Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

С приемането на проект  за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ѝ (Програмата) се цели недопускане на надвишаване на финансов ресурс на Програмата и нейното реализиране в рамките на одобрения бюджет.

За тази цел се предвиждат промени, предвиждащи преустановяване на сключването на договори за обществени поръчки за дейности по Програмата чрез избор на нови външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки и поемане на нови финансови ангажименти по нея, както и се определя краен срок за сключване на анекси към договорите за целево финансиране.

 


Дата на откриване: 23.5.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 22.6.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 май 2023 г. 09:49:51 ч.
ангел марков

Проект на паралелната Държава, изключващ ефективното използване на топлинната енергия!

Проекта има за цел да укрие, че произвежданата топлинна енергия се разхищава по най - неефективния начин - "доставка" в абонатната станция", при което количеството на произвежданата топлина се определя от топлинния товар/мощността на сградната инсталация и в зависимост от външните условия достига до 10 (десет) пъти повече от потребностите на обществото, или 1000% неефективност.

Предлаганата с проекта ефективност на многофамилните сгради не надвишава 35%.

Ето защо на първо място следва да се уреди ефективното използване на произвежданата топлинна енергия, за което не са нужни никакви средства, а само следва да се възстановят държавността, върховенството на закона и пазарните отношения между страните, разрушени чрез разпоредбите на извършените промени в правната уредба в Д. в. 108/2001 г. и Д. в. 54/2012 г.

Най-напред следва да се уреди ефективното използване на произвежданата топлинна енергия, а едва след това, да се мисли за ефективност на сградния фонд.

РЕШЕНИЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО, ОСИГУРЯВАЩИ НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОПЛИНАТА Е СЛЕДНОТО:

За да се възстановят държавността, върховенството на закона, пазарните отношения и най-ефективното използване на топлинната енергия, следва да се извършат като абсолютен минимум следните промени в ЗЕ:

 1. Възстановява се компетентността на КЕВР, дадена с чл.16, ал.1, т.6 ЗЕЕЕ (Д. в. 64/1999 г.), за определяне/изготвяне на „общи условия в договорите за продажба на електрическа и топлинна енергия и природен газ”, като в чл.21, ал.1, т.4 ЗЕ, думата „одобрява” се заменя с думата определя/изготвя.
 2. „общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди“ и текста на чл.150 ЗЕ, се обявяват за противоконституционни.
 3. Възстановяват се оригиналните определения за процес и система, дадени в чл.95 ЗЕЕЕ (Д. в. 64/1999 г.), като от чл.125, ал.1 и ал.2 ЗЕ отпада думата „доставка”.
 4. Възстановяват се в ЗЕ качествата „потребител” и „купувач”, определени като „клиенти” с Д. в. 54/2012 г.
 5. Възстановява се оригиналната императивна материалноправна норма „продажба” от чл. 106 ЗЕЕЕ (Д. в. 64/1999 г.), като в чл.150 ЗЕ се записва:

            Чл.150: Продажбата на топлинната енергия се извършва на основата на писмени договори при общи условия, сключени между:

 1. Топлопреносното предприятие и независимите производители.
 2. Топлопреносното предприятие  и потребителите извършващи стопанска дейност
 3. Топлопреносното предприятие и самостоятелните потребители.
 4. Топлопреносното предприятие и потребителите, собственици в сграда – етажна собственост.

            Възстановява се преклузивния срок в чл.154, ал.2  – отпада Д. в. 74/08.09.2006 г.

            Дават се в ЗЕ легални определения за:

 1. Разпределение на продаваната топлинна енергия е разпределяне от сградната инсталация между потребителите, на топлинната енергия отговаряща на условията за качество, в момента на продажбата – купуването става с отваряне на съответния кран на отоплителните тела или смесителните батерии.
 2. Дялово разпределение е разпределянето по показанията на индивидуалните разпределители, на разпределените от сградната инсталация и продадени количества топлина.

Отпада текста на § 1, т.16 ДР ЗЕ „доставка” е продажбата ….Д. в. 54/2012 г.

            В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

            Навсякъде „централно отопление“ се заменя с „топлинна енергия“

С предложения проект се цели да се укрие наложеното чрез незаконната "доставка" в абонатната станция", беззаконие при топлоснабдяването, превръщащо "клиентите" в роби на власт, съд и монополист?

08 юни 2023 г. 11:03:12 ч.
Dimitrina Georgieva

Несъгласие

Ние сме сдружение - гр. София, Столична община, район Младост, ж.к. Младост 4, бл. 451, вх. 1 , вх. 2, вх. 3, вх. 4 и вх. 5 с регистрационен № ЕС-02-9400-17 от 20.02.2015 г. по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Вече крайно обезверени, огорчени и безсилни да се борим за правата си, но с нестихваща надежда за справедлив край.

Разбирайки за готвеното изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. целящо преустановяване сключването на договори за изпълнение на дейности по Програмата с външни изпълнители, избрани по реда на ЗОП смеем да изразим мнението си тук.

Единственият мотив е изчерпан финансов ресурс за завършване на Програмата. Тук ние не сме убедени в истинността на това твърдение! Финансов ресурс има, но МРРБ възнамерява да го насочи за анексиране на действащите договори, като противодействие на инфлационните процеси през последните години. По данни от публикуваните съпровождащи проекта документи, в аналогична ситуация в страната са 13 броя многофамилни сгради, за които е проведена обществена поръчка за избор на външен изпълнител. За тези 13 сгради впоследствие договорът за обществена поръчка с избрания изпълнител не е сключен, предвид непотвърдения финансов ресурс. Ако проектът на постановлението бъде приет от МС във вида в който се предлага, това гарантирано ще доведе до силно обществено недоволство от страна на пряко засегнатите собственици на самостоятелни обекти, обединени в сдружения, които повече от 7 години очакват санирането на сградите да бъде завършено. Не е изключено сдруженията, защитавайки правата на членовете си, да предявят и съдебни искове! Възмутени сме от факта, че МРРБ и МС са готови с лекота да омаловажават труда, усилието и рядко срещаното по нашите ширини обединение на граждани и районна администрация. Министерството прежалва дори вече усвоени държавни средства по Фаза 1, която блокът ни е преминал.

Тук възниква и въпросът, кой персонално от МРРБ е отговорен за похарчените милиони левове за техническото и енергийно обследване и изготвяне на техническите паспорти на тези многофамилни сгради и какъв е ефекта, щом с предлаганите промени на ПМС №18/02.02.2015 г. се изхвърлят сдруженията от завършване процеса на саниране?!!

Категорично не е правилен изводът, който се прави в предварителната оценка на въздействието на предлаганото изменение и допълнение на Постановление №18 от 2 февруари 2015 г. в част 6.1., че „няма ефект“ в административната тежест за физическите лица от прилагането на препоръчителния вариант на предлаганото изменение. Точно обратното - и това е ясно за всички, дори за онези съставили този документ!!!

Не можем да се съгласим също с извода, че инфлационната тежест е непоносима, за да бъдат завършени блоковете с изпълнена първа Фаза. Нима някой си направи труда да се допита до сдруженията за изменилото се текущо състояние на блоковете?! Та за изминалите седем години голяма част от нашите входовете подмениха щрангове, дограми на общи части и покриви. Така нужния финансов ресурс драстично се променя и смятаме, че за държавата ще е много по-рентабилно да довърши започнатото.

Считаме, че справедливият изход от създалата се ситуация е:

1) Осигуряване на допълнителен финансов ресурс по програмата в бюджета на МРРБ за завършване санирането на сградите или

2) Служебно включване на тези 13 сдружения (сгради) в първия етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „Ниско въглеродна икономика“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на страната без повторно кандидатстване на съответното сдружение, предвид не прекратените договори на сдруженията от една страна и изтеклите срокове и невъзможността сдруженията да кандидатстват по нея от друга.

Оставаме на линия при заинтересованост от ваша страна.

Контакти:

Инж. Валентин Костов - ел. поща: valentin.kostov@gmail.com

Димитрина Георгиева - ел. поща: dimitrinaatvas@gmail.com