Обществени консултации

Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

С  проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията се създава единна уредба, събрана на едно място, която цели да обхване и подобри цялостната нормативна база, регламентираща дейностите в отрасъл водоснабдяване и канализация в Република България.


Дата на откриване: 11.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 11.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 април 2023 г. 13:51:42 ч.
П.С.

Предложения за допълнения към Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията

Предлагам допълнение в текстовете на ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ в § 10 както следва:

(2) В срок от 24 месеца от влизане в сила на този закон в сгради в режим на етажна собственост следва да са монтирани индивидуални водомери с възможност за дистанционно отчитане за всички потребители в сградата.

(7) Ангажимент на ВиК оператора е изграждането в срока по (2) и поддържането на система за дистанционно отчитане на водомерите.

Мотиви: Предложенията ми целят, с въвеждането на водомери с дистанционно отчитане и задължението на ВиК операторите да изградят в същия срок системи за дистанционно отчитане на водомерите, най-късно след 24 месеца да отпадне несправедливо въведеното с наредба служебно процентно разпределение на вода при отчетена разлика между общите сградни водомери и сумата от индивидуалните водомери при етажната собственост. Към момента при наличие на такава разлика, ВиК дружествата автоматично я разпределят пропорционално, натоварвайки с увеличени сметки изрядните собственици (с монтирани водомери), без да се интересуват кой е неизряден или некоректен ползвател от етажната собственост.

Сградният общ водомер е общ за цял блок (с повече от един вход) и предвиденият ред за извършване на проверка (с цел откриване на некоректен съсед) е в един и същ ден (посочен от ВиК дружеството), в работно време да се осигури достъп до абсолютно всички индивидуални водомери в цялата сграда – което на практика е неизпълнимо. 

 

07 май 2023 г. 02:52:03 ч.
ivanmihalev

Коментар 1

В Чл. 26. ал. 1, т. 1, текстът "1. сградни водопроводни инсталации, индивидуални водомери при сгради в режим на етажна собственост...", да се промени на "1. сградни водопроводни инсталации, при сгради в режим на етажна собственост...".

В края на Чл. 26. да се добави нова алинея, с текст "Индивидуалните водомери са собственост на ВиК оператора, предоставящ ВиК услуги на съответния потребител.".

Мотиви: Уредите за отчитане на консумираната електроенергия са собственост на съответното електроразпределително дружество. Везните в търговските обекти са собственост на търговците. Какво налага индивидуалните водомери да са собственост на частни лица, а не на ВиК оператора, предоставящ услугата? В случай, че индивидуалният водомер е собственост на ВиК оператора, ще отпаднат редица проблеми, свързани с подмяната и проверките на тези устройства. Разбира се, трябва да се промени и текстът на параграф § 10 от Преходните и заключителни разпоредби. Освен това, финансовата тежест от подмяната и проверките ще се поеме от ВиК операторите. В момента, за подмяна на водомер, потребителят трябва да отиде до ВиК дружеството два пъти за да заяви и плати един път услуга "демонтаж" и втори път "монтаж и пломбиране", на обща цена около 30-35лв. в зависимост от дружеството, без това да включва цената на нов водомер. Очевидно това е загуба на време за клиента/потребителя и финансов разход, който не би се класифицирал като "незначителен". Приемайки предложената промяна, ангажиментът на потребителя ще се сведе до осигуряване на достъп в рамките на 1-2 часа. Освен това, купувайки на едро водомери, ВиК операторът би постигнал по-изгодна цена, в сравнение с потребителя.

 

07 май 2023 г. 02:52:42 ч.
ivanmihalev

Коментар 2

Във връзка с чл. 71, ал. 1, възнагражденията на председателя и членовете на сега действащата ДКЕВР, да се намалят със сумите, посочени в чл. 73, ал. 4. Промяната да се впише в Преходните и заключителни разпоредби, като промяна в чл. 12, ал. 5 от Закона за енергетиката.

Мотиви: Очевидно, членовете на ДКЕВР досега са извършвали дейности, които вече ще се осъществяват от Комисията за регулиране на цените на ВиК услугите. Щом членовете на ДКЕВР няма да извършват дадена дейност, не би следвало да получават възнаграждение за нея.

 

07 май 2023 г. 02:53:39 ч.
ivanmihalev

Коментар 3

Текстът на Чл. 112. да се промени на "Потребителите, които са неизправни длъжници, носят отговорност за задълженията си, като предоставящият услугата може да търси правата си по общия съдебен ред.".

Мотиви: Подобен ред е предвиден в чл. 113. Какво налага друг ред в чл. 112? През годините станаха известни много случаи, при които доставчици на услуги се възползват от институцията на Частния съдебен изпълнител, като с това се стига до случаи, при които потребителите биват принудени да заплатят суми, превишаващи няколкократно, даже многократно, реалното им задължение. Много такива случаи са посочени и от Омбудсмана. Преминавайки през фаза на съдебен контрол, ще се гарантират правата както на предоставящият услугата, така и на потребителя. Така или иначе, след влязло в сила съдебно решение, ищеца ще се обърне пак към съдия изпълнител, ако ответника не заплати задълженията си.

Тук е удачно да се регламентира възможността за гъвкаво разсрочване на задълженията. ВиК Бургас например позволява разсрочване на 2 вноски, като първата трябва да се плати в момента на подписването на споразумението за разсрочване. ВиК Варна пък, дава възможност за разсрочване на повече от 2 вноски. Има форсмажорни обстоятелства, при които се натрупва значителна сметка. Лично ми се случи през зимата да замръзне и да се спука тръбопровода в селска къща, вследствие на което сметката за конкретния месец надхвърли 200 лв. при положение, че дълги години преди това сметките са били в рамките на 10-15 лв. В този случай, ВиК Бургас "щедро" ми предложи или да платя цялата сметка, или да ми я разсрочат на 2 вноски, първата от които платима веднага и в размер на не по-малко от 50% от общото задължение. Сами разбирате, че подобна схема на покриване на задълженията не е от най-удачните, особено ако се касае например за пенсионер с минимална пенсия.

В смисъла на гореизложеното, и предвид значимата социална роля на водоснабдяването, следва да се наложат на ВиК операторите социално поносими правила за погасяване задълженията на неизрядните клиенти. Например вноските да не са по-големи от 10% от размера на минималната работна заплата.

 

07 май 2023 г. 02:54:19 ч.
ivanmihalev

Коментар 4

В случай, че не се приеме предложението за промяна в чл. 26, да се направят следните промени в параграф § 10. от Преходните и заключителни разпоредби:

1. ал. 7 да стане ал. 1, а номерацията на алинеи от 1 до 6 да се промени на от 2 до 7.

2. Текстът на ал. 2 (преди това ал. 1), да се промени на "(2) В срок от 24 месеца след изграждането на системата по ал. 1 всички сградни водопроводни отклонения следва да има монтирани средства за измерване/ водомери.".

3. Текстът на ал. 3 (преди това ал. 2), да се промени на "(3) В срок от 24 месеца след изграждането на системата по ал. 1, в сгради в режим на етажна собственост следва да са монтирани индивидуални водомери за всички потребители в сградата.".

Мотиви: Поставянето на водомер с възможност за дистанционно отчитане към настоящия момент излиза близо 200 лв. За жилище с два водомера за студена и два за топла вода, това прави поне 800 лв., сума която е трудно поносима за много голяма част от потребителите. Ако потребителя постави водомер, който в последствие се окаже, че не е съвместим с изградената по-късно система на оператора, за чия сметка ще е новата смяна на водомера?

С предлаганата промяна се цели да се гарантира, че ВиК операторът ще има изградена система за дистанционно отчитане, с която ще се съобрази поставянето на съвместими нови водомерите. С текста в предлагания законопроект, има риск ВиК оператора да забави изграждането на система за дистанционно отчитане, или в определен момент да избере друга технология, което да не е съвместима с вече поставените от клиентите водомери.

4. Текстът на ал. 5 (преди това ал. 4), да се промени на "(5) Индивидуалните водомери в сградите в режим на етажна собственост са средства за разпределение. Индивидуалните водомери се подлагат на проверка при всяко достигане на 1/10 от максимално възможното отчетно количество.".

Мотиви: Производителят на съответния водомер е заложил максимално възможно отчетно количество, което би следва да се разглежда като граница, до която производителя гарантира изправна работа на продукта си. Ако приемем, че всеки член на едно домакинство ползва до 5 куб. м. вода на месец (колкото се отчита служебно, ако водомерът не е бил засечен), то едно 3 членно семейство ще използва до 15 куб. м. на месец, или сумарно 1800 куб. м. за 10 години. Тъй като използваните за индивидуални водомери уреди отчитат максимално до 99999 куб. м., тези 1800 куб. м. представляват 1,8% от проектно заложения експлоатационен ресурса на водомера. Против всякаква логика е, да се проверява един механизъм дали е изправен, ако е отработил само 1,8 % от проектния си срок на експлоатация. С предлаганата промяна, проверката ще се извършва при отработване на всеки 10% от експлоатационния ресурс на водомера, което е една разумна граница.

5. Текстът на ал. 7 (преди това ал. 6), да се промени на "(7) Инсталираните нови водомери по ал.4 и ал.5 и подменените такива, следва да имат възможност за дистанционно отчитане.".

 

11 май 2023 г. 14:49:44 ч.
Нелбо

Коментар по текста на § 10 (7) от ПЗР

Предложение за промяна на текста на ал. 7 § 10 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, както следва:

(7) „Индивидуалните водомери с дистанционен отчет, монтирани в една сграда, следва да бъдат с отворен протокол за четене (OMS) и без криптиране на радио телеграмата или такива с криптирана телеграма, одобрени за използване от ВиК оператора.“

Мотиви: 

- текстът в законопроекта, а именно "Ангажимент на ВиК оператора е изграждането и поддържането на система за дистанционно отчитане на водомерите." е технически неиздържан, а от там и неясен;

- индивидуалните водомери са частна собственост (чл.26) и следва собственика/инвеститора да направи своя избор на пазарен принцип. Индивидуалните водомери в една сграда е възможно да бъдат от различни производители, като в закона следва само да се въведе изискването ВиК оператора да може да разполага с данните от тях. Това е възможно когато ВиК операторът ги чете дистанционно, т.е. радио телеграмите да бъдат както събирани, така и четими (decrypted или операторите да разполагат с този ключ).

- индивидуалните водомери за топла вода (там където има) са средство за измерване на количество вода и калкулиране на енергия за погряване на БГВ и следва да могат да се отчитат както от ВиК оператора, така и от лицата по 139а от Закон за Енергетиката (съгласно Закон за енергийната ефективност, ЗЕ и Директиви за енергийна ефективност). Към момента има вече инсталирани голям брой дистанционни водомери и съществуващият текст в проектозакона няма как да бъде приложен за тях.

Пример за прилагане на дистанционно събиране на данни от ВиК оператор и от лицата по 139а от ЗЕ е град Бургас, където един и същ индивидуален водомер се отчита дистанционно и от двамата оператори - спрямо индивидуалните нужди и графици.