Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Концепцията за регистрова реформа, приета с Решение № 298 на Министерския съвет от 2021 г., е разработена в изпълнение на Стратегическа цел 1 „Трансформиране на администрацията и публичните институции в цифрови“ на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 г., в която се представя основата визия по отношение на бъдещото развитие на регистрите, поддържани от държавната администрация. Като част от мерките в изпълнение на концепцията е предвидено обединяване на регистри, свързани с академично признаване, с оглед на обстоятелството, че Националният център за информация и документация поддържа 3 регистъра, предвидени в Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

С проекта на акт се предлага да се допълнят и изменят действащи разпоредби с цел отстраняване на някои несъответствия с нормативната уредба в областта на електронното управление, но основният акцент пада върху създаването на нормативна основа за съществуването на обединен Регистър за академично признаване.

Установяват се ясни изисквания за обстоятелствата, подлежащи на вписване, както и се дефинира, поставеното с Концепцията за регистрова реформа изискване да е задължително вписването на идентификатор на субектите, а в случай, че е необходимо да се вписват обстоятелства за чуждестранно физическо лице без идентификатор, задължително да се вписват данни за идентифициране.


Дата на откриване: 31.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари