Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (ЗИД на ЗДС)

С проекта на ЗИД на ЗДС се цели създаването на Централизирана информационна система за управление на държавната и общинската собственост (ЦИСУДОС) и на Единен регистър на държавната и общинската собственост.

Законопроектът има за цел да въведе подробни правила и ясни срокове за актуването на имотите и обектите – държавна и общинска собственост, както и санкции за тяхното неспазване. По този начин ще се създадат по-добри гаранции за съставянето на актове за собственост за имоти и обекти, които са държавна и общинска собственост, но все още не са актувани или не са актуализирани, както и за установяване на имоти и обекти, които са актувани и като държавна, и като общинска собственост.

Целта на ЗИД на ЗДС е създаване на правно основание за съществуване на ЦИСУДОС, която включва Единен регистър на държавната и общинската собственост. Законопроектът цели уреждането на основните функции на системата и съдържанието на Единния регистър, както и правилата за тяхното администриране.

Проектът на ЗИД на ЗДС цели подобряване на процеса на предоставяне на административните услуги, свързани с държавната и общинската собственост, чрез осигуряване на нови канали за достъп. Въвеждането на възможност за заявяване, заплащане и получаване на услуги по електронен път ще осигури по-голяма бързина, надеждност и удобство за гражданите и организациите с интерес към имотите, обектите и съоръженията – държавна и общинска собственост. Запазва се възможността за заявяване на достъп до информация и на гише в сградите на първичните администратори на данни за гражданите, които нямат възможност да направят това по електронен път.

В Преходните и заключителни разпоредби на проекта ЗИД на ЗДС се извършват промени в Закона за общинската собственост, които го привеждат в съответствие с промените в ЗДС.

 


Дата на откриване: 1.6.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 3.7.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 юни 2023 г. 14:50:17 ч.
Ryslan4o_52

бележки

ЗДРАВЕЙТЕ,

Изцяло подкрепям въвеждането на информационната система трябва да подобри управлението на имотите, обектите и съоръженията и да повиши приходите от тях, но правя и следните бележки:

1. Трябва да се вмени на областните управители повече правомощия, по сега действащия закон за провеждане на процедура по чл. 80 от ЗДС, може да минат години;

Трябва да се помисли за бърза и ефективна процедура. Да се развие производството в рамките на 1 месец.

И при отказ на областен управител да изпълни нормативно определени задължения по закон за има строга санкция.

Да има санкция и за този, който имот държавна собственост. Например пазарен наем в троен размер.

2. След като се изготвя регистър следва да се предвиди и със закона за електронния документ и закона за кадастъра. Областна администрация по служебен път да се снабдява със скици за актуване на имота, а ръководителите на ведомствата да изпращат своето становище

3. Съгласно мотивите към ЗИД в точка 4. 3. Целите са : Ще се повиши степента на прозрачност и осведоменост за фактическото състояние на имотите, обектите и съоръженията – държавна и общинска собственост в реално време. Благодарение на това ще се постигне по–добра проследимост на процеса по управление и разпореждане с държавната и общинска собственост.

Пораждат се следните въпроси:

1. как ще се подобри процеса  на управление:

2. как ще се разпорежда с имотите;

3. как ще се повишат приходите;

Като бюджетна организация или търговско дружество с предоставени имоти за управление (частна държавна собственост) сме данъчно задължено лице. За какво да актувам имоти, след като трябва да им се платят данъците ?

Няма да мисля как да скалъпя бюджета за предстоящата година ?

На следващо място собствеността е пръсната в множество закони -  Закон за собствеността, Закон за общинската собственост, Закон за водите, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, и тн , може да пропусна някой за което се извинявам.

Ограничените вещни права как ще се уредят в регистъра ?

Как ще се актуват съоръженията ?

Имота предоставен за път, ще се актува.

А самия път като линейно съорежение ? ще се актува ли ?

Чл. 105. Не се съставят актове за държавна собственост за следните обекти:

1. (отм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.)

2. коритата на реките и другите естествени водоеми, пътната мрежа, мостовете, подлезите, инженерната инфраструктура и други обекти, които не са прикрепени трайно към земята и нямат характер на недвижим имот;

3. временните постройки.

Съгласно предложения проект на ЗИД в § 19 предвидения двугодишен срок за съставяне на актове на всички имоти е нереалистичен.

Представям си как областна администрация съставя АДС на всички имоти на територията на областта.

И как ще задължим кметовете на общините също са съставят регистър?

Във връзка с горното предлагам да се създаде междуведомствена работна група и да се обсъдят всички изброени по горе въпроси, както и ако има нови такива.

В нея следва да има представители и на общините.

 

С уважение,

Руслан Кенаров