Обществени консултации

ИД на Наредба № Н-22/14.08.2018 г. за условията и реда за изплащане на порционни пари в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

С Проекта на  Наредбата се цели да се регламентират въпросите, свързани с финансовите средства за порционните пари при отиване и връщане от платен годишен отпуск на военнослужещите и цивилните служители, които имат повече от едно правоотношение в рамките на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Проектът се публикува за срок от 30 дни.


Дата на откриване: 12.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 13.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 май 2023 г. 14:40:46 ч.
Васил Василев

Техническа корекция в чл. 3 на Наредбата

Предлагам в чл. 3, т. 6 от действащата Наредба думите „Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г. (ДВ, бр. 100 от 2000 г.)“ да се заменят с Наредбата за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и  Българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната, приета с ПМС № 308 от 2022 г. (ДВ, бр. 80 от 2022 г.), т.к. вече с нея се уреждат финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия на длъжности в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната.