Обществени консултации

Проект на Правилник за изменения и допълнения на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Мотиви

Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата (ОВ, L 57 от 3 март 2017 г.) за първи път създаде единна нормативна рамка по отношение на достъпа до пазара на пристанищни услуги и финансирането и таксуването на пристанищната инфраструктура и пристанищните услуги. Основополагащата идея е, че улесняването на достъпа до пазара на пристанищни услуги и въвеждането на финансова прозрачност и самостоятелност на морските пристанища от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) ще подобри качеството и ефикасността на услугите, предоставяни на ползвателите на пристанищата, и ще допринесе за създаване на по-благоприятни условия за инвестиции в пристанищата, за снижаване на разходите за ползвателите на транспортни услуги, за насърчаване на морските превози на къси разстояния, както и за по-добро интегриране на морския транспорт с железопътния транспорт, транспорта по вътрешните водни пътища и автомобилния транспорт.

Изменението на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) през 2020 г. изпълни задачата да бъдат осигурени мерки на национално ниво за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/352, без да се засяга съществуващия модел на организация и управление на пристанищата, които остават извън приложното му поле. Успешното ѝ решаване включи промени в следните направления: 1) премахване на разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и такива с регионално значение; 2) промяна на уредбата на пристанищните такси и цените на пристанищните услуги по начин, който отразява изискванията на Регламент (ЕС) 2017/352; 3) въвеждане на специфични правила относно пристанищата, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС) 2017/352, и по-специално: определяне на органите за управление и контрол, разпределяне между тях на произтичащите от регламента правомощия, определяне на процедурите, които тези органи трябва да следват, когато приемат предвидените в регламента решения, процедурите по оспорване на тези решения, както и въвеждане на административнонаказателни разпоредби за неизпълнение на разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/352.

Предложените в Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ промени се базират на най-добрите практики, съответстващи на функциите на предприятието. Измененията са продиктувани от необходимостта да се създаде ефективна организация на работа в ДППИ, в съответствие с функции му като Управителен орган на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППРБ.

В тази връзка по-голямата част от промените са непосредствено свързани с прецизиране на дейността на отделните структурни звена, произтичащи от прилагането на Регламент (ЕС) 2017/352, отчитайки натрупания опит. Измененията в разпоредбите са насочени към постигане на конкретност и недвусмисленост по отношение на задачите и отговорностите на структурните звена в предприятието, с оглед подобряване организацията на работа и постигането на по-добро взаимодействие между отделните единици. Оптимизирането на механизма на функциониране на предприятието следва да внесе по-голяма прозрачност и обективност при използването на средствата от пристанищните такси и да съставлява гаранция за рационален избор на обектите, които се включват в инвестиционните програми за развитие и за изграждане, реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищната инфраструктура, като същевременно обезпечава целесъобразността и законосъобразността на актове на УС и устойчивото развитие на пристанищата за обществен транспорт.

На следващо място се предлага увеличаване на броя на заместник-генералните директори на двама, като се разпределят техните ресори. Правната възможност за назначаване на повече от един заместници на генералния директор на предприятието е предвидена в нормата на чл. 115п, ал. 7, т. 2 ЗМПВВППРБ. Разделението между функциите на двамата заместник-генерални директори е съобразено с групирането на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в Политиката за участието на държавата в публичните предприятия като предприятие, осъществяващо предимно публични функции и политики, което се финансира от държавата и от приходите от собствената му дейност и/или от приходи, определени със специални закони, както и с функционалните характеристики на съществуващите структурни звена в предприятието.

В ресора на заместник-генералния директор за администрацията са разпределени структурните звена, които осъществяват комуникацията и съдействието с европейските и международни институции с централните органи на изпълнителната власт и други специализирани държавни органи и структури и чиито функции са свързани с изпълнение на поставените на предприятието стратегически цели, вкл. свързаните с външната или вътрешната сигурност, опазване на околната среда, създаването на конкурентна среда за пристанищните услуги, осигуряване на по-добро интегриране на морския транспорт с железопътния транспорт, транспорта по вътрешните водни пътища и автомобилния транспорт, както и осъществяването на пространственото планиране за пристанищата.

В ресора на заместник-генералния директор за оперативната дейност са разпределени структурните звена, които осъществяват предимно комуникация и съдействие с частноправните субекти в областта на морския транспорт и този по вътрешните водни пътища и чиито функции са свързани преди всичко с извършването на търговски дейности и сделки, включително предоставянето на пристанищни услуги и извършването на съпътстващи дейности, отдаването под наем, събирането на приходите от осъществяване предмета на дейност на предприятието, както и предоставянето на обществени услуги (чрез Световната морска система за бедствия и безопасност, далекосъобщителни услуги кораб-бряг и бряг-кораб, услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и предоставяне на речни информационни услуги на корабния трафик).

Предлаганата промяна цели да се подобрят предварителния, текущия и последващия контрол върху документооборота и да се създаде яснота по отношение носенето на отговорност по вертикала и хоризонтала, като едновременно с това се повиши срочността при възлагането и изпълнението на задачите. Друг очакван ефект от промяната е подобряване натовареността на персонала и мотивацията на служителите за ефективното и качествено изпълнение на задачите. По този начин се минимизира възможностите за евентуални грешки и рисковете от изтичане на информация, ще се защитят информационните потоци от външни намеси и пробиви в софтуерните продукти. Като цяло очакваният резултат е да се повдигне нивото на ефективност в оперативната работа в ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Друга част от предлаганите промени има за цел съобразяването на текстовете от ПУФДДППИ с промените в различни нормативни актове, имащи отношение към дейността на предприятието (Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление, Устройствения правилник на Министерството на транспорта и съобщенията и др.), както и с приключването на някои от програмите, финансирани със средства от европейски фондове, по които предприятието е било бенефициент и отварянето на нови такива.

Последната част от промените прецизират от правно-техническа гледна точка уредбата на специализираните поделения дирекции „Ръководство на корабния трафик - Черно море“, „Ръководство на корабния трафик - р. Дунав“ и „Опериране и експлоатация на пристанищни терминали“.

Всички тези промени не водят до увеличение на числеността на ДППИ. Не се налага увеличение на фонд „Работна заплата и разходите за социални и осигуровки“ и съответно няма да възникне необходимост от промяна на Бизнес програмата в частта „Възнаграждения на персонала“. Предлаганите изменения няма да доведат до допълнителни разходи по издръжката на предприятието.

В заключение предлаганите изменения на разпоредбите на Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ ще осигурят осъществяването на целите на публичната политика на държавата и на ключовите показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели в бизнес програмите на предприятието.

 

Лице за контакт:

Василка Терзийска

Главен експерт

Дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“

Министерство на транспорта и съобщенията

Тел.: 02/ 94 09 539

e-mail: vterzijska@mtc.government.bg

 


Дата на откриване: 11.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари