари следва да се направи изменение в Наредба Н-5/02.04.2015г., като курсистите се зачислят на храна в обучаващата военна институция.

 

15 септември 2023 г. 08:21:26 ч.
nikolaikolev

Предложение

В Чл. 10 да се добави нова ал. 7 бойно дежурство на ръководителите на полети бойно управление по "Air Poliсing" в системата за ПВО на НАТО - 50 лв.

                                                                Мотиви:

В момента единствените, които не получават възнаграждения за дежурствата си по Air Policing са Ръководителите на полети бойно управление. За разлика от летците и инженерно-техническия състав обаче Ръководотелите на полети бойно управление не обслужват само МиГ-29 или F-16, а обслужват всички QRA(I). Това включва и презграничните операции с Гърция и Румъния включително и всички видове техни QRA(I), освен това ръководят и всички съвместни участия на различни страни членки включващи се към Air Policing на България (Испания, Италия, Канада, САЩ, Нидерландия) което включва огромен брой изтребители като Eurofighter Typhoon, F-16, F-18, F-35 и всички други, които са идвали или ще дойдат. Това изисква огромни усилия и познания в областта на всички ръководени от Ръководителите на полети бойно управление QRA(I)(като технически характеристики, различни видове тактика, всички ръководства при особените случаи в полет на всички видове изтребители) включително и перфектно владеене на английски език, а в замяна те НЕ ПОЛУЧАВАТ никакво възнаграждение за дежурствата си! Което води до демотивация и тенденциозно намаляване на личния състав, който така и не е бил запълнен изцяло през изминалите 10 години и едва ли би се запълнил без да подкрепите така предложените промени. 

Такава допълнителна алинея ще доведе до повишаване на мотивацията на военнослужещите за изпълнение на военната служба, преодоляване на негативните последствия от некомплекта във въоражените сили и изпълнение на поетите ангажименти по отношение на задълженията на Република България, в контекста на въведените от НАТО усилени мерки за бдителност.

15 септември 2023 г. 17:00:54 ч.
Maria_Ivanova

Предложение

чл. 17 (1) към летателен състав да се добави и "ръководител полети"- при досега действащата наредба, ръководителите полети губят допълнителното си заплащане при приемане на обучение във военни академии , това води до силно демотивиране на същите да кандидатстват за обучение и съответно да се развиват в професията и да подобряват знанията си в обласста на военното дело! Към чл. 10 да бъде премахнато изискването дежурството по Air Policing да не е в основните задължения, тъй като има хора, тясно занимаващи се с осигуряването да това дежурство. Тези хора не са посочени в тази наредба ( това са пак ръководители на полети, свързочници, оператори и др.) , те са тесни специалисти и дори на голяма част от тях е включено в длъжностните характеристики изискване за владеене на чужд език на НАТО( това също не се заплаща подобаващо).

Към чл. 23 да се добавят ръководителите на полети, защото те също  имат авиомедицинска годност, която с годините става все по-трудно да се поддържа. Евентуално включване на тези специалисти в този член, би мотивирало хората от специалността да продължат да се разбибат в направлението, а не да сменят длъжността си с такава "на бюро". За момента се отчита сериозен недостиг на инструктурски състав!