Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 година

 

С приемането на наредбата се очаква да се постигне ефективно управление на предвидените интервенции за подпомагане в лозаро-винарския сектор, осигуряване на оптимален механизъм за подпомагане и постигане на заложените стратегически цели за развитие, модернизиране и устойчиво управление на дейността в него.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,

 Министерство на земеделието и храните

 Електронен адрес:

 ktuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 3.8.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 4.9.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 септември 2023 г. 08:28:18 ч.
tzviatkov

Забележка

СЪОТВЕТСТВИЕ НА НАРЕДБАТА С НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛОЗАРСТВОТО И ВИНАРСТВОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2025Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В докладът към НАРЕДБАТА липсват данни за нейното съответствие и с действащата СТРАТЕГИЯТА.

ОСНОВАНИЕ:

В периода на създаване на Стратегическия план е ползван анализ на сектора, като от него не става ясно как интервенциите в плана съответстват на СТРАТЕГИЯТА.

Проектът на новата стратегия за периода 2022-2027г. беше оттеглен от МЗХ и не се прилага, т.е. остава в сила само СТРАТЕГИЯ 2005-2025г.

Докладът не мотивира постигане на целите на СТРАТЕГИЯТА чрез интервенциите по НАРЕДБАТА и не дава информация какви са количествените показатели за постигане на нейните цели по отношение на:

  1. Обновяване на лозовите насаждения за периода 2010-2025 г. чрез изкореняването и засаждане ежегодно по 4 000 ха нови лозови насаждения
  2. Увеличаване на цената чрез „качество за цена“
  3. Развитие на пепиниерството и неговото съхраняване
  4. Утвърждаване на автентичен образ на българското вино на националния и международния пазар
  5. Изпълнение на поетия ангажимент по изграждане на лозарски регистър в съответствие с изискванията на ЕС

 

04 септември 2023 г. 08:32:39 ч.
tzviatkov

Предложения

ОБЩО ЗА НАРЕДБАТА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. В чл. 1 да се създаде нова алинея, в която да се опишат всички регламенти, закони и наредби, които са свързани с НАРЕДБАТА

2. Да се предвиди гратисен срок, в който ИАЛВ да се подготви и започне да предоставя автоматизиран обмен на данни на ИСАК. В този срок ДФЗ и ИАЛВ да обменят неавтоматизиран обмен информация, която е нужда за прилагане на интервенции по НАРЕДБАТА

3. Ползване само на термина „лозово насаждение“ при посочване на обекта на интервенцията

4. Ползване само на термина „поземлен имот“ при посочване на мястото на интервенцията и записване на определение за него, което да кореспондира с Наредба №3/1999

5. Ползване само на термините „календарна година“, „финансова година“ и „винарска година“, като се прецизират определенията за тях

ОСНОВАНИЕ:

1. Липсва на едно място с информация за приложимата нормативна рамка, която е свързана с НАРЕДБАТА, затруднява ползването й поради цитиране на различни места в нея на отделни нормативни актове

2. В доклада към проекта на НАРЕДБАТА липсва информация и констатации, че ИАЛВ имат готовност да предоставят автоматизиран обмен данни на ДФЗ за ИСАК, а това не трябва да води до административна тежест върху кандидатите/бенефициентите за осигуряване чрез тях на тези данни

3. В текстове на НАРЕДБАТА се ползва „лозе“, „винени лозя“, „насаждение“, „лозово насаждение“, а е записано само определение за „лозово насаждение“. Другите термини трябва да отпадна или ако се ползват- да се даде нарочно определение за тях

4. В текстовете на наредбата се ползват термините „имот“, „парцел“, но само връзката през „поземлен имот“ може да реализира връзката с регистъра по Наредба №3/1999г. и описаните в него имоти на ЗС и правните основания за тяхното ползване

5. В текстовете на НАРЕДБАТА се посочва само „година“, като не се уточнява за целите на нейното прилагане дали е календар, финансова или винарска, като всяка от посочени видове години е с различен обхват на прилагане- начало и край, което затруднява кандидатите/бенефициентите да определят сроковете за своите права и задължения за целите на НАРЕДБАТА

 

04 септември 2023 г. 08:33:24 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 3. Чрез поддържания от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) Лозарския регистър се предоставят чрез автоматичен обмен данни на Интегрираната система за администриране и контрол, необходими за прилагането на интервенциите по чл. 1, т. 1, 2, 3 и 4.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се даде определение за „Лозарския регистър“

ОСНОВАНИЕ:

Липсва определение за термина, с което да се идентифицира правната рамка на този регистър, защото в момента ИАЛВ водят „регистър“, който не отговаря на изискванията на РЕГЛАМЕНТИ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/273 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 2017 година и няма да може да се ползва за целите на интервенциите по НАРЕДБАТА. Ако се има в предвид друг регистър на ИАЛВ- трябва да се посочи приложимата правна рамка, която определя обхвата на неговото съдържание, което от своя страна е правото на ДФЗ да изисква електронен обмен на данни от него към ИСАК

 

04 септември 2023 г. 08:35:39 ч.
tzviatkov

Предложения

ОБЩО ЗА ЧЛЕН 4

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстовете на чл. 4, неговите алинеи и точки да се приведат спрямо данните, които могат да се предоставят по реда на РЕГЛАМЕНТИ ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/273 НА КОМИСИЯТА от 11 декември 2017 година и наличните такива по реда на НАРЕДБА № 105 ОТ 22 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ

ОСНОВАНИЕ:

Предложеното съдържание на члена не съответства на структурата на данните на Лозарския регистър по посочения регламент, както и дублира данни от налични в ИСАК свързани регистри. Създава кръстосано предаване на информация, което ще доведе до потенциални грешки спрямо периодите на нейното актуализиране в ИСАК.

Изискват се данни за период, които не са приложими за интервенции по наредбата.

Не са уточнени мерките единици, спрямо които ще се предават данните.

Ползват се обръщения към процедури на ИАЛВ, като не е ясно какво точно се очаква да се получи като данни.

Ползва се термина „като свързани предприятия“, а такъв не е наличен в текстовете на интервенциите в Стратегическия план и др.

 

04 септември 2023 г. 08:37:31 ч.
tzviatkov

Предложение

Чл. 5. (1) Прием по интервенцията по чл. 1, т. 1 се провежда всяка година в периода 15 октомври – 15 ноември.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстът на алинеята да се съгласува с условията по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФСУ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г. относно приемане на индикативна годишна програма и предложения период да бъде 01 март – 01 май

ОСНОВАНИЕ:

По чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФСУ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г. Мониторинговият комитет съгласува индикативната годишна програма за прилагане на интервенции от Стратегическия план, като с текстове от настоящата НАРЕДБА може само да се предлагат такива срокове.

В докладът към проекта на НАРЕДБАТА липсват мотиви за изборът на посочения период на прием и липсва информацията за неговото съгласуване с Мониторинговия комитет.

Декларация за реколтата от грозде в съответствие с член 33 на Регламент (ЕС) 2018/273 за  реколта е със срок за подаване в ИАЛВ до 15 януари, а данните от тази декларация се ползват за интервенциите по НАРЕДБАТА, като предложеният период на прием е преди да е изтекъл този срок.

Не е отчетен периода за подаване на декларацията по чл. 92 от ЗКПО, който започва на 01 март и приключва на 30 юни всяка календарна година, а в обхвата на посочения член попадат и част от гроздопроизводителите. В този срок се предава и годишния отчет за дейността на фирмата, т.е неговото изготвяне се очаква да е най- рано на 01 март.

 

04 септември 2023 г. 08:38:15 ч.
tzviatkov

Предложение

Чл. 5. (2) Прием по интервенциите по чл. 1, т. 2 и 7 се провежда всяка година в периода 15 януари – 15 февруари.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстът на алинеята да се съгласува с условията по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФСУ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г. относно приемане на индикативна годишна програма и предложения период да бъде 01 март – 1 май

ОСНОВАНИЕ:

По чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФСУ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г. Мониторинговият комитет съгласува индикативната годишна програма за прилагане на интервенции от Стратегическия план, като с текстове от настоящата НАРЕДБА може само да се предлагат такива срокове.

В докладът към проекта на НАРЕДБАТА липсват мотиви за изборът на посочения период на прием и липсва информацията за неговото съгласуване с Мониторинговия комитет.

Не е отчетен периода за подаване на декларацията по чл. 92 от ЗКПО, който започва на 01 март и приключва на 30 юни всяка календарна година, а в обхвата на посочения член попадат всички винопроизводители. В този срок се предава и годишния отчет за дейността на фирмата, т.е неговото изготвяне се очаква да е най- рано на 01 март.

 

04 септември 2023 г. 08:40:24 ч.
tzviatkov

Предложение

Чл. 5. (6) Бюджетът за всеки прием по интервенциите се определя със заповед на министъра на земеделието и храните 30 дни преди съответния прием по ал. 1, 2, 4 и 5. В случай на остатък от бюджета по интервенциите по чл. 1, т. 1, 2, 5, 6 и 7 може:

1. със заповед на министъра на земеделието и храните да бъде обявен втори прием по интервенцията само за авансови плащания или

2. свободните средства да се прехвърлят към друга интервенция в рамките на съответната финансова година с изменение на съответната заповед на министъра на земеделието и храните.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Всяка от заповедите по ал. 6 да се подлага на обществено обсъждане и да се съгласува с Мониторинговия комитет на СтПл

2. точка 2 да отпадне

ОСНОВАНИЕ:

1. Предоставяне на възможност на заинтересуваните страни да направят предложения и възражения по предложения бюджет във всяка от заповедите и след това да се одобри промяната от Мониторинговия комитет за календарната година

2. Промяна в бюджетите на интервенциите може да се извършва само с промяна на Стратегическия план и след одобрението му от Мониторинговия комитет. Изп.директор на ДФЗ не разполага с правомощия да прави преразпределение на средства между интвервенциите.

 

04 септември 2023 г. 08:40:50 ч.
tzviatkov

Предложение

Чл. 5. (7) Решенията за бюджетите за всеки прием, за втори прием по ал. 6, т. 1 и прехвърлянето на бюджет по ал. 6 , т. 2 се взимат от постоянна работна група за решаване на текущи въпроси при прилагането на интервенциите в лозаро-винарския сектор, създадена със заповед на министъра на земеделието и храните, в сътрудничество с неправителствените организации в сектора.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Алинеята да отпадне

ОСНОВАНИЕ:

Стратегическия план разполага с Мониторингов комитет, който да взема решения за неговото прилагане, включително промените в него. Посочената в алинеята „комисия“ не разполага с подобни правомощия.

 

04 септември 2023 г. 08:41:23 ч.
tzviatkov

Предложение

ОБЩО ЗА ЧЛЕН 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстовете на алинеите на члена да се приведат в съответствие с Глава десета „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2027 Г. (НОВА - ДВ, БР. 62 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 21.07.2023 Г.) от НАРЕДБА № 105 ОТ 22 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ

ОСНОВАНИЕ:

Описаните в алинеите действия и събития не съответства на процедурата по глава десета от Наредба №105 и са предпоставка за объркване на кандидатите.

Предложените текстове са с формален и „разказен“ характер, което не носи конкретика и изпълнението на задълженията по наредбата, както и ясното за нейното прилагане.

 

04 септември 2023 г. 08:41:54 ч.
tzviatkov

Предложение

ОБЩО ЗА ЧЛЕН 7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се уеднаквят термините от члена и Приложение № 1

ОСНОВАНИЕ:

По ал. 1 дейността е „Конверсия на сортовия състав на насажденията“ с следните операции: а) изкореняване; б) засаждане; в) изграждане на подпорна конструкция. По Приложение № 1 е посочена пределна цена за дейност „Изкореняване“, което е операцията по чл. 7, ал. 1, т. 1, буква „а“.

Подобно е и за останалите дейности по ал. 1 от члена, което обърква кандидатите при прилагането на НАРЕДБАТА

 

04 септември 2023 г. 08:43:24 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 7. (1) ж) закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. За „други машини за наблюдение, които не са транспортни средства“ да се даде определение за целите на НАРЕДБАТА

2. За „други машини за обработка, които не са транспортни средства“ да се даде определение за целите на НАРЕДБАТА

ОСНОВАНИЕ:

1. Липсва определение за „други машини за наблюдение, които не са транспортни средства“ с цел да се определят условията на които трябва да отговарят за да се приемат за такива, включително и в Приложение № 1, част „Пределни цени за дейност „Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства““ липсва информацията за такова квалифициране

2. Липсва определение за „други машини за обработка, които не са транспортни средства“ с цел да се определят условията на които трябва да отговарят за да се приемат за такива, включително и в Приложение № 1, част „Пределни цени за дейност „Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства““ липсва информацията за такова квалифициране

 

 

 

Чл. 7. (2) За дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 одобрените кандидати получават парично обезщетение за загуба на доход, което компенсира загубата на доходи в периода до встъпване в плододаване на новосъздадените лозови насаждения за определен период от време, който не надвишава две последователни години.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се уточни вида на „последователни години“ и спрямо коя година се отчита „ненадвишава“

ОСНОВАНИЕ:

Не е ясно годината каква е- календарна, винарска или финансова, което води до объркване при прилагане на нормата.

Не е ясно спрямо коя „година“ се отчита обстоятелството за не надвишаване

 

04 септември 2023 г. 08:44:32 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 7. (3) Максималният срок за изпълнение на дейностите по ал. 1 е до края на втората година, следваща годината в която е сключен договорът за предоставяне на финансова помощ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се уточни вида на годината в „до края на втората година“ и в „следваща годината“

ОСНОВАНИЕ:

Не е ясно годината каква е- календарна, винарска или финансова, което води до объркване при прилагане на нормата, защото посочените години са с различен начален и краен период в календарната година.

 

 

 

Чл. 7. (5) Дейността по ал. 1, т. 3, буква „б“ се изпълнява върху парцели, от които минимум 75 на сто са с наклон над 10 %.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се поясни „минимум 75 на сто“ за площ на парцел или за площта на всичките парцели или за броя на парцелите се прилага

ОСНОВАНИЕ:

Не е ясна основата върху която се определя „минимум 75 на сто“

 

04 септември 2023 г. 08:45:39 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 7. (6) Изпълнението на дейността по ал. 1, т. 3, буква „в“ следва да допринася за оптимизиране на използването на водните ресурси в лозарските стопанства, чрез контролирано подаване и ниска консумация на вода, както и чрез извършването на редовен мониторинг на потреблението на вода.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се поясни при какви параметри и условия е налице „оптимизиране на използването на водните ресурси“.

2. Да се поясни спрямо цялото лозарско стопанство(всички лозарски стопанства на кандидата в България) или само за лозарското стопанство, в което са имотите по проекта, или само за включените в проекта имоти се доказва „оптимизиране“.

3. Да се поясни при какви условия е налице „контролирано подаване“.

4. Да се поясни спрямо какви данни се постига и доказва „ниска консумация на вода“.

5. Да се поясни при каква периодичност (дни, седмици или месеци) се постига „редовен мониторинг“ и с какви отчетни данни се доказва неговото извършване в приложимия период.

ОСНОВАНИЕ:

1. Липсват приложими условия и параметри за доказване, че е налице „оптимизиране на използването на водните ресурси“

2. Липсват яснота за обхвата на лозарското стопанство, спрямо което се доказват приложими условия и параметри

3. Липсват приложими условия и параметри за доказване, че е налице „контролирано подаване“

4. Липсва информация за данните, с които се доказва ниската консумация и спрямо каква база се отчита тя.

5. Липсва информация за времевите интервали, които доказват наличие на „редовен мониторинг“

 

04 септември 2023 г. 08:47:03 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 7. (7) Дейността по ал. 1, т. 3, буква „ж“ е допустима за изпълнение само при проекти на групи или организации на производители на винено грозде.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се поясни дали точката е приложима само за признати групи или организации на производители на винено грозде.

2. Да се включат и индивидуални гроздопроизводители, като допустими кандидати.

ОСНОВАНИЕ:

1. Не е ясно дали групи или организации на производители на винено грозде, които са период на признаване са допустими по точката или само признати такива, защото по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (обн., ДВ, бр. 34 от 2015 г.) са възможни и двата варианта.

2. При проверка на сайта на МЗХ, раздел „Организации на производители“ (https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2022/09/01/2022_08_31_priznati_ot_ministra_na_zemedelieto_grupi_i_organizatsii_na_proizvoditeli.docx ) няма открити признати групи или организации на винено грозде. При липса на такива алинеята не е приложима и следва да се разшири и с индивидуалните гроздопроизводители. При конфликт със Стратегическия план- да се предложи изменение на плана в тази си част.

 

04 септември 2023 г. 08:48:07 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 8. (1). 6. изграждане на пътища в лозовото насаждение или които водят до него;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се даде определение на „път в лозовото насаждение“ и на „път, който води до лозовото насаждение“

ОСНОВАНИЕ:

Липсата на двете определения не гарантира правилното прилагане на контрола върху допустимите разходи по интервенцията, защото липсват параметри и характеристики, които да определят дадена площ като път.

 

 

 

Чл. 8. (1). 8. смяна на формировката, когато разликата във височината между старата и новата формировка е по-малка от 0,5 метра;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се поясни спрямо коя част на лозата се определя разликата във височина.

2. Да се посочи връзка към източник с информация, която описва характеристиките и минималните признаци за определяне на вида на формировката, които ще се прилагат при определяне на допустимостта на дейността по точката

ОСНОВАНИЕ:

1. Не е ясно спрямо коя част на лозата ще се измерва разликата във височината- главина, кордон или др.

2. Липсва информация за характеристиките и минималните признаци на формировка, които ще се приемат за доказване на допустимостта на дейността по нейната смяна

 

04 септември 2023 г. 08:49:39 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 8. (1). 9. смяна на формировката на лозя, по-млади от 4 години, считано от годината, следваща годината на засаждане, и/или на лозя без напълно формирани кордони, рамена и плодни звена;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се уточни вида на годината в „считано от годината“ и в „следваща годината на засаждане“

2. Да се поясни липсата на „напълно формирани кордони, рамена и плодни звена“ за цялото лозово насаждение ли трябва да е налице, т. е 100% за лозите в него или над определен процент на лозите.

3. Да се посочи връзка към източник с информация, която описва характеристиките и минималните признаци за определяне на вида на формировката, които ще се прилагат при определяне на допустимостта на дейността по точката

ОСНОВАНИЕ:

1. Не е ясно годината каква е- календарна, винарска или финансова, което води до объркване при прилагане на нормата, защото посочените години са с различен начален и краен период в календарната година. Допълнително не е ясно спрямо началото или края на определената година се отчита срока

2. Не е ясно дали ограничението се прилага за цялото лозово насаждение, при дори само една лоза, за която липсва „напълно формирани кордони, рамена и плодни звена“ или при констатиране на определен, минимален процент от броя на лозите спрямо схемата на засаждане. Допълнително не е ясно как ще се приложи точката за формировки, при които ежегодно се отстраняват или липсват кордони или рамена.

3. Липсва информация за характеристиките и минималните признаци на формировка, които ще се приемат за доказване на допустимостта на дейността по нейната смяна

 

04 септември 2023 г. 08:51:56 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 8. (1). 11. свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, за които е получена помощ, финансирана от ЕС за същите площи през последните 5 финансови години, преди подаване на заявлението за предоставен на финансова помощ;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се поясни какво се разбира под „за които е получена помощ, финансирана от ЕС за същите площи“ и при нужда да се коригира обхвата на ограничението за дейностите по точката спрямо само и единствено за същата дейности за подобряване на техниките за управление, но не и спрямо всички останали от дейност „Подобряване на техниките за управление на лозята“

ОСНОВАНИЕ:

Текстът позволява тълкуване и за пълна недопустимост за дейности по чл. 7, ал. 1, т. 3, ако върху имота е извършена и подпомогната само на една от тях, но с новия проект се кандидатства за различна от нея. Например: реализиран проект за „изграждане на подпорна конструкция на новосъздадени насаждения“, а предмет на новия проект е „изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“.

 

 

 

Чл. 8. (1). 12. свързани с презасаждане на насажденията със и без промяна на местонахождението, по отношение на лозя, създадени по програми на ЕС не по-рано от 10 финансови години, следващи годината на засаждането им;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се поясни коя е дейността „презасаждане на насажденията със и без промяна на местонахождението“ спрямо дейностите по чл. 7, ал. 1 и при нужда да се приведе текста спрямо описаните в члена дейности

2. Да се уточни вида на годината в „следващи годината на засаждането им“

ОСНОВАНИЕ:

1. В чл. 7, ал. 1 има дейности „Конверсия на сортовия състав на насажденията“ и „Промяна на местонахождението на лозята“, но няма дейност „презасаждане на насажденията със и без промяна на местонахождението“

2. Не е ясно годината каква е- календарна, винарска или финансова, което води до объркване при прилагане на нормата, защото посочените години са с различен начален и краен период в календарната година.

 

04 септември 2023 г. 08:53:07 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 8. (1). 14. които не са съобразени с изискванията на чл. 7, ал. 4 и които се изпълняват върху площи, неотговарящи на изискванията на чл. 7, ал. 5.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се заменят „площи“ с „имоти“

ОСНОВАНИЕ:

Има различие между термините в точката и тези по ал. 4 и 5 от чл. 7, като правилното трябва да бъде „имотите“

 

 

Чл. 8. (2). 1. разходи по закупуване на оборудване и съоръжения втора употреба;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се включи и „машини и прикачен инвентар“

ОСНОВАНИЕ:

„Машини и прикачен инвентар“ са допустими разходи по интервенцията, но не са „оборудване и съоръжения“

 

 

 

Чл. 8. (2). 4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховки;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да отпадне „застраховки“

ОСНОВАНИЕ:

Разходът за застраховка не може да се определи като икономически обоснован, ефективен и ефикасен спрямо бенефициента, защото е двоен спрямо него по отношение на задължението за възстановяването на актива при неговото погиване или унищожава и при непризнаване на застрахователното събитие от страна на застраховател. Реализира се двойно задължение за плащане за актив и неговото възстановяване, докато при липса на застраховка се дължи само възстановяване на актива, но без да се плащане годишни разходи в значим годишен процент от неговата стойност.

 

04 септември 2023 г. 08:56:22 ч.
tzviatkov

Предложение

Чл. 8. (2). 13. парцели с винени лозя, за които не са подавани годишни декларации за реколта през последните 3 години преди подаване на заявлението за предоставяне на финансова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Годините в точката да се променят от три на една година.

ОСНОВАНИЕ:

В докладът липсват мотиви за този дълъг срок за подавани годишни декларации за реколта. Допълнително, декларациите са „Декларация за реколтата от грозде в съответствие с член 33 на Регламент (ЕС) 2018/273“.

Докладът към проекта на НАРЕДБАТА и текстът на точката не отчита, че кандидатът не може да управлява и контролира подаване на годишните декларации извън своя период на владеене и ползване на лозовите насаждения, при условие, че това задължение по ЗВСН не е спазено и контролирано от държавните органи, спрямо предходни такива ползватели или собственици.

При проверка на ограниченията по интервенцията, които са посочени за нея в Стратегическия план, липсва записано ограничение да са подавани годишни декларации за реколта през последните 3 години преди подаване на заявлението за предоставяне на финансова помощ.

Наложеното ограничение не е в съответствие с секторната цел на интервенцията, а именно „подобряване на икономическата устойчивост и конкурентоспособността на винопроизводителите в Съюза, включително и чрез смекчаване на изменението на климата и за адаптиране към него, както и за подобряване на устойчивостта на производствените системи и за намаляване на въздействието върху околната среда на лозаро-винарския сектор на Съюза“, като се ограничават гроздопроизводителите да не преструктурират лозови насаждения, което е с пряко негативно отражение върху нея.

 

04 септември 2023 г. 08:58:38 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 9. (1) За финансова помощ за дейностите по чл. 7, ал. 1 могат да кандидатстват земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., които са физически или юридически лица, вкл. признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на винено грозде, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки. Кандидатите следва да:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Текстът да се прецизира и условието „вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки“ да не се прилага за „признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на винено грозде“

2. Да се добави нова „не са създали изкуствено условия за получаване на предимство при получаване на помощта в противоречие на целите на Стратегическия план и чл. 62 от Регламент (ЕС) 2021/2116;“

3. Да се добави нова „не са получили друго финансиране за същата дейност/актив със средства от бюджета на Европейския съюз съгласно чл. 36 от Регламент (ЕС) 2021/2116 или схема за държавна помощ“

4. Да се добави нова алинея „Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта, за които с акт на компетентен орган е установено, че са предоставили документ с невярно съдържание при предоставяне на информация на ДФ „Земеделие“ във връзка с кандидатстването и получаването на финансова помощ.“

5. Да се добави нова алинея „Не са допустими за подпомагане кандидати, които са в затруднено положение по смисъла на съобщението на Комисията, озаглавено „Насоки за държавна помощ за оздравяване и преструктуриране на нефинансови предприятия в затруднено положение към датата на кандидатстване за помощта.“

ОСНОВАНИЕ:

1. Текстът „вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки“ не следва да се прилага, като условие, за признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на винено грозде. Тези групи и организации не могат да извършват „пряка производствена дейност", т.е производство на първични земеделски продукти, каквото е ограничението по НАРЕДБА № 12 ОТ 5 МАЙ 2015.

Допълнително, предложеният текст не съответства на текста от Стратегическия план, RESTRVINEY(58(1)(a)) - - преструктуриране и преобразуване на лозовите масиви, където е записано „Допустими бенефициери са гроздопроизводители (физически или юридически лица) или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства в добро агротехническо състояние.“, .т.е изисква се и „лозарски стопанства в добро агротехническо състояние“. Заобикаляне на ограничението е предпоставка за подпомагане на гроздопроизводители, които стопанисват и лозарски стопанства в „не добро агротехническо състояние“.

2. Условието липсва в алинеята, но е изискуемо по Регламент (ЕС) 2021/2116

3. Условието липсва в алинеята, но е изискуемо по Регламент (ЕС) 2021/2116

4. Условието липсва в алинеята, но е приложимо за защита на финансовите интереси на ЕС

5. Условието липсва в алинеята, но е изискуемо по Регламент (ЕС) 2021/2115

 

04 септември 2023 г. 08:59:16 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 10. (1) Максималният размер на финансовата помощ по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е до 75 на сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. За се добави текст „За лозови насаждения, където наклонът е по-голям от 40% максималният размер на финансовата помощ по интервенцията е до 80 % от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност“.

2. В текста „разходите“ да се замени с „одобрени разходи“

ОСНОВАНИЕ:

1. Условието е приложимо по силата на параграф 2 от точка 1 от чл. 59 от „Финансова помощ от Съюза за лозаро-винарския сектор“ от Регламент (ЕС) 2021/2115. В България има лозови насаждения с наклон над 40% области Благоевград, Ловеч, Велико Търново, Стара Загора и Смолян.

2. Предложеният термин не конкретизира вида на разходите, а трябва да се отнася само за одобрените разходи по интервенцията

 

04 септември 2023 г. 09:00:15 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 10. (2) Възстановяването на разходите се извършва на база пределни цени по приложение № 1 и технологична карта към заявлението за предоставяне на финансова помощ, сравнени с офертите по чл. 11, ал. 2, т. 6.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Текста да се прецизира по отношение на „Възстановяването на разходите“ и при нужда да се коригира

2. След „пределни цени“ да се добави „по дейности“

3. Да отпадне „и технологична карта към заявлението за предоставяне на финансова помощ“

4. Точка 6 да се промени на точка 5

ОСНОВАНИЕ:

1. По интервенцията не се възстановяват разходи, а се предоставя финансова помощ

2. Не е ясно точно към коя част на приложение № 1 адресира текста на алинеята.

3. Създава се административна тежест върху кандидатите с изискване за създаване на нарочен документ, който съдържа информацията от офертите и по този начин я дублира. Допълнително в НАРЕДБАТА не дадено определение за технологична карта, което да уточнява нейното минимално съдържание.

4. Текстът по точка 5 по чл. 11, ал. 2 е свързан с офертите, а не по точка 6

 

04 септември 2023 г. 09:00:54 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 10. (3) Максималният размер на заявените разходи по проект или проекти, с изключение на обезщетението за загуба на доход, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 1 500 000 лв. Максималният размер на всички заявени разходи по проекти, с изключение на обезщетението за загуба на доход, подадени от един кандидат за целия период на прилагане на интервенциите, е 4 500 000 лв.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. В целия текста на алинеята „Максималният размер на заявените разходи по проект или проекти“ да се промени на „Максималният размер на одобрените разходи по проект“

2. 4 500 000лв. да се промени на 3 000 000лв.

ОСНОВАНИЕ:

1. Ограничението трябва да се спазва спрямо одобрени, а не спрямо заявени разходи, защото финансовата помощ се изплаща спрямо одобрените и спрямо тях се извършва контрол за изпълнението им.

Допълнително в период на прием на всеки кандидат да се разрешава подаване само на едно проектно предложение, защото не са ясни мотивите за подаване на повече от едно такова, което може да се тълкува и като изкуствено създадени условия в НАРЕДБАТА от страна на МЗХ срещу финансовите интереси на ЕС

2. В текста от Стратегическия план, RESTRVINEY(58(1)(a)) - - преструктуриране и преобразуване на лозовите масиви няма посочен размер с такъв размер. В доклада към НАРЕДБАТА липсват мотиви защо се предлага този размер и как той ще отговори на целите и индикаторите на интервенцията. Поради тези причини предлагам да се намали до 3 000 000лв.

Допълнително, с максимален размер от 4 500 000лв продължава практиката от НАРЕДБА № 6/26.10.2018г. финансовата помощ да се „усвоява“ с проекти на средни и големи гроздопроизводители, а не от микро и малки такива, което е лесен начин за МЗХ да разпредели сумите по интервенцията, но не и с цел подпомагане на последните.

 

04 септември 2023 г. 09:01:45 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 10. (5) Когато се установи, че кандидат и ползвател на помощта не е независимо предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), му се предоставя подпомагане, което общо не надвишава максималните размери, определени в ал. 2 и 3.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се въведе термин „група“ по точката и с нейното определение да се определи обхвата на партньорите и свързаните предприятия по ЗМСП, както и методиката за изчисляване на общия размер на допустимите разходи на ниво на групата

2. „ал. 2 и 3“ да се промени на „в ал. 3 и 4“

ОСНОВАНИЕ:

1. Предложеният текст се нуждае от допълнително описание на методиката, по която ще се изчислява общия размер на допустимите разходи на ниво на такава група от предприятия, преди да се приложи ограничението спрямо праговите по ал. 3 и 4.

2. Ал. 3 и 4 са свързани с максималните размери

 

04 септември 2023 г. 09:03:25 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 10. (6) Паричното обезщетение за загуба на доход по чл. 7, ал. 2 не се взима предвид при изчисляване на максималния размер по проект или проекти съгласно чл. 3 и 4. Паричното обезщетение за загуба на доход се изчислява въз основа на средния годишен добив от хектар за последните две години преди изкореняване на лозовото насаждение. Средният годишен добив, за който се изплаща обезщетение, е до 6500 кг/ха.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да отпадне „Паричното обезщетение за загуба на доход по чл. 7, ал. 2 не се взима предвид при изчисляване на максималния размер по проект или проекти съгласно чл. 3 и 4.“

2. „за последните две години“ да се замени с „за последните две винарски години преди винарската година, в която е издадено разрешение за презасаждане на базата на изкореното лозово насаждение по проекта“

ОСНОВАНИЕ:

1. Текстът на точката не изяснява в кой максимален размер „не се взема в преди“ или не се натрупва, като от текстовете на НАРЕДБАТА ясно е записано, че то е „парично обезщетение“, а финансовото подпомагане е „финансова помощ“

2. Текстът на точката не съответства на Стратегическия план, RESTRVINEY(58(1)(a)) - - преструктуриране и преобразуване на лозовите масиви, където се сочи към винарски години. Допълнително, текстът на точката не уточнява момента, който се приема за изкореняване, защото момента на физическото изкореняване от кандидата е различен от приемането му от ИАЛВ и издаване на тази база на разрешение за презасаждане. Посочване само на „година“ в текста, като не се уточнява за целите на нейното прилагане дали е календар или финансова или „винарска“, като всяка от посочени видове години е с различен обхват на прилагане- начало и край, което затруднява кандидатите/бенефициентите да определят сроковете за своите права и задължения за целите на НАРЕДБАТА

 

04 септември 2023 г. 09:06:13 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 10. (7) Финансовата помощ за парично обезщетение за загуба на доход се предоставя на кандидатите, които изрично са посочили това в заявлението за предоставяне на финансова помощ и се изчислява съгласно приложение № 2. Цената на килограм грозде се определя със заповед на министъра на земеделието и храните за съответната финансова година, в която е подадено заявлението за парично обезщетение.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да отпадне „Финансовата помощ за“

2. Текстът „които изрично са посочили това“ да се замени с „които са заявили това“

ОСНОВАНИЕ:

1. Не е налице „финансова помощ“, а е налице обезщетение

2. В заявлението се „заявява“, а не „изрично са посочили“, защото всичко в него е изрично посочено под формата на заявление

 

 

 

Чл. 10. (9) Финансова помощ се предоставя за разходи, извършени в съответствие с посочените от кандидата операции в технологичната карта към заявлението за предоставяне на финансова помощ, където същата е изискуема за попълване, за които разходи към искането за окончателно плащане са приложени разходооправдателни документи, доказващи фактически извършените разходи по операции и приемно-предавателни протоколи съгласно чл. 18, ал. 4, т. 2.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстът да се промени на „Финансова помощ се предоставя за допустими разходи за дейности, заявени от кандидата в заявлението за предоставяне на финансова помощ, за които разходи към искането за окончателно плащане са приложени разходооправдателни документи, доказващи фактически извършените разходи по дейности, включително и чрез приемно-предавателен протокол“

ОСНОВАНИЕ:

Текстът в точката трябва да се промени и да сочи към допустими за целите на интервенцията разходи, като техният размер не трябва да надвишава пределните цени за дейност, а не за операцията, защото в Приложение № 1 са определени такива цени само за операцията, а кандидатът няма и не разполага с информация за такива пределни цени по отделните операции за дейностите.

Разходите не са просто разходи, а са допустими такива по интервенцията.

 

04 септември 2023 г. 09:08:03 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 10. (10) Разходи за операции, които не са включени в приложение № 1, не се възстановяват.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да отпадне

ОСНОВАНИЕ:

В Приложение №1 няма посочен размер на разход по операцията за да се цитира в алинеята такова условие за недопустимост. В приложението има само наименование на „Допустими за подпомагане операции“.

 

 

 

Чл. 10. (11) Финансовата помощ за операциите от технологичната карта се изчислява на база най-ниската предложена цена от предоставените оферти по чл. 11, ал. 2, т. 6, но не повече от пределната цена за съответната операция, определена със заповед на министъра на земеделието и храните съгласно чл. 18, ал. 8. Пределната цена за всяка машина/машинен агрегат по дейност „Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства“ е съгласно приложение № 1.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Финансовата помощ за дейността да се изчислява спрямо най- ниската предложена цена от предоставените оферти, но не повече от пределната цена за същата дейност по Приложение №1

ОСНОВАНИЕ:

В Приложение № 1 има посочена само пределна цена за дейности, с която е запознат кандидата и следва само спрямо нея да се прилагат ограниченията на допустимия размер на разхода по интервенцията.

Цитирането на всякаква друга цена/стойност, която не е записана в приложението не може да бъде основание за съпоставка, защото не е била известна на кандидата и поради това той е бил лишен от възможност да прецени дали за него е финансово изгодно да участва за подпомагане по интервенцията или са реализира инвестицията само със собствени средства и при пълна липса на административна тежест и бюрократични пречки от страна на МЗХ и ДФЗ.

 

04 септември 2023 г. 09:30:59 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 11. (1) За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава електронно, заявление съгласно чл. 6. Когато кандидатът възнамерява да заяви авансово плащане, той следва да посочи в заявлението за предоставяне на финансова помощ точния размер на сумата за авансовото плащане.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Образецът на заявлението или документ с описание на съдържанието на заявлението да се приложи към НАРЕДБАТА и да се подложи на обществено обсъждане с цел намаляване на административната тежест върху кандидатите

ОСНОВАНИЕ:

Към проекта на НАРЕДБАТА липсва образец на заявлението или документ с описание на неговото съдържание, което не позволява да се проведе обществено обсъждане относно неговата целесъобразност за прилагане на интервенциите, с което не може да се отчете факта дали няма да доведе до допълнителна административна тежест върху кандидате от страна на МЗХ/ДФЗ

 

 

 

Чл. 11. (2) Към заявлението по ал. 1 в СЕУ кандидатът прикача сканирани следните документи:

1. декларация по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП по образец, утвърден от министъра на икономиката;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се уточни дали към декларацията се прилага и справка само при наличие на партньорство или свързаност, или независимо от това

ОСНОВАНИЕ:

Практиката на ДФЗ при прилагането на Наредба №6 беше тази справка да се изисква, което спрямо инструкцията за попълване на декларацията не е приложимо

 

 

Чл. 11. (2) Към заявлението по ал. 1 в СЕУ кандидатът прикача сканирани следните документи:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се даде възможност да се прикачат и електронни документи, които са подписани с КЕП

ОСНОВАНИЕ:

Да не се ограничава кандидата да изисква и прилага само хартиени документи за целите на алинеята, а да има възможност да прикачва и файлове (doc,xls и др.), който са подписани с КЕП на оферент или институция, като по този начин ще се намалява ползваната хартия по интервенцията

 

04 септември 2023 г. 09:31:16 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 11. (2) Към заявлението по ал. 1 в СЕУ кандидатът прикача сканирани следните документи:

5. за всяка операция, посочена в технологичната карта, най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в левове или евро с посочен ДДС.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Текстът „за всяка операция“ да се промени на „за всяка дейност“

2. Текстът „най-малко три“ да се промени на „една “

3. Да отпадне текста „, посочена в технологичната карта“

4. Да отпадне текста „в оригинал“

5. Да се даде възможност офертата да се прикачва и като електронен документ с КЕП на оферента

6. Да се добави нарочен текст с описание на минималния обхват на спецификацията за прикачната техника

7. В текста да се включи равностойна възможност за доказване на пазарна цена и чрез проучване в интернет или чрез каталози на цените за дейностите по проекта.

ОСНОВАНИЕ:

1. Пределната цена за подпомагането по интервенцията е по дейности, както е записано в Приложение № 1, а не по операция, поради което и офертите трябва да са за дейност

2. Изисканата оферта е достатъчно да бъде само една, при условие, че в Приложение № 1 са определени пределни цени за дейностите по интервенцията. При липса на пределни цени е препоръчително да се прилагат три оферти за да се доказват пазарни условия.

3. Посоченият документ не е приложим за целите на члена. Ползва се от МЗХ и свързаните с него структури при калкулиране на всички разходи за производство на единица продукция, като няма одобрен единен образец на такъв документ. От друга страна по интервенцията се извършват дейности, които е приложимо да се систематизират в спецификация или КСС. Документът не носи допълнително съдържание спрямо и единствено получените оферти.

4. Документа се прикача като електронно копие на оригинал, а не като оригинал

5. Липсва възможност за предаване на електронен документ на офертата, който е подписан с КЕП, с което се налага допълнителна административна тежест върху кандидата да изисква ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ХАРТИЕНА ОФЕРТА, която да сканира и прикачи в СЕУ, като с това се увеличава обема на ползваната хартия за подготовка на документите по интервенцията и негативното въздействие върху климата

6. Липсва информацията за изискванията към прикачната техника, която трябва да бъде включена в офертата, което може да доведе до субективна оценка от ДФЗ дали отговаря на условията по точката. В Приложение № 1 точно и ясно са описани активите и следва само това наименование да е достатъчно за целите на офертата

 

04 септември 2023 г. 09:41:22 ч.
tzviatkov

Предложение

Чл. 11, ал. 2, точка 7, а) решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за водите;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се даде възможност да се предава и заявление с вх.№ на РИОСВ за издаване на документа по точката към момента на кандидатстване

ОСНОВАНИЕ:

РИОСВ имат изключително бавни процедури за издаване на изисканите документи, поради зависимост от съответната басейнова дирекция, което може да не позволи на кандидата да участва по интервенцията поради бездействие на държавна институция

 

04 септември 2023 г. 09:42:36 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 14. (8) Когато две или повече заявления са с еднакъв брой точки и за тях определеният бюджет е недостатъчен, същият се разпределя между тези заявления пропорционално на одобреното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички одобрени дейности, заявени за подпомагане.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се приложи ред на подпомагане спрямо пореден номер на входиране на заявлението или да се разшири методиката по Приложение №3, като се преподредят проектите с еднакви точки спрямо критерии №№ 1, 2, 4, 8, 7

ОСНОВАНИЕ:

Предложеният ред за пропорционално подпомагане не е приложим към кандидатите, защото нарушава тяхната оценката за инвестицията по интервенцията спрямо възможностите за осигуряване на собственото участие в нея. Това може да ги постави в невъзможност да изпълнят проект, за който пропорционално е намалена помощта.

Предложението за допълнително ранкиране на проектите с еднакви точки ще отстрани това неравноправие в оценката за подпомагане и ще даде реална възможност за подпомагане на кандидатите при максимално добрите условия за това.

Допълнително, предложения текст противоречи на чл. 14, ал. 11, точка 2, където се разглежда недостатъчен бюджет за финансиране на подадено заявление в цялост

 

04 септември 2023 г. 09:44:58 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 14. (9) Резултатите от класирането се публикуват на интернет страницата на ДФЗ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се посочи връзка към мястото на сайта на ДФЗ или да се опише къде ще се реализира това

ОСНОВАНИЕ:

При прилагането на Наредба №6 ДФЗ си позволяваше да публикува резултати от класиране от преструктуриране в подстраница за инвестиции или в някоя от архивните подстраници, което води до объркване и липса на реална публичност на тези резултати.

ДФЗ следва да структурира местата на подстраниците по интервенции на своя сайт още сега за да бъде ясно посочено в НАРЕДБАТА това.

 

 

 

Чл. 14. (10) В срок до 90 дни от края на приема по чл. 5, ал. 1 и въз основа на извършените административни и електронни проверки, както и въз основа на проверките на място и на класирането по ал. 6, 7 и 8 изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Срокът да се намали на 40 дни

ОСНОВАНИЕ:

В доклада към наредбата липсват мотиви за този дълъг срок за издаване на заповедта.

Кандидатстването е изцяло електронно и всички данни за заявленията са налични в ДФЗ чрез СЕУ или чрез свързани системи. По- горе в НАРЕДБАТА е записано, че се извършват множество автоматизирани проверки за доказване на допустимостта на кандидата и заявлението, което трябва да позволява неговото приключване дори и в по- кратки срокове.

 

 

 

Чл. 14. (12), 4. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които кандидатът е уведомен – със срока за получаване на отговор от кандидата;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстът „със срока за получаване на отговор“ да се замени с „със срока до получаване на отговор“

ОСНОВАНИЕ:

Предложението оптимизира сроковете, като увеличението е само със срока до получаване на отговора в СЕУ, а не с целия срок, в който този отговор се очаква.

 

04 септември 2023 г. 09:46:25 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 14. (12), 5. е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти – със срока за получаване на отговор от съответния оферент, който не надвишава 10 дни.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Точката да отпадне

ОСНОВАНИЕ:

В НАРЕДБАТА не е разписан ред за изискване на потвърждение на офертите, което е допълнителна административна тежест върху кандидата и оферентите.

Офертите са само за доказване на пазарни условия, а не и задължение за тяхното изпълнение от оферентите, които може да са различни в периода на изпълнение на проекта по интервенцията. Допълнително, при направени проучвания в интернет не може да се търси тяхното потвърждение!

ДФЗ разполага с ред за реагиране при съмнение за нередност и следва да го прилага при доказана необходимост, като това не трябва да е за сметка на кандидата и оферентите.

 

 

 

Чл. 15. (1) В срок до 10 работни дни от получаване на заповед за одобрение по чл. 14, ал. 10 кандидатът или упълномощеното от него лице през електронната система подписва с КЕП договор за предоставяне на финансова помощ, в който се уреждат правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се уточни точно коя е „електронната система“

2. Образец на договора да се приложи към НАРЕДБАТА

ОСНОВАНИЕ:

1. Не е ясно коя е системата за действието

2. Прилагането в наредбата на образец на договора ще ограничи ДФЗ да го променя без обществено обсъждане за промените, което пряко ще се отрази от ненужни промени, както и такива, които създават задължения към бенефициентите, които са извън обхвата на НАРЕДБАТА

 

 

 

Чл. 15. (2) Когато кандидатът не подпише договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 1 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за наличие на обективна невъзможност да сключи договора, правото за подпомагане по подаденото заявление се погасява.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текста „да сключи договора“ да се замени с „да подпише договора“

ОСНОВАНИЕ:

Информирането трябва да е за невъзможност за подпише в срок договора, а не по принцип да го сключи

 

04 септември 2023 г. 09:47:55 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 15. (3) Когато кандидатите са извършили някоя от дейностите/операциите по чл. 7, ал. 1 преди подписване на договора, размерът на помощта се намалява със стойността, предвидена за същата операция/дейност.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Алинеята да отпадне

ОСНОВАНИЕ:

Не е уточнен механизма и документите, които биха били условие за това и поради тази причина алинеята е неприложим и трябва да отпадне от НАРЕДБАТА.

Трябва да се даде възможност на кандидата да изпълни проекта след входиране на заявлението за него в СЕУ, независимо, че има риск да не получи финансова помощ за това.

 

 

 

 

Чл. 16. (2) Финансова помощ може да бъде изплатена авансово, при условие, че изпълнението на дейностите е започнало след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ и със заявлението за кандидатстване е заявена конкретна сума на авансовото плащане, която не надвишава 80 на сто от договорената финансова помощ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстът да се прецизира спрямо заявена стойност на аванс и % на допустими разходи

ОСНОВАНИЕ:

Текстът не изяснява защо се заявява конкретна стойност на аванса, при условие, че одобрение на нейния размер зависи чрез процент от допустимите разходи по проекта, за които кандидата само може да „гадае“ в периода на кандидатстване. Трябва да се заявява само % на аванса от допустимите разходи, а след одобрение кандидата да прецени за каква сума да заяви, като отчете и условията на банките за предоставяне на обезпечение за такъв аванс

 

04 септември 2023 г. 09:50:28 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 16. (3) До един месец след подписване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 10 работни дни преди края на съответната финансова година, ползвателите на финансова помощ прикачат в системата сканирани разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения) и предоставят в оригинал банкова гаранция, учредена в полза на ДФЗ, в размер 110 на сто от исканата за авансово изплащане сума, със срок на валидност не по-малко от 4 месеца след изтичане на срока за изпълнение на всички дейности по договор.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Срокът от един месец да се увеличи на два месеца

2. Да прикача електронен документ на банковата гаранция с КЕП на банка и на бенефициент

3. Да се поясни разходооправдателни документи за каква минимална стойност трябва да бъдат

4. Да се поясни разходооправдателни документи за аванс ще се приемат ли за целите на алинеята

5. Да се поясни, че не се изисква заверка от банка на платежни нареждания от електронно банкиране

6. Образецът на банковата гаранция да се приложи към НАРЕДБАТА

7. Да се включи текст за документа, с който се заявява авансовото плащане и този документ да се подложи на обществено обсъждане

ОСНОВАНИЕ:

1. Проучване пред банка и получаване на банкова гаранция от бенефициента в срок от един месец го поставя в изключително неблагоприятни финансови условия, които трябва да приеме заради този срок. Допълнително в ал. 8 този срок е два месеца

2. Изискване за предаване на оригинал (хартия) на банковата гаранция обезсмисля работа през СЕУ за авансовото плащане, защото по всяка вероятност ДФЗ ще изискват предаване в София на този оригинал. Трябва да се даде възможност за прикачване в СЕУ на електрон файл на банковата гаранция с КЕП на банката и на бенефициента

3. Не е ясно каква е минималната стойност, която ще се приема от ДФЗ за целите на алинеята

4. Не е ясно дали плащане на аванс ще се приема за целите на алинеята, което е предпоставката за реалното започване на дейностите по проекта

5. Платежно нареждане от електронно банкиране съдържа уникален номер, който е проследим в банковото извлечение

6. Да се подложи на обществено обсъждане образеца на гаранцията с цел оптимизиране на нейните текстове, включително и от българските банки, и ограничаване на промени без те да са били подложени на обществено обсъждане

7. Не е посочен документа, с който и към който се прилагат изисканите за аванса документи, като самият този документ не е подложен на обществено обсъждане с цел намаляване на административната тежест върху бенефициентите

 

04 септември 2023 г. 09:51:23 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 16. (5) Паричното обезщетение за загуба на доход се изплаща при окончателното възстановяване на разходите по сключения договор за предоставяне на финансова помощ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се запишат документите, сроковете и начина на изчисляване на паричното обезщетение и да се премести в подходящ член за това от НАРЕДБАТА

ОСНОВАНИЕ:

Текстът не съдържа нужната информация, спрямо която ще се определи паричното обезщетение и сроковете в които ще бъде изплатено. Не е ясно защо точно между алинеи за авансовото плащане е разположена тази алинея

 

 

 

 

Чл. 18. (2) Недопустимо е подаването на искане за окончателно плащане във финансова година, различна от финансовата година, определена като краен срок за изпълнение на дейностите в договора. Недопустимо е окончателно плащане на отделна дейност от договора.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Алинеята да отпадне

ОСНОВАНИЕ:

Бенефициентът да има възможност и за предсрочно изпълнение на проекта, а не да чака някаква финансова година, което не е мотивирано ограничение

 

04 септември 2023 г. 09:53:05 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 18. (4), 1. разходооправдателни документи (фактури, платежни нареждания и банкови извлечения), които следва да бъдат съставени по начин, който да позволява съпоставяне на извършените разходи с разбивката на планираните разходи по технологична карта към заявлението за предоставяне на финансова помощ; разходооправдателните документи следва да бъдат с дати след датата на подписване на договора и преди датата на подаване на искането за окончателно плащане; когато не е съставена фактура по горепосочения начин, ползвателят на финансова помощ трябва да предостави подробен опис, издаден от доставчика, и/или договор, сключен с него;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се поясни дали платежното нареждане и банковите извлечения трябва да са заверени от банка или не

2. Да се уточни документите от кого трябва да са издадени- от оферентите при кандидатстване или и от други лица, различни от тях

ОСНОВАНИЕ:

1. Не е ясно дали ще се изисква такава заверка, каквато е практиката на ДФЗ, и която създава допълнителна административна тежест върху бенефициентите

2. Не е ясно, ако бенефициента ползва услуга от трето лице, което е различно от оферент в периода на кандидатстване, какви условия към документите ще има ДФЗ

 

 

 

Чл. 18. (4), 2. приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности по операции и материали по проекта, от който да е видна датата, на която е извършена всяка операция по дейности и/или на която са доставени материалите;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да отпадне „от който да е видна датата, на която е извършена всяка операция по дейности и/или на която са доставени материалите“

ОСНОВАНИЕ:

Липсват мотиви за изискване на такава дата, както и описание на реда, по който ДФЗ ще проверява нейната достоверност и последствията от това. Не става ясно каква дата ще попълва бенефициента при окончателно приемате от изпълнител на всички дейности по проекта, а не по отделно всяка такава

 

 

 

Чл. 18. (4), 4. за дейността по чл. 7, ал. 1, т. 3, буква „в“ - нотариално заверено или препис от разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за водите, придружено от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на водния обект, в случай че разрешителното за ползване е издадено на трето лице.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Документа да отпадне и да се премести при документите за кандидатстване

ОСНОВАНИЕ:

Проверка за наличие на такъв документ трябва да се прави при кандидатстване за капковото напояване, защото без него не може да се защити ползване на инвестицията по предназначение. Изискването му при отчитане на проекта води до висок риск бенефициента да не е успял да го получи от Басейнова дирекция и цялата инвестицията за напояване да стане допустима за проекта

 

04 септември 2023 г. 09:53:34 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 18. (4), 5. за кандидатите, класирани въз основа на изпълнението на критерий биологично производство, съгласно приложение № 3 – сертификат по чл. 35 от Регламент (ЕС) 2018/848, с който се удостоверява продукция по правилата на биологичното производство;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Точката да отпадне

ОСНОВАНИЕ:

МЗХ разполага с регистър на биологичните производители и проверката на ДФЗ трябва да се извършва по служебен път, а не чрез изисква не документ от бенефициента

 

 

 

Чл. 18. (7) За дейностите по чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2, в електронната система следва да бъдат видни документите по чл. 4, ал. 1, т. 2, букви „д“ и „е“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Точката да отпадне

ОСНОВАНИЕ:

Това е задължение на ИАЛВ към ДФЗ по чл. 3 и не следва да се включват в НАРЕДБАТА дублиращи се текстове, които затрудняват нейното прилагане

 

04 септември 2023 г. 09:54:38 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 18. (8) Изплащането на финансовата помощ е на база изпълнени операции по технологичната карта към заявлението за предоставяне на финансова помощ и на база предоставените по чл. 11, ал. 2, т. 6 оферти. Не се изплаща частта от разходите по операции, която надвишава определените количества в приложение № 1 и съответстващите им пределни цени, утвърдени със заповед на министъра на земеделието и храните, както и пределните цени по дейност „Закупуване на гроздокомбайни, прикачен инвентар за обработка на лозовото насаждение и други машини за наблюдение и обработка, които не са транспортни средства“ съгласно приложение № 1. За дейността по чл. 7, ал. 1, т. 3, буква „в“ не се изплаща частта от разходите за елементи, които не са включени в приложение № 1.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Изплащане да е на базата на изпълнени дейности

2. Да отпадне изискването изпълнението да бъде по офертите при кандидатстване

3. Не изплащане на разходи да зависи само от пределните цени за дейността и да не зависи от вложените к-ва

4. Да отпаднат текстовете за заповед на министъра

ОСНОВАНИЕ:

1. В НАРЕДБАТА са определени пределни цени за дейности, а не за операция

2. Бенефициентът не може да се ограничава само до изпълнителите, които са с оферти в периода на кандидатстване и чрез тях са защитени пазарните цени на дейностите по проекта. При договорени цени за дейностите по проекта между бенефициента и ДФЗ следва изпълнител да може да бъде всяко лице, като по този начин не се ограничава пазарната конкуренция между стопанските субекти

3. Прилагане на пределни цени, които са посочени в НАРЕДБАТА за дейност, а не някакви хипотетични други, за които бенефициентите и ДФЗ не са се договорили

4. При ползването на пределните цени по Приложение № 1 от НАРЕДБАТА не следва да се прилага заповед на министъра на земеделието, а трябва да се промени приложението

 

04 септември 2023 г. 09:55:20 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 18. (9) Заповедта на министъра на земеделието и храните по ал. 9 се предоставя по служебен път на Държавен фонд „Земеделие“ в срок 3 дни от издаването й.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да отпадне

ОСНОВАНИЕ:

Подобна заповед не е приложима при определени пределни цени в Приложение №1 от НАРЕДБАТА.

В текста не е описан реда и периодите на издаване на подобна заповед, което може да постави бенефициентите при ограничения на одобрен проект спрямо някакви по- ниски пределни цени, които не са били договорени между него и ДФЗ

 

 

 

Чл. 20. (1) В срок до 60 работни дни от подаване на искането за окончателно плащане одобрената финансова помощ се изплаща на ползвателя по посочена в искането за окончателно плащане банкова сметка в левове.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Срокът да се намали на 30дни

ОСНОВАНИЕ:

Липсват мотиви за този дълъг срок, при условие че отчитане е електронно и СЕУ извършва автоматизирани проверки за допустимост на искането за окончателно плащане и заявените чрез него разходи

 

 

 

Чл. 22. (1) Ползвателят може да подаде искане чрез СЕУ за промяна изпълнението на дейностите по договора с ДФЗ в срок до един месец преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилага писмена обосновка и доказателства към нея, необходими за преценка на неговата основателност.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се включи общо промяна на договора, а не само на дейностите по него

ОСНОВАНИЕ:

В договорът може да се променят освен дейностите, например и банкова сметка, ако се вписва в него, както и лични данни на бенефициента. Това не е изчерпателен списък на възможните промени в него

 

04 септември 2023 г. 09:55:47 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 22. (2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:

1. представлява промяна в дейност или дейности по договора;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Точката да отпадне или да се редактира

ОСНОВАНИЕ:

Противоречи на предложения текст в ал. 1 за промяна на дейност по договора, а по точка 1 това е недопустимо

 

 

 

Чл. 22. (3) Удължаване на срока на договора е допустимо само в рамките на съответната финансова година, през която изтича срокът за изпълнение на дейностите по договора, но не по-късно от 31 юли. В тези случаи исканията за окончателно плащане се подават не по-късно от 10 август на съответната година.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Срокът до 31 юли да се промени на до 10 август

ОСНОВАНИЕ:

Не е мотивира разлика между крайния срок за изпълнение на дейностите и този за подаване на искането за окончателно плащане. Следва двата срока да са еднакви

 

04 септември 2023 г. 10:00:04 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 22. (5) Когато е сключен договор за изпълнение на дейност „Конверсия на сортовия състав на насажденията“, ползвателят на помощта може да засади винен сорт лозя, различен от посочения в заявлението за предоставяне на финансова помощ при спазване на условието за конверсия. В тези случаи ползвателят на финансовата помощ следва да уведоми ДФЗ чрез СЕУ за промяна в сорта за засаждане, като тази промяна не подлежи на одобрение от страна на ДФЗ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се поясни с членове и алинеи от НАРЕДБАТА, кои са условията за конверсията

2. Да се посочи чрез коя функционалност на СЕУ се извършва уведомлението

3. Да се посочи срок, в който трябва да се направи уведомяването

ОСНОВАНИЕ:

1. Не е ясно кои са приложимите условия за конверсията, както е предложен текста

2. От текста не става ясно чрез коя функционалност на СУЕ следва да се извърши уведомяването от ползвателя

3. От текста не става ясно в какъв срок преди или след засаждането трябва да се уведоми ДФЗ за промяната на сорта

 

 

Чл. 22. (6) Промени в схемата на засаждане по дейностите по чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2, при които не се завишава одобрения брой лози в ха и вида на формировката, при условие, че е спазено изискването на чл. 8, ал. 1, т. 8, не подлежат на одобрение от страна на ДФЗ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текста „при които не се завишава одобрения брой лози в ха“ да се промени на „при които не се променя одобрения брой лози в ха“

ОСНОВАНИЕ:

Трябва да се разглежда липсата на промяна на броя на лозите, а не само на тяхното увеличаване, защото по реда на НАРЕДБАТА се санкционира неизпълнение на дейност, което включва и по- малък брой засадени лози

 

04 септември 2023 г. 10:01:28 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 23. (1) Ползвателят на финансова помощ по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“ има задължение да използва инвестицията по предназначение в срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се посочи коя е годината в „следваща годината на окончателно изплащане“

ОСНОВАНИЕ:

В текста се посочва само „година“, като не се уточнява за целите на нейното прилагане дали е календар или финансова или винарска, като всяка от посочени видове години е с различен обхват на прилагане- начало и край, което затруднява кандидатите/бенефициентите да определят сроковете за своите права и задължения за целите на НАРЕДБАТА

 

 

 

Чл. 24. Ползвателят на финансовата помощ е задължен за периода от нейното получаване до изтичане на срока по чл. 23, ал. 1 да декларира всички площи, заети с лозови насаждения, за които е получил финансово подпомагане, по реда на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (обн., ДВ. бр. 30 от 2023 г.), наричана по-нататък „Наредба № 4 от 2023 г.“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се уточни в „за които е получил финансово подпомагане“, че е по реда на настоящата НАРЕДБА

2. Да се промени от декларира на „включи в заявление за подпомагане по реда на Наредба № 4 от 2023 г.“

ОСНОВАНИЕ:

1. От текста не става ясно какъв е обхвата и вида на финансовото подпомагане за всички площи, заети с лозови насаждения, спрямо която възниква задължението по алинеята, а това трябва да е само за тези, които са подпомагани само по реда на НАРЕДБАТА, а не и по реда на други наредби

2. Наредба № 4 от 2023 г. е с обхват на заявяване за подпомагане на площи, като самите площи се включват в нарочно заявление, а не се декларират в него. Отделно бенефициента може да включи площи в заявлението, но да не ги заяви за подпомагане по интервенции

 

04 септември 2023 г. 10:02:48 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 25. (1) В срок до края на петата финансова година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“, с изключение на парцелите, подлежащи на изкореняване по чл. 7, ал. 1, т. 2, буква „а“, ползвателят на финансова помощ няма право да:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. По алинеята да се напри препратка към срока по чл. 23, ал. 1

2. Ако предложението по точка 1 не се приеме трябва да се посочи коя е годината в „следваща годината на окончателно изплащане“

3. Текстът да се разшири и с условията, на които трябва да отговарят „парцелите, подлежащи на изкореняване“

ОСНОВАНИЕ:

1. Да отпадне определяне на нов срок в настоящата, който е идентичен с този по чл. 23, ал. 1, и по този начин да се дублират сроковете, които създават задължения на бенефициента и трябва да се следят за промени в бъдещи НИД на НАРЕДБАТА

2. В текста се посочва само „година“, като не се уточнява за целите на нейното прилагане дали е календар или финансова или винарска, като всяка от посочени видове години е с различен обхват на прилагане- начало и край, което затруднява кандидатите/бенефициентите да определят сроковете за своите права и задължения за целите на НАРЕДБАТА

3. В наредбата не са записани условия, на които трябва да отговарят „парцелите, подлежащи на изкореняване“ и бенефициентите не са запознати какви условия трябва да спазват за тях, за да не бъдат санкционирани по НАРЕДБАТА

 

 

Чл. 25. (3) Когато ползвателят на финансова помощ е получил финансова помощ по интервенцията след извършено класиране по чл. 14, ал. 6, той е длъжен да поддържа съответствие със заявените критерии през периода на мониторинг по интервенцията. Когато е класиран въз основа на критерия по приложение № 3, т. 2, ползвателят на финансова помощ следва да има придобит/и сертификат/и от контролиращо лице, удостоверяващ/и, че е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологични.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да отпадне текста „Когато е класиран въз основа на критерия по приложение № 3, т. 2, ползвателят на финансова помощ следва да има придобит/и сертификат/и от контролиращо лице, удостоверяващ/и, че е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологични.“ или да се включат и текстове за критерии №№ 3, 5 и 6

ОСНОВАНИЕ:

Описанието на условие само за критерий № 2 е неправилно. Следва да отпадне или да се опишат условията и за критерии №№ 3, 5 и 6, при нарушение на които се налага санкция

 

04 септември 2023 г. 10:03:07 ч.
tzviatkov

Предложение

Чл. 28. (1), 5. оборудване и обзавеждане за винотеки, изложбени зали, дегустационни и фиксирани места за продажба, с изключение на изброеното в чл. 27, ал. 1, т. 1, б. „ии“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се коригира точката и буквата

ОСНОВАНИЕ:

Липсва буква „ии“ в т. 1, ал. 1, чл. 27

 

04 септември 2023 г. 10:03:29 ч.
tzviatkov

Предложение

Чл. 29. (1), 2. земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г., които са физически или юридически лица, включително признати от министъра на земеделието и храните групи и организации на производители на винено грозде, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки и не притежават дялове от юридическо лице, вписано в лозарския регистър като винопроизводител;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текста „физически“ да се замени с „еднолични търговци“

ОСНОВАНИЕ:

В чл. 57, ал. 1 от ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ е записано „Собственици или наематели на обекти по чл. 56, ал. 1 могат да бъдат лица: 1. регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридически лица, създадени въз основа на нормативен акт;“, където физическите лица липсват и същите няма да могат да извършват регистрация на специализирани малки обекти за винопроизводство на малки винопроизводители.

 

04 септември 2023 г. 10:04:59 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 1. 1. „Автоматизирана система за капково напояване“ е система за капково напояване, която се управлява аналогово или цифрово.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се опишат минималните елементи, от които се състои системата

2. Да се поясни какво се разбира под „управлява аналогово или цифрово“

ОСНОВАНИЕ:

1. В определението не са посочени елементите, които ще се приемат, че изграждат системата за целите на НАРЕДБАТА, например: тръби, маркучи, кранове и др., което е предпоставка за субективизъм от страна на служители на ДФЗ да приемат инвестицията, като съответстваща на НАРЕДБАТА

2. От предложения текст не става ясно какъв е обхвата на управлението- пускане/спиране на цялата система; управление на водата само в магистралите; управление на отделни крила на системата; контрол на напояването чрез системата при определен % на влажност, отчетен на едно или повече места в лозовото насаждение

 

 

§ 1. 5. „Главно послание на Съюза“ е послание, което следва да информира относно европейските производствени стандарти, качеството и безопасността на европейските вина, европейските практики и култури, да подобрява репутацията на европейските вина на международните пазари, да повишава осведомеността за европейските вина и лога и да подобри конкурентоспособността на вината на ЕС сред широката общественост на пазарите на трети страни.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се посочи връзка към място, на което е налична посочената информация, която е ползвана в определението или да се създаде приложение към НАРЕДБАТА с нея

ОСНОВАНИЕ:

В текста на точката са ползвани общи термини „европейските производствени стандарти, качеството и безопасността на европейските вина, европейските практики и култури, да подобрява репутацията на европейските вина на международните пазари“, като не е разяснен техния минимален обхват, който ще се приема за целите на НАРЕДБАТА

 

04 септември 2023 г. 10:05:10 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 1. 7. „Добро агротехническо състояние на лозовите насаждения“ е състояние на лозовото насаждение, при което са налични минимум 60 на сто живи лози от вида Vitis Vinifera, с видимо добро фитосанитарно състояние, прилагани са необходимите агротехнически мероприятия, като обработка на почвата в междуредието и вътре в реда, резитбени операции и подпорната конструкция е налична.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се добави текст, който уточнява реда за доказване на „жива лоза“ и „прихваната лоза“

2. Да се добави текст, който да уточни обхвата на „видимо добро фитосанитарно състояние“

ОСНОВАНИЕ:

1. Не е ясно спрямо какви физически белези на винената лоза проверяващите служители на ДФЗ ще констатира, че тя е жива, и ще я приемат за отговаряща на условията на НАРЕДБАТА

2. Не е ясно спрямо какви физически белези на винената лоза проверяващите служители на ДФЗ ще констатира „видимо добро фитосанитарно състояние“, и ще го приемат за отговарящо на условията на НАРЕДБАТА

 

04 септември 2023 г. 10:06:27 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 1. 8. „Засаждане“ е окончателното установяване на лозови насаждения или на части от лозови насаждения, присадени или не, с цел производството на грозде или на лозов посадъчен материал.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се поясни установяването в лозови насаждения или части от тях на винени лози ли се има в предвид

2. Да се уточни, че производството е на винено грозде

3. Да се уточни, че производство е на лозов посадъчен материал от винени сортове

ОСНОВАНИЕ:

1. Не става ясно какво се установява трайно. Не се ли установяват трайно винените лози в лозовото насаждение? Допълнително и думата „установяване“ не следва ли да се замени с „поставяне в земята“?

2. Не е уточнено кое грозде се има в предвид- виненото или десертното, за целите на НАРЕДБАТА

2. Не е уточнено кой лозов посадъчен материал се има в предвид- от винен сорт или от десертен сорт, за целите на НАРЕДБАТА

 

04 септември 2023 г. 10:08:02 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 1. 9. „Изграждане на подпорна конструкция“ – включва изграждане на всички носещи (опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи на всеки ред, на елементите по закрепване и опъване на теловете на вече съществуващи лозя.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се коригират наименованията на видовете телове

2. Да се поясни кога едно лозово насаждение се приема за вече съществуващо лозе

3. Да се поясни новоизградени лозови насаждения с винени сортове, по реда на НАРЕДБАТА, заявени в общо заявление за засаждане и изграждане на подпорна конструкция, ще се приемат за целите на определението, като допустими

ОСНОВАНИЕ:

1. Термините в точката и в Приложение №1 са различни спрямо теловете и трябва да се уеднаквят на едно от двете места

2. Не е ясно какво се има в предвид под „вече съществуващо лозе“ за целите на термина и НАРЕДБАТА и спрямо какви условия се приема това

3. Не става ясно дали в обхвата на определението се приема за съществуващо лозе, което се изгражда заедно с подпорната конструкция чрез един проект за подпомагане по НАРЕДБАТА

 

04 септември 2023 г. 10:08:16 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 1. 15. „Лозарско стопанство“ е стопанска и технологична единица с единно управление, която се състои от площи, засадени с винени лозя (лозарски парцели) и в която производителят на винено грозде е собственик на площите или ги ползва на друго правно основание.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се поясни дали определението се отнася в цялост за всички лозарски стопанства на кандидата/бенефициента, които са разположени в повече от един лозарски район или това е всяко отделно лозарско стопанство, което е регистрирано в лозарски район на страната

ОСНОВАНИЕ:

От предложеното определение не става ясно дали се касае в цялост за всички лозарски стопанства по лозарски райони или са отделно лозарско стопанство в такъв район

 

04 септември 2023 г. 10:09:35 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 1. 16. „Лозово насаждение“ („Лозе/лозя“) е площ/парцел с определени граници, с трайно установени лозови растения с цел производство на грозде или други експериментални цели, научни изследвания или селекционна дейност.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се поясни дали определението е за „Лозово насаждение“ или „Лозе/лозя“

2. Да се поясни на какви признаци трябва да отговаря дадена площ за да се определи като „парцел“ и спрямо кои нормативни актове се прави това

ОСНОВАНИЕ:

1. Не е ясно описанието на определението за кой термин се отнася. В НАРЕДБАТА трябва да се ползва само описания в определението термин „Лозово насаждение“, а не Лозе/лозя/площ/парцел, защото с последните се дава определение на термина, а в текстовете на НАРЕДБАТА се ползват самостоятелно, вместо него

2. Липсва пояснение за признаците, на които трябва да отговаря една площ за да се приеме за парцел

 

04 септември 2023 г. 10:09:47 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 1. 18. „Научно доказани данни“ са данни, съобразени с принципите и методите на науката в областта на здравословното хранене и умерената употреба на алкохол, признати от СЗО или от компетентния здравен орган в съответната държава членка, в която ще се изпълнява проекта по интервенция „Информиране в държавите членки“, за валидни и достоверни.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да отпадне „признати от СЗО или“

ОСНОВАНИЕ:

СЗО е частна организация и нейни документи не могат да служат като основание за нормативни актове на България

 

04 септември 2023 г. 10:10:24 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 1. 21. „Новосъздадени лозови насаждения“ са лозя на възраст до 3 години включително

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се поясни спрямо каква дата или времеви период се отчитат „до 3 години“

2. Да се посочи на годините в „3 години“

3. „Лозя“ да се замени с „лозови насаждения“

ОСНОВАНИЕ:

1. Не е определен начален момент, от който се изчисляват годините, например: датата на уведомлението за край на изкореняването или датата на разрешението за презасаждане и др.

2. В текста се посочва само „години“, като не се уточнява за целите на нейното прилагане дали е календар или финансова или винарска, като всяка от посочени видове години е с различен обхват на прилагане- начало и край, което затруднява кандидатите/бенефициентите да определят сроковете за своите права и задължения за целите на НАРЕДБАТА

3. Липсва определение за лозя, но има за лозови насаждение

 

04 септември 2023 г. 10:10:53 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 1. 22. „Обикновена подмяна“ е обновяване на съществуващо оборудване без подобряване на съществуващата технология.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се пояснят минимални признаци и физически показатели на технологията, които доказват нейното подобрение

ОСНОВАНИЕ:

Не е ясно при промяната на какви признаци и показатели ще се приема, че не е налице обикновена подмяна за целите на НАРЕДБАТА и липсва обновяване

 

04 септември 2023 г. 10:11:13 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 1. 23. „Операция“ е всяко от допустимите по технологичната карта действия за извършването на дадена дейност в рамките на интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се поясни какво се разбира под действие и при нужда да се редактира текста

ОСНОВАНИЕ:

В НАРЕДБАТА няма определение за „действие“ и не е ясно какъв е неговия обхват за целите на НАРЕДБАТА

Допълнително е налице и конфликт на термина с ползваните в чл. 7 и Приложение № 1

 

04 септември 2023 г. 10:11:34 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 1. 25. „Парцел с винени лозя/лозарски парцел“ е поземлен имот с определени граници, засаден с лозя, намиращи се или не в плододаване.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се поясни от кого и на какво основание се определят границите

2. Да се поясни дали целия имот трябва да е засаден с винени лозя или може и част от него

ОСНОВАНИЕ:

1. Не е ясно кой на какво основание определя границите, които се взема под внимание за да се определи един имот за парцел с винени лозя. Как ще се определят границите и ще се приложи термина за ПИ, в който само част от него е с винени лози или само част от него ще се изкоренява

2. Не е ясно дали целият имот трябва да е засаден с винени лози или е допустимо и само част от него да е с тях

 

04 септември 2023 г. 10:11:50 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 1. 26. „Период“ е изпълнението на конкретни дейности в определен срок, който не може да надвишава 12 месеца. Периодът започва от датата на подписване на договора и приключва не по-късно от 12 месеца.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Срокът да се редактира и да се посочи основанието за неговото определяне на 12 месеца

ОСНОВАНИЕ:

Не е ясна правната за определяне срока на термина и за кои интервенции е приложим

 

04 септември 2023 г. 10:12:08 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 1. 28. „Презасаждане без промяна на местонахождението на лозята“ е дейност, която включва изкореняване на съществуващото лозе и засаждане на ново лозе на същия терен, с различен сортов състав със същите или с различни разстояния на засаждане.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се допустимо ли е засаждане на по- малка площ от изкоренената в ПИ

ОСНОВАНИЕ:

Не става ясно дали кандидата е задължен да заяви точно същата площ за засаждане, спрямо която е изкоренил, защото при промяна на разстоянията на засаждане(междуредово или вътрередово), включително и при формиране на нови пътища в ПИ, не е възможно да се засади същата площ с винени лози

 

04 септември 2023 г. 10:12:19 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 1. 29. „Презасаждане с промяна на местонахождението на лозята“ е дейност, с която се извършва изкореняване на съществуващо лозе и засаждане на друг терен със същата площ със или без промяна на сортовия състав.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да отпадне „със същата площ“

ОСНОВАНИЕ:

Не може да се задължава кандидат да засажда същата площ, която е в размер на изкоренената, при условие, че е възможно парцелите да са с различна форма, да се създават нови обслужващи пътища в новото лозово насаждение или при различни разстояния на засаждане(междуредово или вътрередово)

 

04 септември 2023 г. 10:12:37 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 1. 30. „Призната група или организация на производители“ е група или организация, призната при условията и по реда на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (обн., ДВ, бр. 34 от 2015 г.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В текстовете на НАРЕДБАТА да се приложи точно термина

ОСНОВАНИЕ:

В текстовете се среща термина без „призната“, което е коренно различно обстоятелство за неговото прилагане

 

04 септември 2023 г. 10:13:00 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 1. 31. „Производител“ е физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица независимо от правния статут, предоставен на групата и на нейните членове от законодателството, чието стопанство се намира в рамките на територията на Съюза, което притежава/ползва площ, засадена с лози.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се поясни правната форма на „група физически или юридически лица независимо от правния статут“, което ще се приема за целите на НАРЕДБАТА

2. Да се ограничи териториалния обхват само на територията на страната или да се посочи за кои интервенции се прилага в този си вид

ОСНОВАНИЕ:

1. Не е ясно каква правна форма трябва да има тази група за да е допустима за целите на НАРЕДБАТА

2. Някой от интервенциите са приложими само за производители, които са такива само на територията на страната

 

04 септември 2023 г. 10:13:19 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 1. 36. „Смяна на формировка“ е дейност, с която се сменя формировката на съществуващо лозово насаждение чрез извършване на подходящи резитби с оглед получаването на по-качествено грозде.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се посочат чрез изчерпателен списък всички формировки, които са допустими за целите на НАРЕДБАТА

2. Да се посочат минималните физическите параметри на виненото гроздето, спрямо които ще се приема, че е налице „по-качествено грозде“

ОСНОВАНИЕ:

1. Терминът „формировка“ не е определен за целите на НАРЕДБАТА и не е ясно какви видове ще се приемат за допустими за подпомагане

2. Не е ясно при какви минимални физическите параметри на виненото гроздето ще се приема, че е налице „по-качествено грозде“

 

04 септември 2023 г. 10:13:34 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 1. 37. „Сортово вино без ЗНП/ЗГУ“ е вино, получено от винени сортове лози от вида Vitis Vinifera, не притежава ЗНП и ЗГУ, носи наименование на винения сорт лоза и/или година на реколта, притежава удостоверение за производство, издадено от ИАЛВ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се даде определение и за „Вино със ЗНП/ЗГУ“, което да посочва и какви документи трябва да притежава

ОСНОВАНИЕ:

Липсва определение на термина за „Вино със ЗНП/ЗГУ“

 

04 септември 2023 г. 10:13:57 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 1. 39. „Сходна дейност“ е дейност, попадаща в същия клас (четирицифрен код) съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Точката да отпадне

ОСНОВАНИЕ:

Терминът се ползва в определение(Съпоставими оферти) и с него се създават дискриминационни условия между изпълнители на дейности, което е против правото на ЕС за създаване на еднакви възможности между стопанските субекти в съюза. Допълнително в доклада към НАРЕДБАТА, както и в Стратегическия план липсват мотиви за налага на това дискриминационно условие

 

04 септември 2023 г. 10:14:17 ч.
tzviatkov

Предложения

§ 1. 40. „Съпоставими оферти“ са оферти, които отговарят на запитването за оферта на кандидата за предоставяне на финансова помощ, представени са от оференти, притежаващи опит в реализирането на идентични и/или сходни дейности, и съдържат количествено-стойностна разбивка на разходите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да отпадне текста „, които отговарят на запитването за оферта на кандидата за предоставяне на финансова помощ“

2. Да отпадне текста „, представени са от оференти, притежаващи опит в реализирането на идентични и/или сходни дейности, и“

3. Да се поясни какво трябва да се разбира под „разходи“

ОСНОВАНИЕ:

1. В НАРЕДБАТА липсва задължение за съставяне на „ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА“, както липсва и такова приложение. Текстът е неприложим и трябва да отпадне от определението

2. Чрез текстът се създават дискриминационни условия между изпълнители на дейности, което е против правото на ЕС за създаване на еднакви възможности между стопанските субекти в съюза. Допълнително в доклада към НАРЕДБАТА, както и в Стратегическия план липсват мотиви за налага на това дискриминационно условие

3. Не е ясно защо се ползва „разход“ при условие, че по НАРЕДБАТА се подпомагат дейности и активи, които се завеждат като ДМА, а не са текущи разходи за дейността на кандидата/бенефициента

 

04 септември 2023 г. 10:14:43 ч.
tzviatkov

Предложение

§ 1. 44. „Формировка“ е формата на лозата, която се определя от височината на стъблото, от броя и дължината на рамената и кордоните и от тяхното пространствено разположение, свързано с подпорна конструкция, и разстоянието на засаждане.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се опишат видове формировки с наименование и конкретни стойности за височината, броя и дължината на рамената, брой и дължина на кордоните и за тяхното пространствено разположение

ОСНОВАНИЕ:

В НАРЕДБАТА липсва изчерпателен списък на видове формировки, или приложим нормативен акт с тези данни, както и минималните параметри, които идентифицират вида на дадената формировка. Посочването на вида на формировката се изисква от НАРЕДБАТА, но кандидатите не са информирани кои от тях са допустими по интервенциите

 

04 септември 2023 г. 11:33:00 ч.
tzviatkov

Предложение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 10, АЛ. 2

„ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ ПО ИНТЕРВЕНЦИЯ „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ““

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

„Общо лв./ха“ за всяка дейност по всяка интервенция да се увеличи с 40%

ОСНОВАНИЕ:

Приложение № 1 към действаща в момента Наредба № 6 за същата дейност е със стойност 5250.66лв, а предложената настояща стойност е 5264.07лв., което е увеличение с 0.26%.

Последната промяна на Приложение № 1 към действаща в момента Наредба № 6 е от 15.06.2021г.

По данни на НСИ ( https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/data/timeseries/Agr2.2.2.xls ) „1. ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ТЕКУЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, INPUT I, ПО ГОДИНИ (ПРЕДХОДНА ГОДИНА=100)“ общо за 2021 и 2022г. спрямо 2020г. е с общо увеличение от 47.5%, като например разходите за горива за е с ръст от 43.5%.

При съпоставка на ръста на 2022 спрямо 2021г. общото увеличение е с 35.2%, а например на горивата е с 16.3%.

Не е ясно на базата на какви данни и какви пазарни проучвания са предложение посочените в настоящото приложение цени за дейността. Липсва връзка към страница с публикувани от МЗХ пазарни проучвания за тази цел. Не може да се анализира достоверността на изходните данни, спрямо които са изчисление стойностите.

 

04 септември 2023 г. 11:33:16 ч.
tzviatkov

Предложения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 10, АЛ. 2

ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ ЗА ДЕЙНОСТ „ЗАКУПУВАНЕ НА ГРОЗДОКОМБАЙНИ, ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР ЗА ОБРАБОТКА НА ЛОЗОВОТО НАСАЖДЕНИЕ И ДРУГИ МАШИНИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОБРАБОТКА, КОИТО НЕ СА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Посочените ед.цени да се преразгледат и да се увеличат спрямо ръста на промишлените цени на производител спрямо 2021г., например с 25%

2. Да се публикуват пазарните проучвания, на базата на които са определени цените

3. За „Прикачни гроздокомбайни“ да се редактира визуализацията на цената

4. За позиции 16 и 17 да се посочат конкретни бройки и да се опишат минималните характеристики, които разделят селскостопанските от дроновете за наблюдение

ОСНОВАНИЕ:

1. Не е ясно на базата на какви данни и какви пазарни проучвания са предложение пределни цени по видове машини. Липсва връзка към страница с публикувани от МЗХ пазарни проучвания за тази цел. Не може да се анализира достоверността на изходните данни, спрямо които са изчисление стойностите.

2. Липсва публичен достъп до пазарните проучвания, които са ползвани за определяне на единичните цени в таблицата, която не дава възможност за преценяване тяхната достоверност и реалистично, и свързаната с това приложимост по НАРЕДБАТА

3. Цената е неправилно разделена спрямо хилядни

4. Не може заради батерия и обхват да се закупуват неуточнен брой дронове

Батерията е аксесоар към дрона и може да се закупува в повече от един брой, а не да се закупуват нови бройки дронове със същите батерии

Обхватът на дрона е ограничен, но бенефициентът може да променя мястото, от което да управлява дрона и по този начин да увеличава обслужваните площи с него. Не трябва да се купуват нови дронове със същия обхват, при условие, че това не води до сумиране на тези обхвати

Не е ясно какви са разликите в характеристиките, които различават селскостопанския дрон от дрона за наблюдение. Например един селскостопански дрон може да бъде и дрон за наблюдение, ако не се пръска с него. Допълнително, не е ясно класификацията на дроновете спрямо разрешението на техния оператор, което трябва да притежава за да ги управлява във въздуха

 

04 септември 2023 г. 11:33:29 ч.
tzviatkov

Предложение

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 7

Определяне на парично обезщетение за загуба на доход по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се опише изчисляването на „Средният годишен добив“ или да се промени формулата, като се приведе във вид за средна стойност на два годишни добива

ОСНОВАНИЕ:

Формулата (СГД(n-2) + СГД(n-1)) х РЗП) х ЦКГ) е свързана със „СГД“, а липсва формула, по която се изчислява той.

В „декларации за реколта от грозде“ се посочва добив по имот, но в нея не се изчислява средната стойност на добив.

 

04 септември 2023 г. 11:33:40 ч.
tzviatkov

Предложения

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 6

I.             Критерии за оценка на проекти, подадени по интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“

 

1. „3. Проектът е представен от групи/организации на производители на винено грозде;   Регистър на МЗХ                15“

2. „4. Проектът предвижда засаждане на местни и интродуцирани устойчиви сортове;        Списък към настоящото приложение          15“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Да се посочи, че групите/организациите на производители трябва да са признати

2. Да се поясни в кой нормативен документ или заповед на МЗХ/ИАЛВ тези сортове са разпределени и допустими за сортови вина или вина със ЗГУ/ЗНП и ако липсват такива- критерият да отпадне

ОСНОВАНИЕ:

1. По интервенцията са допустими само признати групите/организациите на производители

2. В официалната сортова листа на страница на ИАЛВ ( https://www.eavw.com/updocs/0422051651673655_Class.pdf ) не са включени сортовете от точка II от приложението.

В заповедите за райони за ЗГУ/ЗНП на страница на ИАЛВ ( https://www.eavw.com/index.php?lg=bg&menuid=6&submenuid=1214 ) не са включени сортовете от точка II от приложението.

Липсата на сортовете от точка II от приложението в тези документи ги прави недопустими за прилагане в страната и не е възможно да се получат точките по критерий № 4 и следва той да отпадне

 

04 септември 2023 г. 11:34:12 ч.
tzviatkov

Предложение

Приложение № 3 към чл. 14, ал. 6

II.            Списък с местни и интродуцирани устойчиви винени сортове към критерий за оценка № 4

Местни сортове

Бели винени сортове

•             Плевенска роса

•             Кристален

•             Мискет викинг

•             Мискет кайлъшки

•             Слава

•             Среброструй

•             Бисер поморийски

•             Дунавки лазур

Червени винени сортове

•             Сторгозия

•             Кайлъшки рубин

•             Трапезица

•             Нокополски мавруд

•             Дунавска гъмза

Интродуцирани устойчиви сортове

Бели винени сортове

•             Орион

•             Бианка

•             Фрумоаса алба

Червени винени сортове

•             Регент

•             Медина

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се посочи приложим нормативен акт, който дава разрешение посочените в приложението сортовете да се ползват за целите на интервенцията

ОСНОВАНИЕ:

Посочените сортовете не са включени в официалната сортова листа на страната, която е публикувана на страницата на ИАЛВ ( https://www.eavw.com/updocs/0422051651673655_Class.pdf ) и не следва да са разрешение за ползване по интервенцията

 

04 септември 2023 г. 11:34:33 ч.
tzviatkov

Предложение

Приложение № 4 към чл. 33, ал. 1

Критерии за оценка на проекти, подадени по интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“

*Над 30 % собствена суровина – грозде от винени сортове лозя за производство на вино, произведено върху собствени площи, взети под наем или аренда. Процентите се изчисляват средноаритметично за двете винарски години преди подаване на заявление по чл. 54. При изчислението на стойността на продукцията могат да се включат количествата суровина, произведени от свързани лица по смисъла на ЗМСП

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да отпадне „При изчислението на стойността на продукцията могат да се включат количествата суровина, произведени от свързани лица по смисъла на ЗМСП“

ОСНОВАНИЕ:

Предложеният текст води до неравнопоставеност на кандидатите, като се дава предимство на такива, които са свързани предприятия, а това е нарушава на принципа на ЕС за равнопоставеност межди всички кандидатите по приема на интервенцията

Допълнително, посоченият текст липсва в условията за интервенцията в Стратегическия план и от доклада към проекта на НАРЕДБАТА не става ясно защо е предложен и въз основа на какви основание е включен в нея