Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредба за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели по ЗПРПМ

Проектът на акт предвижда приемането на нова Наредба за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти по Закона за патентите и регистрация на полезните модели /ЗПРПМ/, както и отмяната на сега действащата Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 19.03.2008 г. /Обн. ДВ, бр. 33 от 28.03.2008 г./.

Приемането на нова Наредба е необходимо, за да отрази променените обществени отношения във връзка с настъпилите изменения в ЗПРПМ, както и за да осигури съответствие между законовата и подзаконовата нормативна уредба в областта на защитата на индустриалната собственост.

Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти не е изменяна от нейното приемане през 2008 г., независимо от обстоятелството, че в този период ЗПРПМ е изменян и допълван няколко пъти. В този смисъл действащата наредба не отговаря на актуалните разпоредби в ЗПРПМ, включително по отношение на това, че в нея не е уреден режимът на регистрация на полезните модели, който до момента се осъществява с Указания на Патентното ведомство.

В проекта на Наредба подробно е описана процедурата по регистрация на полезните модели, в съответствие със ЗПРПМ, така че участниците в производството да имат сигурност и предвидимост по отношение на правната закрила на полезните модели, като същевременно се уреждат в детайли заявлението и неговото съдържание.

С проекта на Наредба за първи път се урежда начина на подаване на заявка за патент или полезен модел от дружество или съдружие на представители по индустриална собственост или на адвокати, както и при съвместно подаване от няколко лица.

С предложената нова правна уредба ще се постигане пълно съответствие на подзаконовата нормативна уредба, свързана с оформянето, подаването и разглеждането на заявки за патенти за изобретения и полезни модели, с разпоредбите на ЗПРПМ, и ще се създаде яснота и последователност в процедурата за регистрация на патентите и полезните модели.

Предложените нови разпоредби ще доведат до подобряване качеството на извършване на административните услуги от страна на Патентното ведомство на Република България , както и до повишаване бързината и ефективността на административните процеси по регистрация на полезен модел и издаване на патент. Лицата, които имат интерес от регистрацията на полезен модел или от правна закрила за своето изобретение с патент, ще бъдат улеснени при реализирането на намерението си, тъй като ще могат да направят предварителна лична оценка на усилията и финансовия ресурс, които ще са необходими, за да защитят правата си.

 


Дата на откриване: 28.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 28.7.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари