Обществени консултации

Проект на наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл.18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни

От момента на влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), считано от 4 май 2023 г. (обн. ДВ, бр. 11/02.02.2023 г.), Комисията за защита на личните данни осъществява функциите на Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст. В изпълнение на § 9 от Заключителните разпоредби на ЗЗЛПСПОИН, в 6-месечен срок от обнародването на ЗЗЛПСПОИН Комисията следва да приеме Наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл.18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни   (наредбата по чл. 19, ал. 1, т. 3 от закона).


Дата на откриване: 6.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.7.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 юли 2023 г. 12:23:11 ч.
Алианс на технологичната индустрия

Алианс на технологичната индустрия

Алиансът на технологичната индустрия предлага в чл. 6 да се направят следните изменения и допълнения:

1. думите „регистъра по ал. 1” се заменят с „регистъра по чл. 18 от закона”;

2, текстът на чл. 6 става ал. 1;

3. създава се нова ал. 2 със следното съдържание:

„(2) При постъпване на сигнал от клиент – потребител за нередности или неудовлетвореност от услуга, предоставяна от задължения субект по чл. 12, ал. 1 от закона, той не се регистрира чрез попълване на формуляр в регистъра по ал. 1 и с УИН. Не се образува производство по ЗЗЛПСПОИН.

Мотиви: Разпоредбата на чл. 6 урежда изключенията, при които не се образува производства от КЗЛД по ЗЗЛПСПОИН. Съгласно инструкциите на КЗЛД, сигнали за нередности или неудовлетвореност от услугата, получавани от предприятия, предоставящи услуги на крайни потребители, не следва да се регистрират и подават към Комисията.  В тази връзка смятаме за целесъобразно това изключение да бъде разписано в предложения нормативен акт.