Обществени консултации

Проект на Наредба за изм. и допълнение на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Проектът на  Наредба е разработен във връзка с транспониране на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).


Дата на откриване: 11.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 24.12.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 декември 2012 г. 10:53:37 ч.
ironhorse

Параграф 28

§28. Навсякъде в наредбата думите “действащи инсталации” се заменят със “съществуващи инсталации”. Тук ще имате проблеми, защото искате да поставите под регулация собственост, а не извършвана дейност. Отново правите всякакви попълзновения да се наврете навсякъде, дори да не е необходимо ! Наредбата, ако бъде така приета ще бъде атакувана във ВАС, както и попълзновенията ви да събирате такси за публичният регистър !