Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ в операции и мисии извън територията на Република България

С Наредбата се регламентира участието на служителите на ДАНС в операции и мисии извън територията на Република България съгласно българското законодателство и международните договори, по които Република България е страна.  Определените за участие в операцията или мисията държавни служители на ДАНС се командироват за срока на операцията или мисията със заповед на председателя на агенцията.

В действащата към момента редакция на разпоредбата на чл. 14, ал. 2, б. „б“ от Наредбата е посочено, че при участие в мисия/операция с определена степен на риск „НИСКА“ – командировъчните дневни пари в съответствие с притежавания ранг са съгласно приложение № 2, както следва: сътрудник, главен сътрудник – 42 евро; младши агент – 43 евро; старши агент – 44 евро; специален агент, държавен агент – 45 евро.

Относно определянето на размера на стипендия на децата на служителите на ДАНС, участващи в международни операции и мисии, в чл. 15 от Наредбата изрично е регламентирано, че по отношение на децата до 27-годишна възраст на служителите на ДАНС, участващи в международни операции и мисии, които учат в основни и средни училища, в редовна форма на обучение във висшите училища, създадени по законоустановения в страната ред, имат право на месечна стипендия за периода, през който родителят отсъства, в размери, както следва:

  1. за учениците от I до VIII клас – 30лв;
  2. за учениците от IX до XII клас – 50 лв.;
  3. за обучаващи се във висшите училища – 70 лв.

Цитираните размери на командировъчни дневни пари на служителите на ДАНС, участващи в международни операции и мисии, са определени през 2012 г., а размерите на месечните стипендии за децата за периода, през който родителят отсъства поради участие в международната операция и мисия, са определени през 2008г., като от тогава не са актуализирани.

Наредбата е приета с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2008г. Въпреки извършените промени през годините, към момента част от разпоредбите не отговарят на съвременните социално-икономически условия и на ръста на инфлацията.

В тази връзка, констатирани са и несъответствия при определянето на размерите на финансови средства, изплащани на военнослужещите от Българската армия и служителите на ДАНС, в случаите, касаещи участието им в операции и мисии извън територията на Република България съгласно българското законодателство и международните договори, по които Република България е страна, както и по отношение на размерите на изплащаните финансови средства, свързани с правото на получаване на месечни стипендии на децата на военнослужещите от Българската армия и децата на служителите на ДАНС, за периода на участие в операции и мисии извън територията на Република България.

Приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата цели:

1.  Регулиране на обществените отношения при командироване на служителите на ДАНС за участие в операции и мисии извън територията на Република България, както и размерите на стипендии за децата на служителите на ДАНС, за периода на участие в операции и мисии извън територията на Република България в съответствие с изменените социално-икономически условия и ръста на инфлация.

2. Гарантиране на правото на по-големи размери на командировъчни средства на служителите на ДАНС, както и по-големи размери на стипендии за децата на служителите на ДАНС, за периода на участие в операции и мисии извън територията на Република България.

 

 

 


Дата на откриване: 21.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 21.8.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 август 2023 г. 14:58:02 ч.
sgenova

Стипендии за деца до 27 години?

Съгласно Закона за закрила на детето „дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години.“

Съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето „дете" означава всяко човешко същество на възраст под 18 години освен ако съгласно закона, приложим за детето, пълнолетието настъпва по-рано“

Съгласно Закона за семейни помощи за деца се приемат лицата до 18-годишна възраст и след 18-годишна възраст до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, ако настанените продължават да живеят в семейството.

Сега разбирам, че всички живеем в заблуда и за ДАНС в категорията деца попадат ВЪЗРАСТНИТЕ лица до 27-годишна възраст:

Новото предложение е следното:

Чл. 15. Децата до 27-годишна възраст на служителите от ДАНС, участващи в международни операции и мисии, които учат в основни и средни училища, в редовна форма на обучение във висшите училища в страната и/или в чужбина, имат право на месечна стипендия за периода на операцията или мисията, през който родителят отсъства, в размери, както следва:

1. за ученици от I до XII клас – 110 лв.;

2. за обучаващите се в редовна форма на обучение във висшите училища в страната и/или в чужбина – 150 лв.“

Извинете, но те ще бъдат „деца“ на родителите си и на 80 години. Да вземем да разширим обхвата на групата и децата да получават помощи до 80 години, как мислите? И още нещо – кой учи висше до 27 години? Обичайно в България магистърска степен се завършва на 24-25 години. 

Отделно защо е нужно това стимулиране? Веднъж служителите на ДАНС получават основни трудови възнаграждения, доплащаме им за стаж, доплащаме им за допълнително възнаграждение за служба в зона на непосредствен риск в размер 50 на сто от възнаграждението, стимулираме ги допълнително материално чрез увеличение на командировъчните и трети път – отглеждаме възрастните им деца. Браво! Ако ще взимаме предвид риска, на който ги излагаме, тогава е редно да включите в групата и децата на всички служители от органите на реда, както и пожарникари. Всички те също са изложени на риск при изпълнение на техните служебни задължения.

Като гражданин на Република България считам за недопустимо възрастни хора да се считат за деца, както и да се подкрепят материално с месечни помощи при положение, че висшето образование за нормалното население продължава най-много до 25 години. Дори семейните помощи за деца на територията на България се дават до най-много 20 годишна възраст и завършване на средно. С какво са по-различни възрастните деца на служителите на ДАНС, че чак се притесняваме, че са засегнати от инфлацията?

Друго – никъде не стават ясни какви са условията, при които се получава тази стипендия. Единствено е посочено, че се дължи за периода, в който родителят отсъства. В този случай питането ми е защо разширяваме групата на децата и включваме тези, които се обучават в чужбина? В тези случаи детето е в постоянно отсъствие от страната, а не родителят? Това означава, че едно дете на 27 години, ако учи в Германия, а родителското тяло живее в България и го командироват за 2 години в Иран (примерно), детето ще започне да получава месечна стипендия, защото е прекъсната връзката му с родителя ли?

Считам, че възрастта на "децата" трябва да се намали до приетата в Закона за закрила на детето или поне до тази, до която всички нормални деца имат право да получават помощи в страната. Не може да се наричат "деца" пълнолетни пълноправни граждани на Република България. Всеки е дете на родителя си, но не всеки е в детска възраст.

Считам, че трябва да отпадне помощта за децата, които се обучават в чужбина, защото физическата връзка с родителя така или иначе е възпрепятствана от обективни факти, несвързани с мисията, възложена от ДАНС. Реално така отпада основанието за "отсъстващия" родител.