Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор и на Постановление № 69 на Министерския съвет от 2023 г. за създаване на Център за спешна медицинска помощ по въздуха

Проектът предвижда изменения в Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, както и на произтичащата от тези изменения промяна в Постановление № 69 на Министерския съвет от 2023 г. за създаване на Център за спешна медицинска помощ по въздуха.

Предлаганите изменения са част от нормативното устройство на дейността по изпълнение на полетите за осигуряване на въздушен транспорт с вертолети за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата.

С Разпореждане № 6 на Министерския съвет от 10 август 2023 г. е прекратена ликвидацията и е продължена дейността на едноличното търговско дружество с държавно участие в капитала с фирма „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД, считано от вписването на протоколното решение на едноличния собственик на капитала за прекратяване на ликвидацията и за продължаване на дейността на дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С Постановление № 109 на Министерския съвет от 2023 г. на дружеството е възложено за срок от 10 години извършването на услуга от общ икономически интерес – полети за осигуряване на въздушен транспорт с вертолети за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата и по реда на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 година за технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 2168/2008 на Европейския парламент и на съвета от авиационен оператор със свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобрение, издадено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. 

Проектът за спешна медицинска помощ по въздух се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост. Целта е да създаде система за предоставяне на модерна и квалифицирана спешна медицинска помощ по въздух в рамките на така наречения „златен час“ с последващ транспорт на пациенти и ранени, при необходимост, от и до всяка географска точка на страната, транспорт на пациенти между медицинските заведения и доставяне на медицинско оборудване, кръв, органи и лекарства. В резултат се очаква, че ще има намаление в броя на смъртните случаи от пътнотранспортни произшествия, трудови злополуки, специфични заболявания, изискващи спешна медицинска помощ в рамките на „златния час“. Освен това се очаква да има по-малко престои в болница и/или отпуск по болест в резултат на навременна спешна медицинска помощ, от една страна, и навременен транспорт на ранените до специализирани болници, от друга. Като се вземат предвид характеристиките на страната като топография, климатични условия, състоянието на републиканската пътна мрежа, непрекъснато нарастващият трафик в областните градове и столицата, ще бъде внедрена системата за оказване на спешна медицинска помощ по въздух, използвайки най-добрата практика на хеликоптерната спешна медицинска служба (HEMS) с последващо транспортиране на пациентите до специализирани лечебни заведения.

Необходимо е отговорността и функциите да бъдат делегирани конкретно на субект, който да носи изключително цялата отговорност за мисиите за спешна медицинска помощ по въздух.  Като се прекратява ликвидацията и се възстановява дейността на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД, и на дружеството се възлага цялата система за спешната медицинска помощ по въздуха, се улеснява моделът на действие, финансиране и издържане на цялата система за спешна помощ по въздуха в Република България.

Това налага и отмяната на възложената дейност на Държавния авиационен оператор, чрез отмяна на съответните текстове от Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, доколкото към момента посочената дейност е възложена на Държавния авиационен оператор.

Държавният авиационен оператор ще продължи да изпълнява полетите със специално предназначение.

Извършен е анализ на проекта за съответствие с правото на Европейския съюз. Проектът не съдържа разпоредби, транспониращи акт на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право и становище от Работна група 9 „Транспортна политика“.

Предложените проекти са в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на гражданското въздухоплаване и в областта на конкурентното право.

Изготвена е и е съгласувана от дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет частична предварителна оценка на въздействието на проекта на акт.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на Постановление на Министерския съвет, докладът, съгласуваната частична предварителна оценка на въздействието на проекта на нормативен акт и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и в Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Резултатите от проведеното обществено обсъждане ще бъдат отразени в справка към доклада на вносителя.

 

 

Лице за контакт:

Бисер Петров

Държавен експерт

Дирекция „Правна“

Министерство на транспорта и съобщенията

Тел.: 02/9409470

E-mail: bpetrov@mtitc.government.bg

 

 


Дата на откриване: 15.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 14.9.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари