Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 41 от 24.09.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Диализно лечение“

Проектът на наредба за допълнение на медицинския стандарт по Диализно лечение е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, съгласно който дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Медицинските стандарти се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването.

Причини, които налагат издаването на наредбата, са свързани с необходимостта от предоставяне на нормативни възможности за осъществяване на дейности по диализно лечение в структури /отделения и клиники/ по нефрология или вътрешни болести.

С утвърдените към момента текстове в медицинските стандарти по диализно лечение и по нефрология (Наредба № 41 от 24.09.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Диализно лечение“, обн., ДВ, бр. 83 от 2009 г., изм. и доп., бр. 64 и 92 от 2010 г., бр. 37 от 2016 г. и бр. 63 от 2021 г. и Наредба № 3 от 23.02.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нефрология“,обн., ДВ, бр. 19 от 2021 г., изм., бр. 63 от 2021 г.) не е допусната възможност в лечебно заведение за болнична помощ да се извършва дейност по диализно лечение в единна структура – отделение по нефрология и диализно лечение. Условията на двата медицински стандарта определят възможност за съществуване в болниците на отделни структури по нефрология и по диализно лечение, като няма допусната възможност за осъществяване на дейностите по диализно лечение в нефрологични отделения или клиники. От друга страна, медицинската специалност „Нефрология“ е специалност с преобладаваща терапевтична насоченост, която включва дейности по клинична нефрология, диализа и бъбречна трансплантация, т.е. диализното лечение е дейност в обхвата на медицинската специалност „Нефрология“.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 1.7.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 30.7.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари