Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

С проекта на наредба се предлагат:

I. Промени, свързани с въвеждането в националното законодателство на Делегирана директива (ЕС) 2022/2407 на Комисията от 20 септември 2022 година за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед на адаптирането към научно-техническия прогрес (ОВ L 317, 09/12/2022) (Делегирана директива (ЕС) 2022/2407).

Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (2008/68/ЕО) е въведена в националното законодателство с Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари. Съгласно чл. 8, параграф 1 от Директива 2008/68/ЕО, Европейската комисия приема делегирани актове за изменение на приложенията на директивата с цел отчитане на измененията на ADR, RID и ADN, по-специално свързаните с научния и техническия прогрес, включително използването на технологии за локализиране и проследяване. Приетите въз основа на цитирания текст актове, въвеждащи изменения на приложенията към Директива 2008/68/ЕО, са въведени в Наредба № 46, с изключение на Делегирана директива (ЕС) 2022/2407. Текстът, който следва да се транспонира от посочената делегирана директива се съдържа в чл. 1, т. 2 от нея и гласи: „в приложение II раздел II.1 се заменя със следното:

„II.1. RID

Приложението към RID, приложимо от 1 януари 2023 г., като се разбира, че където е уместно „RID договаряща държава" се заменя с „държава членка“.

Подобен текст вече е транспониран и се съдържа в чл. 2, ал. 1 от Наредба № 46. За да се транспонира Делегирана директива (ЕС) 2022/2407 е необходимо да се добави заглавието й в края на § 2 от Заключителните разпоредби на действащата Наредба № 46, което се предлага в параграф единствен от проекта на наредба.

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 не оказва пряко/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба, заедно с доклада към него, е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 и да представят писмени предложения или становища в 14-дневен срок от публикуването им.

 

Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта на акт е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, като е съобразено, че публикуваният за обществено обсъждане проект на наредба включва разпоредби, които имат технически характер и чрез тях се въвежда изискването на чл. 1, параграф 2 от Делегирана директива (ЕС) 2022/2407, който регламентира актуалната редакция на правилата към RID – приложима от 1 януари 2023 г., която вече е в сила за Република България.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г., изм., бр. 41 от 2021 г.) е изготвена таблица за съответствие с Делегирана директива (ЕС) 2022/2407. Проектът на наредба е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“, за което е приложено становище на работната група.

 

Лице за контакт:
Мария Стефанова
Главен секретар
ИА „Железопътна администрация"
Тел.: 02/9409 378, Мобилен: +359884 101 581
Е-mail: mstefanova@iaja.bg


Дата на откриване: 13.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 27.7.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари