Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата е разработен с цел привеждане на действащата нормативна уредба в съответствие с изискванията на правото на ЕС. През 2020 г. Европейската комисия стартира процедура за нарушение срещу България поради констатирано противоречие на разпоредбите на Закона за адвокатурата, свързани с рекламата и забраната за привличането на клиенти чрез посредник, с изискванията на чл. 24 от Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар.

За отстраняването на тези противоречия законопроектът предвижда да бъдат премахнати общите забрани към търговските съобщения на адвокатите, като същевременно въвежда ясни правила по отношение на рекламата и посредничеството при предоставянето на адвокатските услуги. Лицата, упражняващи професията адвокат, ще могат свободно да популяризират своята дейност, качества, квалификация и опит, както и да използват посредник за привличането на потенциални клиенти, но при спазване на предвидените в закона изисквания, които целят да гарантират, че дейността на адвоката е съобразена и отговаря на високите етични норми и принципи, които са присъщи за тази професия. Със законопроекта се конкретизират непозволените средства за реклама и привличане на клиенти и се въвеждат изисквания, които да ограничат възможността за нарушения при установяване на връзката между адвокат и клиент и за  нерегламентирано предоставяне на адвокатски услуги от лица, които не са адвокати.

С приемането на предложените изменения и допълнения ще бъде осигурено правилното прилагане на изискванията на Директива 2006/123/ЕО. Констатираното от Европейската комисия несъответствие на Закона за адвокатурата с изискванията на правото на ЕС ще бъде отстранено, което ще бъде предпоставка за прекратяване на процедурата за нарушение срещу България.

 


Дата на откриване: 3.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 4.8.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 юли 2023 г. 23:55:49 ч.
buenova

лешоядите

След като отворихте вратите на колегите-лешояди чрез разрешаването на посредниците, съм щастлива да прочета, че най-после се предприемат мерки срещу порочната практика пострадалите при ПТП да се дебнат в болници, морги, гробищни паркове и пред домовете им.

Мисля, че трябва да се отправи предложение до НС тази дейност да бъде криминализирана. Абсурдно е, че вече всяка санитарка, лекар и портиер в болница раздават визитки на знайни и незнайни колеги, рекламиращи се като всички те все най-добрите по такива дела. Да не говорим за телефоните обаждания и големият въпрос - ОТКЪДЕ ИЗТИЧАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОСТРАДАЛИТЕ като телефони, че дори и адреси..... /риторичен въпрос/

19 юли 2023 г. 15:42:48 ч.
OSABG

Становище на Обединението на свободните адвокати

Становище на Обединение на свободните адвокати във връзка с представения за предварително обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, предлагащ изменения по отношение на уредбата на рекламата за адвокатите и
осъществяването на контакт с потенциални клиенти чрез използване на посредници. 

http://osabg.org/images/articles/20230719_---_e-signed.pdf

19 юли 2023 г. 16:11:21 ч.
Явор Харизанов

Явор Валентинов Харизанов

Становище на адв. Явор Валентинов Харизанов - Софийска адвокатска колегия:

https://www.bezgishe.bg/attachments/Stanovishte_harizanov_esign.pdf

01 август 2023 г. 15:15:41 ч.
адв. Николай Лалев - САК

Становище от адв. Николай Лалев - САК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Със становището ни, относно проекта на Закон за изменениe и допълнение на Закона за адвокатурата, може да се запознаете на следния интернет адрес:

www.lalev.bg/documents/BarAct/20230801-LegalOpinion-BarAct.pdf

Kнижа са изготвени на български език и са удостоверени с електронен подпис.

 

Оставаме на разположение за последващо съдействие и

 

 

С уважение

 

адв. Николай Лалев

Софийска адвокатска колегия

Република България

гр. София, 1000

ул. „Княз Борис I” №130, ет. 1, ап. 2

телефон/вайбър: +359 878 441 881

електронна поща: office@lalev.bg

интернет страница: www.lalev.bg

02 август 2023 г. 11:14:01 ч.
akmail

Застраховка на адвокати

Смятам, че българските потребители на адвокатски услуги заслужават по-високо ниво на застрахователна защита срещу вреди, причинени от професионална небрежност на адвокат, което да бъде съпоставимо с това, което съществува в другите държави членки на Европейския съюз. Още повече, след като се предвижда разрешаване на рекламата и ползването на посредници, с което се повишава рискът да бъдат застрашени/нарушени правата и интересите на клиентите на адвокатите. 

Самите адвокати също имат интерес от по-високи минимални застрахователни суми по задължителната застраховка, тъй като ще могат да упражняват своята професия и в други държави членки, без да се налага да сключват допълнителна застраховка, както изисква пар. 3 на чл. 6 от Директива 98/5/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г.

Ето защо предлагам в ЗИД ЗАдв да се добави §3а със следното съдържание:

"В чл. 50, ал. 2 се изменя така:

(2) Минималните застрахователни суми са съгласно чл. 468, ал. 3 от Кодекса за застраховането."

Мотиви:

В момента минималното задължително застрахователно покритие по застраховките на адвокатите се определя от Висшия адвокатски съвет, като от 2004 г. насам неизменно минималната застрахователна сума е 20 000 лв. А тази сума, с оглед на съвременната икономическа ситуация, не може да осигури адекватно обезщетение на претърпелите вреди граждани и юридически лица.

За сравнение:

1) през 2019 г. беше променена Наредба № 2 от 2006 г. относно задължителното застраховане на ЧСИ, с което минималната годишна застрахователна сума за тях стана 1 200 000 лв. (60 !!! пъти  повече отколкото за един адвокат);

2) може да се види какви са застрахователните суми по застраховките на адвокатите и адвокатските дружества в други европейски държави от едно проучване на Съвета на адвокатите и адвокатските дружества в Европа - https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/INSURANCE/INS_Position_papers/EN_INS_20141107_Response-to-the-CCBE-questionnaire-on-professional-indemnity-insurance-comparative-table.pdf

04 август 2023 г. 18:55:40 ч.
consultgrup

за отпадане на част от текстовете, които се повтарят излишно

В текста на закона, над 100 пъти се ползва понятието „адвокатът/а или адвокатът/а на Европейския съюз“. Считам че тази редакция прекомерно натоварва обема на текста на закона и нарушава условието за „краткост“ по чл. 9 /1/ ЗНА. Предвид, че така или иначе чл. 14 на закона предвижда, че адвокатът на Европейския съюз има същите права и задължения, като адвокатите, многократното повторение на „адвокатът/а на Европейския съюз“ в нормите, формиращи права и задължения на адвокатите, са излишни.

ПРЕДЛАГАМ с такива мотиви да се предложи следното изменение в закона:

Всички норми в Закона за адвокатурата: "адвокатът, или адвокатът на Европейския съюз", съответно: "адвоката, или адвоката на Европейския съюз", да се заменят с "адвокатът", съответно: "адвоката". 

04 август 2023 г. 20:01:33 ч.
jkisiova

Предложения на Софийския адвокатски съвет

Приложено изпращаме становище на Софийски адвокатски съвет по публикувания проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата,

https://p.sak-sas.bg/s/t/stanovishte-zadv-sak-20230804-final-1015.pdf