Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка

Нормативната уредба на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, създаден по силата на Постановление № 86 на Министерския съвет от 2020 г., вече не отговаря на актуалното състояние на европейското законодателство, прието в изпълнение на Европейската зелена сделка. Освен това, в хода на неговата работа бяха идентифицирани възможности за подобряване на функционирането на Съвета. Тези причини налагат многобройни и важни промени в нормативната уредба на функциите, състава и подпомагащите органи на Съвета, с което се обосновава необходимостта от приемане на ново постановление, регламентиращо същата материя.
Настоящият проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка е разработен в съответствие с произтичащите от Европейската зелена сделка ефекти за Република България, и по-конкретно необходимостта от прилагане на законодателството от пакета „Подготвени за цел 55“. 
Първата цел е да се актуализират функциите на Консултативния съвет, който следва да предоставя насоки за максимално бързо и правилно прилагане на новоприетото европейско законодателство. Ще му бъде възложена функция да обсъжда  и приема модели и анализи, свързани с изпълнението на целите за декарбонизация, да следи за изпълнение на реформите, свързани със зеления компонент в Националния план за възстановяване и устойчивост, както и да осъществява други дейности, свързани с интегрирането на екологичните съображения, произтичащи от Съобщението за Европейската зелена сделка и Националния план за възстановяване и устойчивост в секторните политики. 
Втората цел е да се подобри оперативността в работата на Съвета в няколко направления. Предвижда се Консултативният съвет да има два състава – основен и разширен, като така едновременно ще се оптимизира неговата дейност и ще се гарантира широко участие на заинтересованите страни. Съветът ще се подпомага в дейността си от експертни работни групи, създавани по негово решение в зависимост от нуждите за обсъждане на дадени въпроси, като се предоставя по-голяма самостоятелност на Съвета при вземането на решения относно техните задачи, структура и организация на работа.
 


Дата на откриване: 30.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 14.7.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 юни 2023 г. 21:00:59 ч.
grainis

Предложение за добавяне от ИББ

Във връзка с Чл.1 ал. 1 и 2 от Проекта, предлагаме прибавяне на нова алинея 3, с текст "съдейства за финансиране и внедряване на авангардни зелени технологии с мощен комплексен ефект върху икономиката, екологията и цялостното развитие на страната" .
 
Такава технология би могла да бъде например SGB-Технологията - https://biomass.alle.bg на Института за Биомаса и Биогорива ( ИББ ) - София - https://ibb.alle.bg , която предлага възможност за комплексно решаване на всички екологични, икономически, финансови, социални, отбранителни и други проблеми, чрез многократно умножаване на брутния вътрешен продукт и нареждане на България сред най-богатите страни в света, в рамките на десетина години - https://bg-razvitie.alle.bg  . 
 
ibb-bg@abv.bg

13 юли 2023 г. 11:18:14 ч.
Daniel Kiryakov

Предложение от Американска търговска камара в България

Уважаеми госпожи и господа, 

Приложено изпращам предложението на Американска търговска камара в България (АТК) по отношение на Разширения състав на Консултативния съвет за Зелената сделка на ЕС към МС.

http://amcham.bg/wp-content/uploads/2023/07/23065_230712-AmCham-МОСВ-Консултативен-съвет-Зелена-сделка-2023-2.pdf

Оставаме на разположение за последващ контакт.

От името на АТК - Даниел Киряков

13 юли 2023 г. 13:49:42 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://bia-bg.com/standpoint/view/32012/

13 юли 2023 г. 21:36:51 ч.
oatanasov

Становище на КНСБ

ДО

Г-Н ЮЛИЯН ПОПОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

 

СТАНОВИЩЕ

на КНСБ

Относно:  Обществена консултация по Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Консултативен съвет за Европейската зелена сделка и отмяна на ПМС № 86 от 2020 г.

 

              Уважаеми г-н Попов

КНСБ беше един от основните инициатори за създаване на Консултативния съвет по Зелена сделка, водени от ясното съзнание, че тежките решения по прилагане на амбициозните политики за енергиен и икономически преход на ЕС изисват задълбочен анализ и участие на  социалните партньори.

КНСБ се отнася положително към предложението за извеждане на Института за устойчив преход и развитие, като основно звено при разработване и обсъждане на плановете за енергиен и икономически преход у нас.

Същевременно КНСБ подчертава, че въведената нова двустепенна структура не е развита в достатъчна степен и създава предпоставки за налагане на административни решения на база на обсъждане само в кръга на включените членове на Министерски съвет (Основен състав на Съвета). Това съмнение се подсилва от липсата на връзка между задачите, определени с чл.2, за работата на двата състава на Съвета.

От КНСБ считаме за удачно,  като основен да остане сега действащия състав на КСЕЗС, създаден с ПМС N 86 от 2020 г. Едновременно с това предлагаме да бъде създаден оперативен (изпълнителен) състав, съставен от представители на изпълнителната власт, общините, социалните партньори и академичната общност. Ролята на оперативния състав на Съвета е да координира работата на специализираните работни групи и да подготвя обосновки и предложения за решения, които да бъдат внасяни за обсъждане и гласуване в основния състав на Съвета.

Поради належащото ускорено финализиране и одобрение на редица ключови документи, като Плана за възстановяване и устойчивост, Териториалните планове за справедлив преход и Интегрирания план енергия и климат, настояваме успоредно с гласуване на ПМС да бъде утвърден и график за представяне на актуализираните версии на посочените документи за обсъждане и приемане от основния състав на Съвета.

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

13 юли 2023 г. 22:20:10 ч.
pavelan

Становище на Коалиция за климата - България

Предлагаме на Вашето внимание становище на Коалиция за климата- България (ККБ) относно предложението за актуализация на ПМС № 86 и рестартиране на работата на Консултативния съвет за Зелената сделка. Линк към становището: https://tinyurl.com/4m4dxchx

Вносител на позицията от името на Коалиция за климата е Фондация “БлуЛинк”. За допълнителна информация: Фондация “БлуЛинк”, E-mail: office@bluelink.net.