Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

С приемането на проект  за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ѝ (Програмата) се цели недопускане на надвишаване на финансов ресурс на Програмата и нейното реализиране в рамките на одобрения бюджет.

За тази цел се предвиждат промени, предвиждащи преустановяване на сключването на договори за обществени поръчки за дейности по Програмата чрез избор на нови външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки и поемане на нови финансови ангажименти по нея, както и се определя краен срок за сключване на анекси към договорите за целево финансиране.

 


Дата на откриване: 23.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 22.6.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 
24 май 2023 г. 09:49:51 ч.
ангел марков

Проект на паралелната Държава, изключващ ефективното използване на топлинната енергия!

Проекта има за цел да укрие, че произвежданата топлинна енергия се разхищава по най - неефективния начин - "доставка" в абонатната станция", при което количеството на произвежданата топлина се определя от топлинния товар/мощността на сградната инсталация и в зависимост от външните условия достига до 10 (десет) пъти повече от потребностите на обществото, или 1000% неефективност.

Предлаганата с проекта ефективност на многофамилните сгради не надвишава 35%.

Ето защо на първо място следва да се уреди ефективното използване на произвежданата топлинна енергия, за което не са нужни никакви средства, а само следва да се възстановят държавността, върховенството на закона и пазарните отношения между страните, разрушени чрез разпоредбите на извършените промени в правната уредба в Д. в. 108/2001 г. и Д. в. 54/2012 г.

Най-напред следва да се уреди ефективното използване на произвежданата топлинна енергия, а едва след това, да се мисли за ефективност на сградния фонд.

РЕШЕНИЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО, ОСИГУРЯВАЩИ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОПЛИНАТА Е СЛЕДНОТО:

За да се възстановят държавността, върховенството на закона, пазарните отношения и най-ефективното използване на топлинната енергия, следва да се извършат като абсолютен минимум следните промени в ЗЕ:

 1. Възстановява се компетентността на КЕВР, дадена с чл.16, ал.1, т.6 ЗЕЕЕ (Д. в. 64/1999 г.), за определяне/изготвяне на „общи условия в договорите за продажба на електрическа и топлинна енергия и природен газ”, като в чл.21, ал.1, т.4 ЗЕ, думата „одобрява” се заменя с думата определя/изготвя.
 2. „общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди“ и текста на чл.150 ЗЕ, се обявяват за противоконституционни.
 3. Възстановяват се оригиналните определения за процес и система, дадени в чл.95 ЗЕЕЕ (Д. в. 64/1999 г.), като от чл.125, ал.1 и ал.2 ЗЕ отпада думата „доставка”.
 4. Възстановяват се в ЗЕ качествата „потребител” и „купувач”, определени като „клиенти” с Д. в. 54/2012 г.
 5. Възстановява се оригиналната императивна материалноправна норма „продажба” от чл. 106 ЗЕЕЕ (Д. в. 64/1999 г.), като в чл.150 ЗЕ се записва:

            Чл.150: Продажбата на топлинната енергия се извършва на основата на писмени договори при общи условия, сключени между:

 1. Топлопреносното предприятие и независимите производители.
 2. Топлопреносното предприятие  и потребителите извършващи стопанска дейност
 3. Топлопреносното предприятие и самостоятелните потребители.
 4. Топлопреносното предприятие и потребителите, собственици в сграда – етажна собственост.

            Възстановява се преклузивния срок в чл.154, ал.2  – отпада Д. в. 74/08.09.2006 г.

            Дават се в ЗЕ легални определения за:

 1. Разпределение на продаваната топлинна енергия е разпределяне от сградната инсталация между потребителите, на топлинната енергия отговаряща на условията за качество, в момента на продажбата – купуването става с отваряне на съответния кран на отоплителните тела или смесителните батерии.
 2. Дялово разпределение е разпределянето по показанията на индивидуалните разпределители, на разпределените от сградната инсталация и продадени количества топлина.

Отпада текста на § 1, т.16 ДР ЗЕ „доставка” е продажбата ….Д. в. 54/2012 г.

            В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

            Навсякъде „централно отопление“ се заменя с „топлинна енергия“

С предложения проект се цели да се укрие наложеното чрез незаконната "доставка" в абонатната станция", беззаконие при топлоснабдяването, превръщащо "клиентите" в роби на власт, съд и монополист?